UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Základy novověké vědy a filozofie

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TN0001 ZK 3
Garant předmětu:
Cyril Říha
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Cyril Říha
Anotace:

Tématem přednášky je estetika v okolí doby, kdy se teprve ustavovala jako samostatná disciplína v dnešním slova smyslu (17. - 18. století) a kdy byla ještě nerozlučně spjata jak s filosofií, tak s vědou. Z povahy věci tedy nejde o probírání kodifikovaných dějin oboru estetiky v novověku, nýbrž spíše o sled rozmanitých a vzájemně ještě nesystematizovaných novověkých teorií dotýkajících se umění, architektury a designu. Klíčové přitom jsou motivy, které daly základ současnému myšlení. Smyslem je tak předvést kontext vzniku toho, co dnes považujeme za samozřejmou součást našeho života i teorie a praxe vizuálních uměleckých disciplín.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Metodologický úvod, Kuhn a diskontinuita dějin - normální věda, paradigma, krize; 2. Kopernikánská revoluce (J. Kepler, T. Brahe, G. Galilei, W. Gilbert) x antická představa o Vesmíru (Aristotelés, Ptolemaios); 3. M. Foucault - tři typy zlomu v myšlení na počátku novověku: popis světa x konstrukce světa, podobnosti x identity a rozdíly, vztah k jinakosti; 4. R. Descartes a barokní racionalismus - mundus est fabula, univerzální metoda, cogito, ergo sum, creatio continua, Vášně duše; 5. Arbitrárnost, kolektivní smlouvy v různých disciplínách (jazyk, peníze, stát), Thomas Hobbes; 6. Spor francouzského racionalismu a britského empirismu: existence vrozených idejí, J. Locke; 7. P. Gassendi a obnova atomismu; 8. B. Pascal a teorie pravděpodobnosti, sázka na Boha; 9. G. Leibniz a I. Newton jako objevitelé nekonečna, Newtonovy pohybové zákony, Leibnizova monadologie 10. I. Kant a 3 nezávislé vrstvy rozumu: teoretický, praktický a soudnost; 11. Ostrovní verze osvícenství: D. Hume a zdravý rozum, A. Smith a neviditelná ruka trhu, J. Bentham a panoptikon; 12. Položení základů moderních vědeckých disciplín: L. Euler (teorie grafů), T. Malthus (demografie), Ch. Lyell (geologie), Ch. Darwin (biologie).

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenty s nejvýznamnějšími filosofickými i vědeckými koncepcemi a jejich autory z období jádra novověku (17. - 18. stol.)

-představit hlavní charakteristiky odlišnosti novověkého myšlení od předchozích epoch

-na příkladech z novověku vysvětlit studentům obecnou historickou povahu a konkrétní kontext vzniku pojmů používaných v současné teorii i praxi architektury a výtvarného umění

-objasnit konceptuální základy soudobých vědeckých disciplín

-na konkrétních příkladech představit význam synchronních souvislostí mezi uměním, filosofií a vědou jakožto alternativu k diachronním studiím historie jednotlivých oborů

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-prokázat znalost základních pojmů a epistemologického rámce klíčových osobností novověkého myšlení (17. - 18. stol.)

-rozumět jejich věcnému obsahu a historickému kontextu jejich vzniku

-chápat význam v novověku utvářených filosofických a vědeckých koncepcí pro současnost

-uvědomit si na konkrétních příkladech transdisciplinární souvislosti mezi uměním, filosofií a vědou

Studijní materiály:

Povinná literatura:

M. Foucault, Slova a věci, Praha 2007

I. Kraus, Fyzika v kulturních dějinách Evropy, díl 2., Praha 2007

M. Sobotka, M. Znoj, J. Moural, Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela, Praha 1993

T. S. Kuhn, Structure of Scientific Revolutions, Chicago 1962

Doporučená literatura:

W. Röd, Novověká filosofie I, Praha 2001

W. Röd, Novověká filosofie II, Praha 2004

W. Weischedel, Zadní schodiště filosofie, Praha 1992

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTN0001.html