UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

K.O.V. - semestrální práce II

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
UN3S2 ZK 9
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Anotace:

Individuální ateliérová výuka je těžištěm vzdělávacího procesu v rámci celého studijního programu. Jedná se o souvislý proces trvající 12 týdnů (s dotací min. 12 hodin týdně), v jehož rámci se student věnuje své semestrální práci pod vedením pedagogů ateliéru. Na toto období pak navazuje třítýdenní klauzurní projekt, který řeší a obhajuje každý student samostatně po konci semestru.

Předmět Ateliérová výuka - Semestrální práce je podřízen výukovému záměru vedoucího pedagoga ateliéru, který určuje témata jednotlivých úkolů, jejich formát (individuální nebo týmový projekt) a harmonogram zpracování jednotlivých úkolů. Podle charakteru jednotlivých úloh participují na semestrální práci též externí odborníci formou jednorázových specializovaných přednášek, workshopů a konzultací. Součástí semestrální práce mohou být krátké exkurze.

V průběhu ateliérové výuky využívá student bezprostředně zkušenosti nabyté studiem odborných a teoreticko-uměnovědných předmětů, aplikuje získané praktické dovednosti, ověřuje si schopnost konstruktivní kritiky i sebereflexe, učí se různým rolím v pracovním týmu. V závislosti na oboru je též nucen zohledňovat ve vlastní tvorbě platné etické i oborové normy a standardy, reagovat na společenskou objednávku, požadavky zadavatele i situaci na trhu a prezentovat výstupy své tvůrčí činnosti veřejnosti nejen odborné, ale i laické.

V navazujícím magisterském studiu absolvuje student tento předmět pouze dvakrát, v prvním ročníku studia. V této pokročilé fázi se od studenta očekává výrazná míra komplexity zpracování semestrálních úkolů. Studenti jsou vedeni k reflexi vrstevnatých oborových i mimoborových souvislostí konkrétních zadání a ke schopnosti volit takové prostředky realizace i prezentace, které nejlépe odpovídají daným podmínkám i určení projektu. Důraz je kladen na výzkumnou rovinu projektů i na přesvědčivost a invenčnost výsledného řešení.

Výukové fáze předmětu jsou:

-Zadání - strukturované podle ročníků, nebo společné s rozdílnými požadavky na jeho zpracování;

-Analýza - individuální, nebo kolektivní;

-Rozpracování - směr uvažování, skici, varianty, autentický pohled studenta na zadané téma;

-Tvorba návrhu - invenční řešení, procesní modelování, provázání s oborovými znalostmi, „řemeslné“ zpracování návrhu;

-Prezentace - volba médií, schopnost sdělení, argumentace a obhajoby práce;

-Hodnocení a zpětná vazba - je výhradně v kompetenci vedoucího pedagoga.

Zaměření ateliérové výuky se liší v závislosti na specializaci a konkrétní specifikaci daného ateliéru:

Specializace Design materiálů

Cílem studia v rámci této specializace je především systematická analýza jednotlivých materiálů a rozvoj technologických, konceptuálních a experimentálních přístupů k nim, realizovaný v široké škále forem a předmětů. Je podporována jak tvorba unikátních řemeslných či konceptuálních uměleckých objektů, tak produktů určených k průmyslové, sériové výrobě.

Student navazujícího magisterského stupně studia se nadto naučí ovládat pokročilejší technologie navrhování, výroby a zpracování jednotlivých materiálů a bude schopen vést tým, jednat s klientem a koordinovat designérský proces. Zároveň však bude schopen hluboké kontextuální analýzy problému a adekvátního řešení založeného na důkladném výzkumu výchozí situace i možných koncepčních, technologických a řemeslných alternativ. Zároveň je veden k tomu, aby byl schopen jasně identifikovat svůj vlastní přístup k oboru designu a z něj vyplývající profilaci.

Specifikace ateliérů specializace Design materiálů

Ateliér K.O.V. se v rámci dané specializace zaměřuje na široké spektrum prostorové tvorby pomocí interdisciplinárního přístupu k materiálu, konceptu a formě, a to v návaznosti na design, architekturu a volné umění. Důraz je kladen na kultivaci intelektuálních schopností a uměleckého cítění skrze experiment s různými materiály se zvláštním důrazem na kov. Práce s různým měřítkem, proporcemi a kontexty vede studenty ke komplexnímu uvažování o tvorbě a k typologické variabilitě produktů a objektů. Systematickou konceptuální a technologickou přípravou je student veden ke zvládnutí širokého spektra aplikací od šperku, užitého předmětu, detailu použitelného v interiéru či architektuře, po volné umělecké dílo.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle předmětu:

-rozvoj tvůrčích schopností studenta v interakci s vedoucím ateliéru i ostatními studenty oboru, a to prostřednictvím kombinace krátkodobých či dlouhodobějších (vícesemestrálních) úkolů;

-vytříbení individuálních dovedností a uměleckého zaměření;

-rozvoj schopnosti spolupracovat, vést tým a koordinovat průběh realizace projektu;

-rozvoj schopnosti jednat s klientem;

-rozvoj schopnosti důkladně prozkoumat danou problematiku a vyhodnotit související ekonomické, ekologické či sociální okolnosti;

-rozvoj schopnosti argumentačně obhájit navržený způsob řešení a možné alternativy;

-rozvoj schopnosti zvážit a vyhodnotit technologické možnosti výroby, distribuce i likvidace produktů;

-rozvoj schopnosti zvážit a vyhodnotit aspekty propagace i užívání produktů;

-rozvoj schopnosti reflektovat situaci v oboru a opírat se o znalosti z teorie a historie daného uměleckého oboru;

-rozvoj schopnosti strategicky a kriticky uvažovat;

-rozvoj prezentačních dovedností.

