UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Seminář digitální kultury

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TN0017 ZK 4
Garant předmětu:
Klára Peloušková
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Klára Peloušková
Anotace:

Seminární cyklus se zaměří na aktuální otázky a témata související s digitálními technologiemi a jejich využitím či reflexí v kontextu současného umění a širší vizuální kultury, přičemž tyto dvě roviny (digitální technologie jako nástroj a digitální technologie jako téma) se v rámci kurzu budou vzájemně prolínat.. Diskutovány budou možnosti, limity, problematické aspekty i potenciální budoucí vývoj technologických nástrojů. „Digitální kultura“ bude v rámci kurzu pojímána kontextuálně, tedy v politických, sociálních a environmentálních souvislostech, tak jak je uchopuje současná filozofie a společenské vědy. Jednotlivá témata budou zároveň ilustrována konkrétními příklady z aktuální audiovizuální umělecké tvorby. Nad problematikou digitálních technologií i nad ukázkami uměleckých děl bude vedena společná diskuse, a to za přispění příležitostných externích hostů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

Digitální technologie jako téma

1.Možnosti a limity digitálních médií

2.Digitální technologie jako společenský produkt a společnost jako produkt technologický

3.Digitální technologie a moc: algoritmická (ne)spravedlnost a manipulace obsahu

4.Digitální technologie, emoce, vztahy a prožívání

5.Materiální aspekty digitálních technologií

6.Hybridní těla: splývání organické a anorganické hmoty či lidských a ne-lidských kognitivních schopností

7.Všudypřítomnost digitálního „cloudu“, automatizace a možnosti post-antropocentrické perspektivy

Digitální technologie jako nástroj

1.Možnosti a limity digitálního obrazu a zvuku

2.Digitální technologie, umění a (virtuální) prostor

3.Generativní umění

4.Interaktivní umění a technologie jako prostředek komunikace

5.Simulace a spekulace

6.Estetika umělé inteligence

7.Data jako materiál

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

seznámit studenta s aktuálním filozofickým a společenskovědním diskurzem v oblasti digitálních technologií;

představit studentovi spektrum přístupů, strategií a nástrojů umělecké praxe, které digitální technologie umožňují;

podnítit studenta k hlubšímu kontextuálnímu uvažování o digitální kultuře;

podnítit studenta k hlubší analýze a kritické reflexi současných audiovizuálních děl;

poskytnout studentovi nástroje k teoretickému uchopení vlastní tvůrčí práce.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

orientovat se v současném diskurzu v oblasti digitálních technologií;

uvažovat o digitální kultuře komplexně, v kontextu širších vztahů a politických či environmentálních souvislostí;

analyzovat, interpretovat a kriticky reflektovat současná umělecká díla využívající digitální technologie.

Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTN0017.html