UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

K. O. V. - klauzurní projekt III

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
UB3K3 ZK 7
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Předmět Ateliér - Klauzurní projekt navazuje plynule na předmět Ateliér - Semestrální práce, ale liší se délkou (trvá pouze 3 týdny), časovou dotací (120 hodin) a formou (je testem individuálních schopností studenta reagovat na zadání ve vymezeném čase).

Výukové fáze předmětu jsou:

-Zadání - strukturované podle ročníků, nebo společné - dle výukového konceptu pedagoga; téma může volně navazovat na semestrální práci, ale musí být od semestru zřetelně odděleno, případně se semestrem nesouvisí vůbec.

-Zpracování zadání + korekce - práce je zcela samostatná, s výjimkou tří kontrolních vstupů pedagogů:

a)kontrola, zda student skutečně porozuměl zadání (v 1. týdnu);

b)kontrola, zda student nejde slepou cestou (v mezidobí);

c)kontrola - korekce a koordinace formy společné instalace a obhajob (před koncem).

-Prezentace - obhajoba práce

-Hodnocení a zpětná vazba - zveřejnění všech „autorizovaných“ výsledků od osobností jury a s následným komentářem od vedoucího pedagoga (s reakcí ostatních studentů ateliéru i katedry) představuje pro studenta zásadní zpětnou vazbu a reflexi jeho práce.

Cíle předmětu:

-prověřit schopnosti studenta předvést individuální, nekonzultovaný výkon;

-vést ho k samostatné reakci na zadání konkrétního úkolu ve vymezeném čase;

-učit ho je zřetelně formulovat východiska svého uměleckého záměru a argumentačně obhájit výsledné řešení;

-rozvíjet individuální schopnosti studentů;

-prověřit schopnost zvolit odpovídající způsob prezentace i dodržet časový limit pro verbální obhajobu projektu;

-trénovat schopnost okamžité reakce na otázky, připomínky i kritiku odborné komise.

Výsledky učení:

Student je po úspěšném absolvováni předmětu schopen:

-ve vymezeném čase samostatně a tvůrčím způsobem zpracovat definovaný úkol;

-aplikovat získané odborné znalosti a praktické dovednosti;

-reflektovat ve zpracování daného tvůrčího úkolu znalosti z teorie a historie umění daného uměleckého oboru i platné etické a oborové normy a standardy;

-navrhnout a obhájit vhodná technologická řešení pro zpracování tvůrčího úkolu, včetně zhodnocení potenciálu i rizik jednotlivých alternativ;

-srozumitelně vizuálně a verbálně prezentovat výstupy své tvůrčí činnosti odborné i široké veřejnosti.

Způsob hodnocení:

Hodnocení klauzurního projektu je kombinací hodnocení formativního a sumativního. Klauzurní práce studentů jsou pravidelně, dvakrát ročně (na konci zimního a letního semestru) hodnoceny komisí složenou z pedagogů příslušné katedry, členů Katedry teorie a dějiny umění i externích odborníků. Hodnocení se účastní i pedagogové oborových odborných předmětů s hlasem poradním. Následně jsou představeny celému pedagogickému sboru a vedení UMPRUM a prezentovány laické i odborné veřejnosti formou výstavy. Veřejné obhajoby klauzurních prací před odbornou komisí a studenty z ostatních ateliérů zajišťují objektivní posouzení průběžných výsledků studentů a zároveň slouží jako kontrolní i motivační mechanismus k udržování úrovně kvality výuky.

Při hodnocení klauzurních projektů je vedoucí pedagog pouze jedním z členů komise, před začátkem obhajob studentských prací však pro přítomné zopakuje zadání. Po prezentaci a upřesňujících dotazech následuje otevřená diskuse všech zúčastněných.

Kritéria hodnocení klauzurních prací:

-1. ideový záměr a koncepční rovina práce (1-12 bodů) (hodnocena bude invence a kreativita, opodstatněnost a relevance záměru, komplexita práce, etická rovina práce, schopnost kontextualizace práce v rámci dějin designu a současné praxe, komerční potenciál apod.)

-2. formální zpracování, vizualizace či materializace ideového záměru (1-12 bodů) (hodnocena bude adekvátnost formálního řešení ve vztahu k ideovému záměru, estetika, technické a materiálové provedení, funkčnost apod.)

-3. úroveň prezentace (1-12 bodů) (hodnocena bude srozumitelnost, strukturovanost, schopnost argumentace, schopnost reagovat na dotazy, přesvědčivost projevu studenta apod.)

Hodnocení v těchto třech kategoriích provádí individuálně každý člen komise. Aritmetickým průměrem hodnocení v těchto třech kategoriích vznikne hodnocení práce podle konkrétního člena komise. Aritmetickým průměrem hodnocení všech členů komise vznikne výsledné hodnocení práce studenta (známky 1-4). Konečný výsledek je zaznamenán do klauzurního archu a podepsán všemi členy komise. Výsledky hodnocení jednotlivých studentů všemi členy komise jsou zaznamenány do souborné tabulky a zveřejněny po ukončených obhajobách, nejen aby byla zajištěna transparentnost hodnocení u všech členů komise, ale především, aby student viděl, jak ho která osobnost hodnotila. Úspěšně absolvovaná klauzura je podmínkou postupu do dalšího semestru, opakovat klauzuru je možné jen jednou.

Hodnotící škála: 1= výborně, 2= velmi dobře, 3= dobře, 4= neuspěl.

Umělecká škála na UMPRUM: 12 - 10= výborně, 9 - 7= velmi dobře, 6 - 4= dobře, 3 - 0= neuspěl.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Literatura je vybrána v závislosti na aktuálním zadání a zpracovávaném tématu.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetUB3K3.html