UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Sklo - semestrální práce III

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
UB1S3 ZK 9
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Individuální ateliérová výuka je těžištěm vzdělávacího procesu v rámci celého studijního programu. Jedná se o souvislý proces trvající 12 týdnů (s dotací min. 12 hodin týdně), v jehož rámci se student věnuje své semestrální práci pod vedením pedagogů ateliéru. Na toto období pak navazuje třítýdenní klauzurní projekt, který řeší a obhajuje každý student samostatně po konci semestru.

Předmět Ateliérová výuka - Semestrální práce je podřízen výukovému záměru vedoucího pedagoga ateliéru, který určuje témata jednotlivých úkolů, jejich formát (individuální nebo týmový projekt) a harmonogram zpracování jednotlivých úkolů. Podle charakteru jednotlivých úloh participují na semestrální práci též externí odborníci formou jednorázových specializovaných přednášek, workshopů a konzultací. Součástí semestrální práce mohou být krátké exkurze.

V průběhu ateliérové výuky využívá student bezprostředně zkušenosti nabyté studiem odborných a teoreticko-uměnovědných předmětů, aplikuje získané praktické dovednosti, ověřuje si schopnost konstruktivní kritiky i sebereflexe, učí se různým rolím v pracovním týmu. V závislosti na oboru je též nucen zohledňovat ve vlastní tvorbě platné etické i oborové normy a standardy, reagovat na společenskou objednávku, požadavky zadavatele i situaci na trhu a prezentovat výstupy své tvůrčí činnosti veřejnosti nejen odborné, ale i laické.

Komplexita, obtížnost a nároky kladené na studenta při zpracovávání semestrálních úkolů odpovídají stupni studia, v němž se student nachází. V obecné rovině vyplývá typ úloh i požadovaná míra komplexity jejich zpracování z charakteru jednotlivých fází vzdělávacího procesu:

1.„Možnosti designu“ (V počáteční fázi student objevuje svět designu, základní technologie, materiály i tvůrčí přístupy, pokouší se zorientovat v šíři možností, jak koncipovat a realizovat designérský projekt, a některé z nich ověřovat v praxi.)

2.„Design a já“ (V následující fázi student objevuje vlastní silné stránky, individuální schopnosti a způsob uvažování, a hledá způsoby práce i estetický výraz, které jeho tvůrčí osobnosti nejlépe odpovídají.)

3.„Design v souvislostech“ (V této fázi student zkoumá širší kontext designérské praxe a učí se ve vlastní práci zvažovat nejrůznější souvislosti: od současné praxe oboru k jeho ekologickým či sociálním implikacím.

4.„Design jako profese“ (V poslední fázi se student snaží úžeji specifikovat své vlastní pole zájmu a zvažuje možnosti vlastního uplatnění a dalšího rozvoje v rámci oboru.)

Výukové fáze předmětu jsou:

-Zadání - strukturované podle ročníků, nebo společné s rozdílnými požadavky na jeho zpracování;

-Analýza - individuální, nebo kolektivní;

-Rozpracování - směr uvažování, skici, varianty, autentický pohled studenta na zadané téma;

-Tvorba návrhu - invenční řešení, procesní modelování, provázání s oborovými znalostmi, „řemeslné“ zpracování návrhu;

-Prezentace - volba médií, schopnost sdělení, argumentace a obhajoby práce;

-Hodnocení a zpětná vazba - je výhradně v kompetenci vedoucího pedagoga.

Cíle předmětu:

-rozvoj tvůrčích schopností studenta v interakci s vedoucím ateliéru i ostatními studenty oboru, a to prostřednictvím kombinace krátkodobých či dlouhodobějších (vícesemestrálních) úkolů;

-vytříbení individuálních dovedností a uměleckého zaměření;

-rozvoj týmové spolupráce;

-rozvoj schopnosti vyhledávat informace či zdroje inspirace a formulovat východiska tvůrčího záměru;

-rozvoj schopnosti argumentačně obhájit navržený způsob řešení a možné alternativy;

-rozvoj schopnosti navrhovat vhodné materiály pro realizaci a zohledňovat možná rizika při výrobě;

-rozvoj schopnosti reflektovat situaci v oboru a opírat se o znalosti z teorie a historie daného uměleckého oboru;

- rozvoj prezentačních dovedností.

