UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Módní tvorba - semestrální práce I

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
UN5S1 ZK 9
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Anotace:

Individuální ateliérová výuka je těžištěm vzdělávacího procesu v rámci celého studijního programu. Jedná se o souvislý proces trvající 12 týdnů (s dotací min. 12 hodin týdně), v jehož rámci se student věnuje své semestrální práci pod vedením pedagogů ateliéru. Na toto období pak navazuje třítýdenní klauzurní projekt, který řeší a obhajuje každý student samostatně po konci semestru.

Předmět Ateliérová výuka - Semestrální práce je podřízen výukovému záměru vedoucího pedagoga ateliéru, který určuje témata jednotlivých úkolů, jejich formát (individuální nebo týmový projekt) a harmonogram zpracování jednotlivých úkolů. Podle charakteru jednotlivých úloh participují na semestrální práci též externí odborníci formou jednorázových specializovaných přednášek, workshopů a konzultací. Součástí semestrální práce mohou být krátké exkurze.

V průběhu ateliérové výuky využívá student bezprostředně zkušenosti nabyté studiem odborných a teoreticko-uměnovědných předmětů, aplikuje získané praktické dovednosti, ověřuje si schopnost konstruktivní kritiky i sebereflexe, učí se různým rolím v pracovním týmu. V závislosti na oboru je též nucen zohledňovat ve vlastní tvorbě platné etické i oborové normy a standardy, reagovat na společenskou objednávku, požadavky zadavatele i situaci na trhu a prezentovat výstupy své tvůrčí činnosti veřejnosti nejen odborné, ale i laické.

V navazujícím magisterském studiu absolvuje student tento předmět pouze dvakrát, v prvním ročníku studia. V této pokročilé fázi se od studenta očekává výrazná míra komplexity zpracování semestrálních úkolů. Studenti jsou vedeni k reflexi vrstevnatých oborových i mimoborových souvislostí konkrétních zadání a ke schopnosti volit takové prostředky realizace i prezentace, které nejlépe odpovídají daným podmínkám i určení projektu. Důraz je kladen na výzkumnou rovinu projektů i na přesvědčivost a invenčnost výsledného řešení.

Výukové fáze předmětu jsou:

-Zadání - strukturované podle ročníků, nebo společné s rozdílnými požadavky na jeho zpracování;

-Analýza - individuální, nebo kolektivní;

-Rozpracování - směr uvažování, skici, varianty, autentický pohled studenta na zadané téma;

-Tvorba návrhu - invenční řešení, procesní modelování, provázání s oborovými znalostmi, „řemeslné“ zpracování návrhu;

-Prezentace - volba médií, schopnost sdělení, argumentace a obhajoby práce;

-Hodnocení a zpětná vazba - je výhradně v kompetenci vedoucího pedagoga.

Zaměření ateliérové výuky se liší v závislosti na specializaci a konkrétní specifikaci daného ateliéru:

Specializace Design módy

Cílem studia v rámci této specializace je především systematická příprava studentů k realizaci unikátních řemeslných či konceptuálních objektů i k prozkoumání možnosti nových technologií, nových materiálů a inovativních designových řešení v celé šíři uplatnitelných materiálů otevřeným a experimentálním přístupem k módě jako ke komplexnímu systému. Studenti v průběhu studia zkoumají teoretické i praktické aspekty módy jako designové praxe i jako specifického projevu soudobé vizuální kultury. Klíčovým aspektem je nedílná provázanost s lidským tělem, které oděv sémiotizuje a kulturně definuje. Výuka je založena na individuálním a originálním výzkumu s ohledem na formu, výraz, technologii a materiál. Jádrem programu je pochopení módního systému a jeho dopad na společnost a podnikání.

Student navazujícího magisterského stupně studia se nadto naučí hluboké kontextuální analýze problému a adekvátního řešení založeného na důkladném výzkumu výchozí situace i možných koncepčních a technologických alternativ. Zároveň je veden k tomu, aby byl schopen jasně identifikovat svůj vlastní přístup k módnímu a oděvnímu designu a pregnantně formulovat závěry svých projektů v praktické i akademické rovině.

