UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Design oděvu a obuvi - semestrální práce III

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
UB6S3 ZK 9
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Individuální ateliérová výuka je těžištěm vzdělávacího procesu v rámci celého studijního programu. Jedná se o souvislý proces trvající 12 týdnů (s dotací min. 12 hodin týdně), v jehož rámci se student věnuje své semestrální práci pod vedením pedagogů ateliéru. Na toto období pak navazuje třítýdenní klauzurní projekt, který řeší a obhajuje každý student samostatně po konci semestru.

Předmět Ateliérová výuka - Semestrální práce je podřízen výukovému záměru vedoucího pedagoga ateliéru, který určuje témata jednotlivých úkolů, jejich formát (individuální nebo týmový projekt) a harmonogram zpracování jednotlivých úkolů. Podle charakteru jednotlivých úloh participují na semestrální práci též externí odborníci formou jednorázových specializovaných přednášek, workshopů a konzultací. Součástí semestrální práce mohou být krátké exkurze.

V průběhu ateliérové výuky využívá student bezprostředně zkušenosti nabyté studiem odborných a teoreticko-uměnovědných předmětů, aplikuje získané praktické dovednosti, ověřuje si schopnost konstruktivní kritiky i sebereflexe, učí se různým rolím v pracovním týmu. V závislosti na oboru je též nucen zohledňovat ve vlastní tvorbě platné etické i oborové normy a standardy, reagovat na společenskou objednávku, požadavky zadavatele i situaci na trhu a prezentovat výstupy své tvůrčí činnosti veřejnosti nejen odborné, ale i laické.

Komplexita, obtížnost a nároky kladené na studenta při zpracovávání semestrálních úkolů odpovídají stupni studia, v němž se student nachází. V obecné rovině vyplývá typ úloh i požadovaná míra komplexity jejich zpracování z charakteru jednotlivých fází vzdělávacího procesu:

1.„Možnosti designu“ (V počáteční fázi student objevuje svět designu, základní technologie, materiály i tvůrčí přístupy, pokouší se zorientovat v šíři možností, jak koncipovat a realizovat designérský projekt, a některé z nich ověřovat v praxi.)

2.„Design a já“ (V následující fázi student objevuje vlastní silné stránky, individuální schopnosti a způsob uvažování, a hledá způsoby práce i estetický výraz, které jeho tvůrčí osobnosti nejlépe odpovídají.)

3.„Design v souvislostech“ (V této fázi student zkoumá širší kontext designérské praxe a učí se ve vlastní práci zvažovat nejrůznější souvislosti: od současné praxe oboru k jeho ekologickým či sociálním implikacím.)

4.„Design jako profese“ (V poslední fázi se student snaží úžeji specifikovat své vlastní pole zájmu a zvažuje možnosti vlastního uplatnění a dalšího rozvoje v rámci oboru.)

Výukové fáze předmětu jsou:

-Zadání - strukturované podle ročníků, nebo společné s rozdílnými požadavky na jeho zpracování;

-Analýza - individuální, nebo kolektivní;

-Rozpracování - směr uvažování, skici, varianty, autentický pohled studenta na zadané téma;

-Tvorba návrhu - invenční řešení, procesní modelování, provázání s oborovými znalostmi, „řemeslné“ zpracování návrhu;

-Prezentace - volba médií, schopnost sdělení, argumentace a obhajoby práce;

-Hodnocení a zpětná vazba - je výhradně v kompetenci vedoucího pedagoga.

Cíle předmětu:

-rozvoj tvůrčích schopností studenta v interakci s vedoucím ateliéru i ostatními studenty oboru, a to prostřednictvím kombinace krátkodobých či dlouhodobějších (vícesemestrálních) úkolů;

-vytříbení individuálních dovedností a uměleckého zaměření;

-rozvoj týmové spolupráce;

-rozvoj schopnosti vyhledávat informace či zdroje inspirace a formulovat východiska tvůrčího záměru;

-rozvoj schopnosti argumentačně obhájit navržený způsob řešení a možné alternativy;

-rozvoj schopnosti navrhovat vhodné materiály pro realizaci a zohledňovat možná rizika při výrobě;

-rozvoj schopnosti reflektovat situaci v oboru a opírat se o znalosti z teorie a historie daného uměleckého oboru;

-rozvoj prezentačních dovedností.

Výsledky učení:

Student je po úspěšném absolvováni předmětu schopen:

-pracovat samostatně i v týmu na realizaci tvůrčího úkolu v rámci daného zadání;

-aplikovat získané odborné znalosti a praktické dovednosti;

-reflektovat ve zpracování daného tvůrčího úkolu znalosti z teorie a historie umění daného uměleckého oboru i platné etické a oborové normy a standardy;

-navrhnout a obhájit vhodná technologická řešení pro zpracování tvůrčího úkolu, včetně zhodnocení rizik jednotlivých alternativ;

-srozumitelně prezentovat výstupy své tvůrčí činnosti odborné i laické veřejnosti.