Výsledky učení:

Student je po úspěšném absolvováni předmětu schopen:

-pracovat samostatně i v týmu na realizaci tvůrčího úkolu v rámci daného zadání;

-aplikovat získané odborné znalosti a praktické dovednosti;

-reflektovat ve zpracování daného tvůrčího úkolu znalosti z teorie a historie umění daného uměleckého oboru i platné etické a oborové normy a standardy;

-navrhnout a obhájit vhodná technologická řešení pro zpracování tvůrčího úkolu, včetně zhodnocení rizik jednotlivých alternativ;

-srozumitelně prezentovat výstupy své tvůrčí činnosti odborné i laické veřejnosti.

Zaměření ateliérové výuky se liší v závislosti na specializaci a konkrétní specifikaci daného ateliéru:

Specializace Design materiálů

Cílem studia v rámci této specializace je především systematická analýza jednotlivých materiálů a rozvoj technologických, konceptuálních a experimentálních přístupů k nim, realizovaný v široké škále forem a předmětů. Je podporována jak tvorba unikátních řemeslných či konceptuálních uměleckých objektů, tak produktů určených k průmyslové, sériové výrobě.

Student bakalářského stupně studia je veden k tomu, aby si osvojil technologické a řemeslné dovednosti spojené s konkrétními materiály (sklo, keramika a porcelán, kov, textil aj.). Důkladná znalost jednotlivých materiálů a jejich technologických, funkčních i estetických limitů absolventovi umožní ideově i formálně koncipovat, realizovat i prezentovat širokou škálu kvalitně vypracovaných produktů či objektů, a to jak unikátních zakázkových předmětů, s možným přesahem do volné umělecké tvorby, tak i návrhů pro průmyslovou výrobu. Absolvent bude mít zkušenost aplikační sférou a reálným tržním prostředím. Bude umět kriticky zvážit a zhodnotit potřebu a význam produktů, jež vytváří, a nacházet alternativní scénáře či způsoby práce v rámci designu. Bude schopen pracovat individuálně i v týmu a reflektovat ekonomický, ekologický či sociální kontext své práce, stejně jako kontext historie a současnosti užitého umění a designu jako disciplíny.

Specifikace ateliérů specializace Design materiálů:

Ateliér skla se v rámci své specializace zaměřuje na práci se sklem v široké škále technologických a konceptuálních přístupů. Ateliérová výuka klade důraz na experiment a hledání a překračování limitů materiálu a otevírá cestu široké škále výstupů s přesahy jak do produktového designu, tak do volné, konceptuální či kritické tvorby, ať už jde o soliterní autorský či sériově vyráběný design, drobnou interiérovou plastiku, svítidla, či instalace do výstavního anebo veřejného prostoru. Důležitým aspektem je propojení řemesla a silné lokální tradice spojené s výrobou a zpracováním sklářského materiálu a inovativních přístupů k technologiím, které místy hranice samotného materiálu přesahují.

Způsob hodnocení:

Výstupy tvůrčí činnosti ze semestrální ateliérové výuky jsou hodnoceny pouze vedením ateliérů za účasti všech studentů a zohledňují kromě uměleckých výstupů i účast na výuce, workshopech, kvalitu zpracování podkladů pro finální výstup i způsob prezentace. Cílem hodnocení je poskytnout studentovi formativní zpětnou vazbu. V případě, že student není hodnocen z vážných důvodů, může během tří týdnů dokončit požadovaný výstup a je hodnocen stejným způsobem. Pokud student uspěje v semestrálním hodnocení ateliérové výuky, pokračuje zpracováním klauzurního projektu.

