UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Základy novověké vědy a filozofie

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TN0001 ZK 3
Garant předmětu:
Cyril Říha
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Cyril Říha
Anotace:

Tématem přednášky je estetika v okolí doby, kdy se teprve ustavovala jako samostatná disciplína v dnešním slova smyslu (17. ? 18. století) a kdy byla ještě nerozlučně spjata jak s filosofií, tak s vědou. Z povahy věci tedy nejde o probírání kodifikovaných dějin oboru estetiky v novověku, nýbrž spíše o sled rozmanitých a vzájemně ještě nesystematizovaných novověkých teorií dotýkajících se umění, architektury a designu. Klíčové přitom jsou motivy, které daly základ současnému myšlení. Smyslem je tak předvést kontext vzniku toho, co dnes považujeme za samozřejmou součást našeho života i teorie a praxe vizuálních uměleckých disciplín.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Metodologický úvod, Kuhn a diskontinuita dějin - normální věda, paradigma, krize; 2. Kopernikánská revoluce (J. Kepler, T. Brahe, G. Galilei, W. Gilbert) x antická představa o Vesmíru (Aristotelés, Ptolemaios); 3. M. Foucault - tři typy zlomu v myšlení na počátku novověku: popis světa x konstrukce světa, podobnosti x identity a rozdíly, vztah k jinakosti; 4. R. Descartes a barokní racionalismus ? mundus est fabula, univerzální metoda, cogito, ergo sum, creatio continua, Vášně duše; 5. Arbitrárnost, kolektivní smlouvy v různých disciplínách (jazyk, peníze, stát), Thomas Hobbes; 6. Spor francouzského racionalismu a britského empirismu: existence vrozených idejí, J. Locke; 7. P. Gassendi a obnova atomismu; 8. B. Pascal a teorie pravděpodobnosti, sázka na Boha; 9. G. Leibniz a I. Newton jako objevitelé nekonečna, Newtonovy pohybové zákony, Leibnizova monadologie 10. I. Kant a 3 nezávislé vrstvy rozumu: teoretický, praktický a soudnost; 11. Ostrovní verze osvícenství: D. Hume a zdravý rozum, A. Smith a neviditelná ruka trhu, J. Bentham a panoptikon; 12. Položení základů moderních vědeckých disciplín: L. Euler (teorie grafů), T. Malthus (demografie), Ch. Lyell (geologie), Ch. Darwin (biologie).

Osnova cvičení:
Cíle studia:

-seznámit studenty s nejvýznamnějšími filosofickými i vědeckými koncepcemi a jejich autory z období jádra novověku (17. - 18. stol.)

-představit hlavní charakteristiky odlišnosti novověkého myšlení od předchozích epoch

-na příkladech z novověku vysvětlit studentům obecnou historickou povahu a konkrétní kontext vzniku pojmů používaných v současné teorii i praxi architektury a výtvarného umění

-objasnit konceptuální základy soudobých vědeckých disciplín

-na konkrétních příkladech představit význam synchronních souvislostí mezi uměním, filosofií a vědou jakožto alternativu k diachronním studiím historie jednotlivých oborů

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-prokázat znalost základních pojmů a epistemologického rámce klíčových osobností novověkého myšlení (17. ? 18. stol.)

-rozumět jejich věcnému obsahu a historickému kontextu jejich vzniku

-chápat význam v novověku utvářených filosofických a vědeckých koncepcí pro současnost

-uvědomit si na konkrétních příkladech transdisciplinární souvislosti mezi uměním, filosofií a vědou

Studijní materiály:

W. Röd, Novověká filosofie I, Praha 2001

W. Röd, Novověká filosofie II, Praha 2004

W. Weischedel, Zadní schodiště filosofie, Praha 1992

M. Foucault, Slova a věci, Praha 2007

I. Kraus, Fyzika v kulturních dějinách Evropy, díl 2., Praha 2007

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTN0001.html