Specifikace ateliérů specializace Design módy

Ateliér módní tvorby se v rámci dané specializace zaměřuje na teorii i praxi módního odvětví v co největší šíři, počínaje módní kresbou, střihovou konstrukcí, nauky o materiálech, krejčovského řemesla a modelování oděvu, až po nauku o nových technologiích. Důraz je kladen jak na osvojení tradičních řemeslných technik, tak na inovativní a experimentální přístup k materiálům, formě i funkci oděvu. Studenti se během studia seznamují s širokým spektrem práce, od navrhování produktů určených pro sériovou konfekční výrobu, přes individuální zakázkovou tvorbu, až po tvorbu osobitých autorských kolekcí založených na experimentu s konceptem i formou. Klíčové je pro studenty osvojení principů tvorby v oboru včetně vnitřních a vnějších mechanismů fungování módního průmyslu na jeho různých úrovních s ohledem na mezinárodní kontext.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle předmětu:

-rozvoj tvůrčích schopností studenta v interakci s vedoucím ateliéru i ostatními studenty oboru, a to prostřednictvím kombinace krátkodobých či dlouhodobějších (vícesemestrálních) úkolů;

-vytříbení individuálních dovedností a uměleckého zaměření;

-rozvoj schopnosti spolupracovat, vést tým a koordinovat průběh realizace projektu;

-rozvoj schopnosti jednat s klientem;

-rozvoj schopnosti důkladně prozkoumat danou problematiku a vyhodnotit související ekonomické, ekologické či sociální okolnosti;

-rozvoj schopnosti argumentačně obhájit navržený způsob řešení a možné alternativy;

-rozvoj schopnosti zvážit a vyhodnotit technologické možnosti výroby, distribuce i likvidace produktů;

-rozvoj schopnosti zvážit a vyhodnotit aspekty propagace i užívání produktů;

-rozvoj schopnosti reflektovat situaci v oboru a opírat se o znalosti z teorie a historie daného uměleckého oboru;

-rozvoj schopnosti strategicky a kriticky uvažovat;

-rozvoj prezentačních dovedností.

Výsledky učení:

Student je po úspěšném absolvováni předmětu schopen:

-kromě samostatné i týmové práce se student naučí koordinovat týmový tvůrčí proces a jednat s klientem;

-aplikovat získané odborné znalosti a praktické dovednosti v návaznosti na důkladný průzkum dané problematiky a jejích souvislostí;

-navrhnout a obhájit vhodná technologická řešení pro zpracování tvůrčího úkolu a výrobu, distribuci i likvidaci produktů;

-reflektovat ve zpracování daného tvůrčího úkolu znalosti z teorie a historie umění daného uměleckého oboru i platné etické a oborové normy a standardy;

-reflektovat aspekty propagace i užívání produktů;

-strategicky a kriticky uvažovat;

-srozumitelně a atraktivně prezentovat výstupy své tvůrčí činnosti odborné i laické veřejnosti.

Studijní materiály:

v závislosti na aktuálním zadání a tématu

Doporučená:

Gilles Lipovetsky - Říše pomíjivosti, Praha 2002

MÓDA ze sbírek ústavu odívání v Kjótu. Dějiny odívání 18., 19. a 20. století. Nakladatelství Slovart, 2003

Mairi MacKenzie, Understanding Fashion, fr. vydání: Découvrir et comprendre la mode. Paris, 2016

Ludnila Kybalová, Dějiny odívání. Středověk a Dějiny odívání. Renesance, oba sv. vydané Nakladatelstvím Lidové Noviny, 2001, 1996

Marnie Foggová. Móda. Úžasný příběh fenoménu: historický vývoj atd. Přeložily: Zuzana Pavlová a Runka Žaludová. Praha: Slovart, 2015

Charlotte Seelingová, Století módy - 1900 - 1999, Slovart, 2000

Francois Boucher, Histoire du costume en occident, poslední vydání Paříž l999.(Starší vydání s menším záběrem 20. stol. je k dispozici v příruční knihovně UPM v Praze).

James Laver, A concise History of Costume, London l969

Francois Baudot, Móda století (1900 až 90. léta XX. stol), Praha: Euromedia Group - Ikar, 200l

Jules Barbey d´Aurevilly, O dandysmu a Georgi Brummellovi, přeložila Catherine Křičková, Praha: VOLVOX GLOBATOR, 1996

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetUN5S1.html