UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Seminář k dějinám filosofie umění

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TN0009 ZK 3
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Kurs seminární četby vybraných textů antické filozofie se pokusí představit svět starověkého myšlení nikoli jako předpoklad současného myšlení, nýbrž jako jeho alternativu. Vyjde přitom z rozporu mezi mýtem a filozofií, jak se odráží v Platónově a Aristotelově díle. Zvláštní pozornost bude věnována užívání uměleckých forem jako mýtu a dramatického dialogu pro výklad filozofie obrazu a nápodoby a kognitivní funkce umění. Posluchačky a posluchače vede k tomu, aby rozvíjeli svou schopnost argumentace a zasadit svou práci do širších společenských souvislostí.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Wolfgang Schadewaldt a Homérova básnická ontologie; 2. Hannah Arendtová: svět práce a mýtus, epos a logos; 3. Mýtus a dialog v Platónových dialozích Prótagoras a Ústava; 4. Tři Platónovy ontologické příměry: „slunce“, „úsečka“ a „jeskyně“ v dialogu Ústava; 5. Platónova teorie obrazu a nápodoby v 10. knize dialogu Ústava; 6. Martha Nussbaumová a Aristotelova dialektická metoda; 7. Aristotelovo pojetí tragédie v Poetice; 8. Části děje a jejich jednota v Aristotelově Poetice; 9. Krása, duše a umění v Plótinových Énneadách; 11. Rémi Brague: Evropa, římská cesta; 10. Obraz jako simulakrum v Lucretiově spise De rerum natura; 12. Gilles Deleuze: Simulakrum a antická filosofie.

Cíle studia:

Kurs si klade za cíl na základě četby vybraných textů svět starověkého myšlení nikoli jako předpoklad současného myšlení, nýbrž jako jeho alternativu. Posluchačky a posluchače vede k tomu, aby rozvíjeli svou schopnost argumentace a zasadit svou práci do širších společenských souvislostí.

Studijní materiály:

Aristotelés, Člověk a příroda, Praha 1984.

Aristotelés, Poetika, 9. vyd., Praha 1999.

Platón, Ústava, 4. vyd., Praha 2005.

Platón, Symposion, 6. vyd., Praha 2005.

Plótinos, Dvě pojednání o kráse, Praha 1994.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTN0009.html