Zaměření ateliérové výuky se liší v závislosti na specializaci a konkrétní specifikaci daného ateliéru:

Specializace Design módy

Cílem studia v rámci této specializace je především systematická příprava studentů k realizaci unikátních řemeslných či konceptuálních objektů i k prozkoumání možnosti nových technologií, nových materiálů a inovativních designových řešení v celé šíři uplatnitelných materiálů otevřeným a experimentálním přístupem k módě jako ke komplexnímu systému. Studenti v průběhu studia zkoumají teoretické i praktické aspekty módy jako designové praxe i jako specifického projevu soudobé vizuální kultury. Klíčovým aspektem je nedílná provázanost s lidským tělem, které oděv sémiotizuje a kulturně definuje. Výuka je založena na individuálním a originálním výzkumu s ohledem na formu, výraz, technologii a materiál. Jádrem programu je pochopení módního systému a jeho dopad na společnost a podnikání.

Student bakalářského stupně studia je veden k tomu, aby byl schopen ideově i formálně koncipovat, realizovat i prezentovat ucelené, inovativní a odpovědné designové projekty v oblasti tvorby a výroby oděvů, doplňků a příbuzných odvětví. Bude mít rovněž dílčí zkušenost s designem systémů či služeb v oblasti módy a oděvního průmyslu a bude seznámen s tvorbou autorských a konceptuálních či experimentálních unikátů. Bude umět kriticky zvážit a zhodnotit potřebu a význam produktů, jež vytváří, a nacházet alternativní scénáře či způsoby práce v rámci módního designu. Bude schopen pracovat individuálně i v týmu a reflektovat ekonomický, ekologický či sociální kontext své práce, stejně jako kontext historie a současnosti (módního) designu jako disciplíny.

Specifikace ateliérů specializace Design módy

Ateliér designu oděvu a obuvi se v rámci dané specializace zaměřuje především na perfektní řemeslné zpracování oděvů, obuvi a oděvních a galanterních doplňků. Důraz je kladen jak na znalosti současných technologií z oblasti materiálů a zpracování, tak na osobitý a konceptuální přístup k tvorbě oděvů a oděvních kolekcí. Studenti jsou vedeni k dlouhodobé a důkladné analýze problémů a témat a invenčnímu uchopení oděvního média jako komunikačního a výrazového prostředku. Studenti se během studia seznamují s širokým spektrem práce, od navrhování produktů určených pro sériovou konfekční výrobu, přes individuální zakázkovou tvorbu, až po tvorbu osobitých autorských kolekcí založených na konceptuálním uvažování o oděvu s přesahy do volného umění a oděvního objektu.

Způsob hodnocení:

Výstupy tvůrčí činnosti ze semestrální ateliérové výuky jsou hodnoceny pouze vedením ateliérů za účasti všech studentů a zohledňují kromě uměleckých výstupů i účast na výuce, workshopech, kvalitu zpracování podkladů pro finální výstup i způsob prezentace. Cílem hodnocení je poskytnout studentovi formativní zpětnou vazbu. V případě, že student není hodnocen z vážných důvodů, může během tří týdnů dokončit požadovaný výstup a je hodnocen stejným způsobem. Pokud student uspěje v semestrálním hodnocení ateliérové výuky, pokračuje zpracováním klauzurního projektu.

Hodnotící škála: 1= výborně, 2= velmi dobře, 3= dobře, 4= neuspěl

Umělecká škála na UMPRUM: 12 - 10= výborně, 9 - 7= velmi dobře, 6 - 4= dobře, 3 - 0= neuspěl.

Požadavky:

Požadavky na studenta: účast na všech fázích výukového a doprovodného ateliérového programu s průběžnou zpětnou vazbou.

Celý proces se hodnotí na konci semestru a je výhradně v kompetenci vedoucího pedagoga.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

v závislosti na aktuálním zadání a tématu

Doporučená:

Gilles Lipovetsky - Říše pomíjivosti, Praha 2002

MÓDA ze sbírek ústavu odívání v Kjótu. Dějiny odívání 18., 19. a 20. století. Nakladatelství Slovart, 2003

Mairi MacKenzie, Understanding Fashion, fr. vydání: Découvrir et comprendre la mode. Paris, 2016

Ludnila Kybalová, Dějiny odívání. Středověk a Dějiny odívání. Renesance, oba sv. vydané Nakladatelstvím Lidové Noviny, 2001, 1996

Marnie Foggová. Móda. Úžasný příběh fenoménu: historický vývoj-atd. Přeložily: Zuzana Pavlová a Runka Žaludová. Praha: Slovart, 2015

Charlotte Seelingová, Století módy - 1900 - 1999, Slovart, 2000

Francois Boucher, Histoire du costume en occident, poslední vydání Paříž l999.(Starší vydání s menším záběrem 20. stol. je k dispozici v příruční knihovně UPM v Praze).

James Laver, A concise History of Costume, London l969

Francois Baudot, Móda století (1900 až 90. léta XX. stol), Praha: Euromedia Group - Ikar, 200l

Jules Barbey d´Aurevilly, O dandysmu a Georgi Brummellovi, přeložila Catherine Křičková, Praha: VOLVOX GLOBATOR, 1996

Terry Jones, Susie Rushton: Fashion Now 2, Taschen, 2005

Sandy Black: The Sustainable Fashion Handbook, Thames & Hudson, 2012

Mary Gehlhar: The Fashion Designer Survival Guide, Revised and Expanded Edition : Start and Run Your Own Fashion Business, Kaplan Aec Education, 2019

Marina Toeters: Unfolding Fashion Tech Pioneers of Bright Futures, Onomatopee, 2019

Konstantina Hlaváčková: Móda za železnou oponou, Grada, 2016

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetUB6S3.html