UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Vizuální studia

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TN0005 ZK 3
Garant předmětu:
Martina Pachmanová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Martina Pachmanová
Anotace:

Kurz je koncipován jako úvod do oboru vizuálních studií, který v posledním čtvrtstoletí zásadně proměnil disciplínu dějin umění a interpretaci vizuálního umění stejně jako vizuality v médiích a každodenním životě. Soustředí se různé fasety „obratu k obrazu“: na konstrukci a procesy vidění, na jeho historické proměny a na prolínání tradičních oborů výtvarného umění s oblastmi fotografie, filmu, masových médií, reklamy a nových technologií; v neposlední řadě reflektuje důležitou otázku vztahu mezi „vysokou“ a „nízkou“ kulturou a kriticky nahlíží moc obrazu z feministické, queer a postkoloniální perspektivy. Přednášky se opírají o analýzu vybraných vizuálních objektů z umělecké i neumělecké sféry (včetně vědeckého zobrazení), a to na pozadí pojetí vizuality jako „kognitivního stylu“ konkrétních geografických lokalit a dějinných okamžiků, včetně současnosti.

Požadavky:

Ke zkoušce je třeba vypracovat písemný esej v minimálním rozsahu 5 normostran (1800 znaků na stránku), pro studenty/tky navazujícího magisterského programu Teorie a dějiny moderního a současného umění platí rozsah minimálně 8 normostran.

Osnova přednášek:

Únava dějin umění, vizuální studia a vizuální obrat: úvod do vizuální kultury; Proměny myšlení o vizuální kultuře: historický exkurz; Co jsou obrazy a co po nás chtějí?: současné teorie obrazu; „Dobové oko“: proměny diváctví od antiky po současnost; Pohled a moc: subjekty a objekty vidění; Obrazy moci a moc obrazů; Trompe l´oeil a začarovaná simulace: iluzivní praktiky moderní a předmoderní doby; Vizualita a technologie: optické (pří)stroje na „vidění“; Vizualizace světa a společnost spektáklu: obrazy ve veřejné sféře; V toku pohyblivých obrazů: televize, masová média a vizuální (ne)kultura; „Vidění“ těla: Vizuální kultura a fenomenologie; Digitální obraz a konstruování nových forem identity.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenty s jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících humanitních oborů, který vytváří pozoruhodný pandán tradičním dějinám umění

-seznámit studenty s klíčovými osobnostmi vizuálních studií, včetně jejich předchůdců

-posílit interdisciplinární pohled na dějiny a současnost vizuální kultury

-odklonit pozornost od autorů vizuálních děl k jejich divákům a jejich recepci

-poskytnout studentům základní metodologické nástroje vizuálních studií, jež jim umožní přesvědčivě diskutovat stejně jako pregnantně písemně formulovat své názory na vizuální kulturu

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Nicolas Mirzoeff, Jak vidět svět, Praha 2019

Nicolas Mirzoeff, Úvod do vizuální kultury, Praha 2012

Marita Sturken, Lisa Cartwright, Studia vizuální kultury, Praha 2009

Marta Filipová, Matthew Rampley (eds.), Možnosti vizuálních studií, Brno 2007

W. J. T. Mitchell, Teorie obrazu, Praha 2017

John Berger, Způsoby vidění, Praha 2016

Ladislav Kesner (ed.), Vizuální teorie. Současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech (2. rozšířené vydání), Jinočany 2005

Doporučená literatura:

James Elkins, Proč lidé pláčou před obrazy, Praha, 2007

Vilém Flusser, Moc obrazu, Praha 1996

Ján Bakoš (ed.), Minulosť v prítomnosti. Súčasné umenie a umeleckohistorické mýty, Bratislava 2002

Norman Bryson - Michael A. Holly - Keith Moxey (eds.), Visual Culture. Images and

Interpretations. Hannover - London 1994

Amelia Jones (ed.), The Feminism and Visual Culture Reader, London 2003

Hal Foster (ed.), Vision and Visuality, Seattle 1988

Jonathan Crary, Techniques of the Observer, Cambridge, MA 1990

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTN0005.html