UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Seminář k dějinám designu 1. poloviny 20. století

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TT0025 ZK 4
Garant předmětu:
Lada Hubatová-Vacková
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Lada Hubatová-Vacková
Anotace:

Seminář navazuje, rozvíjí a prohlubuje témata otevřená v přednáškovém cyklu Design 1. poloviny 20. století a je určen pro studenty teoretického programu. Pozornost bude zaměřena především na lokální rámec někdejší habsburské monarchie a Československa. Design v tomto geografickém kontextu je chápán jako multikulturní, multietnický fenomén, v němž sehráli dominantní roli čeští a česko-němečtí designéři, řemeslníci, architekti, teoretici, průmyslníci a podnikatelé (mužského i ženského rodu). Rakouský, český, česko-německý, československý, slovenský a karpatoruský design a umělecké řemeslo budou zkoumány v kontextu oborových spolků, institucí, časopiseckých redakčních kruhů; jako projev demokratického životního stylu, třídního elitismu či rovnostářství, jako vymezování hranic mezi rurálním a urbánním, periferií a centrem, nízkým a vysokým, jako nástroj politického boje, jako forma národní či státní reprezentace, jako rezultát školního zadání nebo materiálového experimentu, jako forma estetické osvěty, ale také jako produkce sériového obchodního artiklu, který byl součástí podnikatelsko-ekonomického plánu.

Uvedená komplexní témata budou zkoumána nikoli ve své obecnosti, ale formou jasně vymezených případových studií, které budou vycházet z průzkumu dokumentace konkrétních tvůrčích osobností, určitých reprezentativních objektů či všedních věcí, různých dílčích historických fenoménů z dějin užitého umění, bytové kultury a průmyslové produkce. Důraz bude kladen na archivní a pramenný průzkum, formulaci problému a výzkumnou metodu.

Rámec semináře bude opakovaně věnován uvedenému období (s určitými časovými přesahy). Zadání se ale budou každý rok obměňovat. Zdařilé seminární práce mohou být podkladem pro diplomovou práci, odbornou publikaci, nebo výstavní projekt, jejich autoři se se svými výstupy mohou účastnit studentské soutěže Paragone nebo tematických konferencí a workshopů.

Požadavky:

Cíle studia:

?vyzkoušet si reálný odborný výzkum včetně archivních rešerší (archiv školy, firemní dokumentace, osobní archivy, ad.)

?znovuobjevit a upozornit na méně známé či neznámé tvůrčí osobnosti

?formulovat nosné téma a kriticky jej interpretovat

?koncepčně promyslet a napsat strukturovanou odbornou studii

?představit možnosti kurátorských řešení a výstavní prezentace na konkrétních příkladech z historie designu

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná:

Lada Hubatová-Vacková, Martina Pachmanová, Pavla Pečinková (eds.), Věci a slova. Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice, 1870?1970, Praha 2014.

Iva Knobloch, Radim Vondráček (eds.), Design v českých zemích, 1900?2000, Praha 2016.

Doporučená:

Odborné časopisy z vymezeného období dostupné v knihovnách VŠUP, UPM, NKP, Ústavu dějin a teorie umění, ad.

Soukromé archivní dokumentace, archiv Uměleckoprůmyslové školy v Archivu hlavního města Prahy, archiv UPM, Archiv architektury a stavitelství NTM, firemní archivy, ad.

Srov. též bibliografie k přednáškovému cyklu Design 1. poloviny 20. století

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTT0025.html