UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Seminář k teorii módy

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TV0016 ZK 3
Garant předmětu:
Michal Vaníček
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Michal Vaníček
Anotace:

Předmět poskytne studentům systematický vhled do současné teorie módy a příbuzných oborů, které se zabývají vztahem člověka, těla a šatu a jejich významy v kontextu sociologie, psychologie, ekonomie, politiky, ekologie, umění apod. Základní osnova semináře je definována pomocí obecných otázek, na základě doporučené literatury pak bude každý rok aktualizován soubor témat, na která bude seminář reagovat. Studenti budou samostatně prezentovat témata, která si na základě aktuálního seznamu pro daný akademický rok vyberou a která následně zpracují i písemnou formou v rámci závěrečné seminární práce. Předmět si tak klade za cíl jednak pružně odpovídat na současné otázky oboru a nově vznikající problematiky, a jednak připravit studenty na dlouhodobou systematickou práci a teoretickou reflexi aktuálních témat, které následně uplatní v diplomovém ročníku při formulaci tématu své závěrečné práce.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Stanovení témat, diskuse se studenty a sběr podnětů pro náplň předmětu. Jaká témata momentálně v oboru rezonují?

2.Jaký je vztah oděvu a módy k umění a designu a jaké jsou současné otázky tvůrčího výzkumu?

3.Jak vnímat módu a oděv v kontextu sociologie a politiky? Jak skrze oděv konstruovat společenské normy a jakým způsobem se projevuje jejich narušení?

4.Jakým způsobem oděv utváří či dotváří lidskou identitu? Jak vnímat oděv v kontextu genderové a sexuální identity?

5.Jaký je životní cyklus oděvů? Jaký je současný diskurs v oblasti tzv. udržitelné módy a jaká je v tomto smyslu pozice designéra? Jaký je vztah konzumu, kritické teorie a módy?

6.Jakým způsobem zpravovat a informovat o módě? Jaká je role módní kritiky a módního žurnalismu a jaký je jejich vztah k tvorbě a produkci oděvů?

7.Jak zacházet s oděvem jako s kulturním artefaktem? Jaký je vztah kulturní antropologie a obrazové antropologie (Belting) k odívání a módě?

8.Jak reflektovat problematiku kulturní apropriace a domorodého odívání? Jaký je vztah módy a postkoloniální teorie a kritiky?

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

- naučit studenta kriticky nahlížet na oděvní tvorbu a analyzovat ji na základě reflexe současných teorií;

- seznámit studenta se současným oborovým diskursem a přiblížit jim souvislosti současné teorie oboru s jejich vlastní uměleckou tvorbou;

- předat studentovi schopnost samostatné formulace myšlenek souvisejících s jejich tvůrčím procesem;

- vést studenta k formulaci problémů a návrhům projektů v oblasti uměleckého/tvůrčího výzkumu, které mají potenciál reflektovat současné potřeby společnosti a především pak (nejen) oděvního průmyslu.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

- orientovat se v současné oborové literatuře a hlavních názorových a myšlenkových směrech;

- kriticky uvažovat o fenoménu módy a jeho průvodních znacích, které dál interpretuje a uvádí do vzájemných vztahů;

- samostatně navrhovat tvůrčí řešení společenských problémů skrze uměleckou/designovou tvorbu, jejichž základ leží v analýze a pochopení těchto problémů skrze osvojené teoretické koncepty.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

- Sandy Black (et al.), The Handbook of Fashion Studies, London: Bloomsburry Publishing 2017

- Joanne Entwistle, The Fashioned Body: Fashion, Dress & Modern Social Theory. Cambridge: Polity Press, 2015

- Agnes Rocamora, Anneke Smelik (eds.), Thinking Through Fashion: A Guide to Key Theorists, London: Bloomsburry Publishing, 2019

Doporučená literatura:

- Hans Belting, Anthropology of Images, Princeton: Princeton University Press, 2014

- Sandy Black, Eco-Chic: The Fashion Paradox, London: Black Dog 2008

- Sandy Black, The Sustainable Fashion Handbook. London: Thames & Hudson, 2012

- Elke Bippus, Dorothea Mink (eds.), Fashion Body Cult, Stuttgart: Arnoldsche 2007

- Cheryl Buckley, Hazel Clark (eds.), Fashion and Everyday Life, New York: Bloomsburry Publishing, 2017

- Hazel Clark, Alexandra Palmer (eds.), Old Clothes, New Looks: Second Hand Fashion, New York: Berg, 2005

- Hazel Clark, Eugenia Paulicelli, The Fabric of Cultures: Fashion, Identity, and Globalization, London: Routledge, 2009

- Hazel Clark, Annemari Vänskä (eds..), Fashion Curating, New York: Bloomsburry Publishing, 2017

- Justine De Young, Fashion in European Art: Dress and Identity, Politics and the Body, 1775-1925, London, Bloomsburry Publishing, 2019

- Guy Debord, Společnost spektáklu,Praha: Intu 2007

- Edwina Ehrmann (ed.), Fashioned From Nature, London: V&A Museum, 2018

- Beth W. Freeburg, Jane E. Workman. Dress and Society. New York: Fairchild Books, 2009

- Elke Gaugele, Monica Titton (eds.), Fashion and Postcolonial Critique, Berlin: Sternberg Press 2019

- Kristine H. Harper, Aesthetic Sustainability: Product Design and Sustainable Usage, London: Routledge 2017

- Yuniya Kawamura, Fashion-ology: An Introduction to Fashion Studies. New York: Bloomsbury Publishing, 2018

- Susan B. Kaiser, Fashion and Cultural Studies, Oxford: Berg 2012

- Sharron J. Lennon (et. al.), Social Psychology of Dress, London: Bloomsburry Publishing 2017

- Shoshana-Rose Marzel, Guy D. Stiebel (eds.), Dress and Ideology, London: Bloomsburry Publishing 2015

- Sanda Miller, Peter McNeil (eds.), Fashion Journalism, London: Bloomsburry Publishing, 2018

- Kate Nelson Best, The History of Fashion Journalism, New York: Bloomsburry Publishing, 2017

- Marie Riegels Melchior, Birgitta Svensson, Fashion and Museums: Theory and Practice. New York: Bloomsbury USA, 2014

- Steele, Valerie (ed.), A Queer History of Fashion: From the Closet to the Catwalk. New Haven: Yale University Press, 2013

- Michal Vaníček, Dát oděv na odiv. Současné přístupy k vystavování (nejen) oděvních sbírek, in: Martina Pachmanová (ed.), Ex-pozice. O vystavování muzejních sbírek umění, designu a architektury. Praha: UMPRUM 2018

- Suzan J. Vincent, Anatomy of Fashion, London: Bloomsburry Publishing 2009

- Elizabeth Wilson, Adorned in Dreams: Fashion and Modernity, London: I.B. Tauris, 2013

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTV0016.html