UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Design oděvu a obuvi - klauzurní projekt II

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
UN6K2 ZK 7
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Anotace:

Předmět Ateliér - Klauzurní projekt navazuje plynule na předmět Ateliér - Semestrální práce, ale liší se délkou (trvá pouze 3 týdny), časovou dotací (120 hodin) a formou (je testem individuálních schopností studenta reagovat na zadání ve vymezeném čase).

Výukové fáze předmětu jsou:

-Zadání - strukturované podle ročníků, nebo společné - dle výukového konceptu pedagoga; téma může volně navazovat na semestrální práci, ale musí být od semestru zřetelně odděleno, případně se semestrem nesouvisí vůbec.

-Zpracování zadání + korekce - práce je zcela samostatná, s výjimkou tří kontrolních vstupů pedagogů:

a)kontrola, zda student skutečně porozuměl zadání (v 1. týdnu);

b)kontrola, zda student nejde slepou cestou (v mezidobí);

c)kontrola - korekce a koordinace formy společné instalace a obhajob (před koncem).

-Prezentace - obhajoba práce

-Hodnocení a zpětná vazba - zveřejnění všech „autorizovaných“ výsledků od osobností jury a s následným komentářem od vedoucího pedagoga (s reakcí ostatních studentů ateliéru i katedry) představuje pro studenta zásadní zpětnou vazbu a reflexi jeho práce.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle předmětu:

-prověřit schopnosti studenta předvést individuální, nekonzultovaný výkon;

-vést ho k samostatné reakci na zadání konkrétního úkolu ve vymezeném čase;

-učit ho je zřetelně formulovat východiska svého uměleckého záměru a argumentačně obhájit výsledné řešení;

-rozvíjet individuální schopnosti studentů;

-prověřit schopnost zvolit odpovídající způsob prezentace i dodržet časový limit pro verbální obhajobu projektu;

-trénovat schopnost okamžité reakce na otázky, připomínky i kritiku odborné komise.

Výsledky učení:

Student je po úspěšném absolvováni předmětu schopen:

-ve vymezeném čase samostatně a tvůrčím způsobem zpracovat definovaný úkol;

-aplikovat získané odborné znalosti a praktické dovednosti;

-reflektovat ve zpracování daného tvůrčího úkolu znalosti z teorie a historie umění daného uměleckého oboru i platné etické a oborové normy a standardy;

-navrhnout a obhájit vhodná technologická řešení pro zpracování tvůrčího úkolu, včetně zhodnocení potenciálu i rizik jednotlivých alternativ;

-srozumitelně vizuálně a verbálně prezentovat výstupy své tvůrčí činnosti odborné i široké veřejnosti.

Studijní materiály:

Literatura je vybrána v závislosti na aktuálním zadání a zpracovávaném tématu.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetUN6K2.html