Hodnotící škála: 1= výborně, 2= velmi dobře, 3= dobře, 4= neuspěl

Umělecká škála na UMPRUM: 12 - 10= výborně, 9 - 7= velmi dobře, 6 - 4= dobře, 3 - 0= neuspěl.

Požadavky:

Požadavky na studenta: účast na všech fázích výukového a doprovodného ateliérového programu s průběžnou zpětnou vazbou.

Celý proces se hodnotí na konci semestru a je výhradně v kompetenci vedoucího pedagoga.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

v závislosti na aktuálním zadání a tématu

Doporučená:

B jako Bauhaus ? Deyan Sudjic, překlad Radka Knotková a Lukáš Novák, 2016

Sylva Petrová - České sklo, 2018

Contemporary Kiln - Formed Glass, Keith Cummings

Contemporary Kiln-formed Glass: A World Survey; Keith Cummings; University of Pennsylvania Press; 2009

Techniques of Kiln-formed Glass; Keith Cummings; A and C Black; 1997

Lost-Wax Casting: Old, New, and Inexpensive Methods; Fred R. Sias Jr.; Woodsmere Press, 2006

Glass Notes, a reference for the glass artist; Henry Halem; Franklin Mills Pr; 2006

Warm Glass: A Complete Guide to Kiln-Forming Techniques: Fusing, Slumping, Casting; Philippa Beveridge; Lark Books; 2005

Glass and Print; Kevin Petrie; University of Pennsylvania Press; 2006

Process: 50 Product Designs from Concept to Manufacture; J. Hudson; Laurence King Publishers; 2008

Making It: Manufacturing Techniques for Product Design; Chris Lefteri; Laurence King Publishers; 2007

Techniques of Glass Engraving, Peter Dreiser, Jonathan Matcham; A&C Black; 2008

Prototyping and Low Volume Production, Rob Thompson

Něco o skle, Milan Cabejšek

Zušlechťování skla, Milan Cabejšek, L+P Publishing, 2004

A Glassblowers' Companion, Dudley F. Giberson

Výtvarné techniky Keramika - Pravoslav Rada

Jak se dělá keramika - Steve Mattison

Průvodce keramika - Karel Žíla

Technologie keramik - Vladimír Hanykýř, Jaroslav Kutzendörfer

Jíly a jejich chování od teorie po praxi - Jaroslav Kunc

Modelářství porcelánu a keramiky - Jiří Špís

A Potters Book - Bernard Leach

Ceramics Handbook Slipcasting - Sasha Wardell

Ceramics Handbook Lustre - Greg Daly

Celadon Blues - Robert Tichane

Cooper Reds - Robert Tichane

The Complete Guide to High-Fire Glazes - John Britt

Chinese Glazes - Nigel Wood

Developing Glazes - Greg Daly

Keramika z Bechyně - Jiří Hořava

Graniton - Jiří Hořava

První dáma české keramiky - Helena Johnová 1884-1962 - Jiří Hořava

The Tomb of the Unknow Craftsman - Grayson Perry

České užité umění 1918-1938, Odeon

300 drahoceností - Filip Suchomel

Subversive Ceramic - Claudia Clare

The pot Book - Edmund De Waal

The White road - Edmund De Waal

Clay Contemporary ceramic Artisans - Amber Creswell Bell

Lucie Rie - Tony Birks

Krásná jizba design pro demokracii - Lucie Vlčková, Alice Hekrdlová

Vitamin C Clay+Ceramic - Phaidon

The Ceramics Reader - Andrew Livingstone, Kevin Petrie

Ceramic Millennium: Critical Writings on Ceramic History, Theory, and Art

Antonín Kybal: Cesty designu a textilní tvorby ? Lucie Vlčková (ed.), KANT, UPM, 2017

Ascher: Šílený hedvábník: Zika & Lída Ascher - Textil a móda ? Konstantina Hlaváčková, Slovart, 2019

Budiž móda ? Jana Máchalová, Brána, 2012

časopis VIEW

časopis VIEWPOINT COLOUR

Material Times [online]. Praha: Happy Materials, 2013. Dostupné z: www.materialtimes.com

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetUB1S3.html