Výsledky učení:

Student je po úspěšném absolvováni předmětu schopen:

-kromě samostatné i týmové práce se student naučí koordinovat týmový tvůrčí proces a jednat s klientem;

-aplikovat získané odborné znalosti a praktické dovednosti v návaznosti na důkladný průzkum dané problematiky a jejích souvislostí;

-navrhnout a obhájit vhodná technologická řešení pro zpracování tvůrčího úkolu a výrobu, distribuci i likvidaci produktů;

-reflektovat ve zpracování daného tvůrčího úkolu znalosti z teorie a historie umění daného uměleckého oboru i platné etické a oborové normy a standardy;

-reflektovat aspekty propagace i užívání produktů;

-strategicky a kriticky uvažovat;

-srozumitelně a atraktivně prezentovat výstupy své tvůrčí činnosti odborné i laické veřejnosti.

Studijní materiály:

v závislosti na aktuálním zadání a tématu

Doporučená:

B jako Bauhaus - Deyan Sudjic, překlad Radka Knotková a Lukáš Novák, 2016

Sylva Petrová - České sklo, 2018

Contemporary Kiln - Formed Glass, Keith Cummings

Contemporary Kiln-formed Glass: A World Survey; Keith Cummings; University of Pennsylvania Press; 2009

Techniques of Kiln-formed Glass; Keith Cummings; A and C Black; 1997

Lost-Wax Casting: Old, New, and Inexpensive Methods; Fred R. Sias Jr.; Woodsmere Press, 2006

Glass Notes, a reference for the glass artist; Henry Halem; Franklin Mills Pr; 2006

Warm Glass: A Complete Guide to Kiln-Forming Techniques: Fusing, Slumping, Casting; Philippa Beveridge; Lark Books; 2005

Glass and Print; Kevin Petrie; University of Pennsylvania Press; 2006

Process: 50 Product Designs from Concept to Manufacture; J. Hudson; Laurence King Publishers; 2008

Making It: Manufacturing Techniques for Product Design; Chris Lefteri; Laurence King Publishers; 2007

Techniques of Glass Engraving, Peter Dreiser, Jonathan Matcham; A&C Black; 2008

Prototyping and Low Volume Production, Rob Thompson

Něco o skle, Milan Cabejšek

Zušlechťování skla, Milan Cabejšek, L+P Publishing, 2004

A Glassblowers' Companion, Dudley F. Giberson

Výtvarné techniky Keramika - Pravoslav Rada

Jak se dělá keramika - Steve Mattison

Průvodce keramika - Karel Žíla

Technologie keramik - Vladimír Hanykýř, Jaroslav Kutzendörfer

Jíly a jejich chování od teorie po praxi - Jaroslav Kunc

Modelářství porcelánu a keramiky - Jiří Špís

A Potters Book - Bernard Leach

Ceramics Handbook Slipcasting - Sasha Wardell

Ceramics Handbook Lustre - Greg Daly

Celadon Blues - Robert Tichane

Cooper Reds - Robert Tichane

The Complete Guide to High-Fire Glazes - John Britt

Chinese Glazes - Nigel Wood

Developing Glazes - Greg Daly

Keramika z Bechyně - Jiří Hořava

Graniton - Jiří Hořava

První dáma české keramiky - Helena Johnová 1884-1962 - Jiří Hořava

The Tomb of the Unknow Craftsman - Grayson Perry

České užité umění 1918-1938, Odeon

300 drahoceností - Filip Suchomel

Subversive Ceramic - Claudia Clare

The pot Book - Edmund De Waal

The White road - Edmund De Waal

Clay Contemporary ceramic Artisans - Amber Creswell Bell

Lucie Rie - Tony Birks

Krásná jizba design pro demokracii - Lucie Vlčková, Alice Hekrdlová

Vitamin C Clay+Ceramic - Phaidon

The Ceramics Reader - Andrew Livingstone, Kevin Petrie

Ceramic Millennium: Critical Writings on Ceramic History, Theory, and Art

Antonín Kybal: Cesty designu a textilní tvorby - Lucie Vlčková (ed.), KANT, UPM, 2017

Ascher: Šílený hedvábník: Zika & Lída Ascher - Textil a móda - Konstantina Hlaváčková, Slovart, 2019

Budiž móda - Jana Máchalová, Brána, 2012

časopis VIEW

časopis VIEWPOINT COLOUR

Material Times [online]. Praha: Happy Materials, 2013. Dostupné z: www.materialtimes.com

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetUN3S2.html