UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Komplexní jevy v architektuře a urbanismu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TM0008 ZK 3
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Přednáška, jejímž cílem je ukázat, že města a domy jsou složité systémy, které však často bývají spontánně řízeny velmi jednoduchými pravidly. Kurz chce obecně nastínit alternativu jak k modernistickému urbanismu a architektuře, které měly ambici do detailu přísně kontrolovat svůj předmět zájmu, tak i k pozdější rezignaci na veškeré celkové a vědecky racionální ovlivňování této oblasti. Přednáška usiluje o transdisciplinární přístup, tj. snaží se vyložit přínos současného uvažování ve vědách, jako je fyzika, biologie, matematika, ekonomie či geografie, pro urbanismus a architekturu. Soustřeďuje se na otázku spontánního vzniku univerzálních pravidelností vystihujících podobu a fungování současných měst. Vodítkem jsou otázky, které se obzvláště poslední dvě desetiletí ve světě živě diskutují v souvislosti s teorií tzv. komplexních systémů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Dům či město coby komplexní systém, top-down a bottom-up přístup; 2. Emergence - spontánně vzniklé struktury, shlukování v dopravě; 3. Problém synchronizace v přírodě a kultuře; 4. Koncentrace měst v prostoru: rank-size rule, Zipfův zákon pro města; 5. W. Christaller a teorie centrálních míst; 6. populační dynamika - růst (populační křivka); urbanizace: teorie stádií vývoje měst; 7. Scaling - vztah základních součástí systému k jeho velikosti; metabolická teorie města; 8. Infrastruktura, distribuční sítě, fraktalita; 9. Global cities a sítě měst, network theory; 10. Vnitřní prostorová struktura měst - hustotní gradienty populace a zástavby; 11. Volný prostor a terrain vague; 12. Kritické stavy a samoorganizace.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

-seznámit studenta s přístupem ke městu jako ke komplexnímu systému, sdružujícímu v sobě jak plánované, tak spontánně se odehrávající procesy

-představit možnosti aplikace aktuálních vědeckých teorií (z oborů fyziky, biologie, matematiky, ekonomie či geografie) na problémy současné architektury a urbanismu

-provést studenta základními exaktně uchopenými motivy teorie města

-ukázat studentům uměleckých oborů trénovaným na citlivost k jedinečnosti význam vědeckého přístupu ke světu směřujícího k vystižení jeho pravidelností

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-prokázat znalost základních charakteristik vědeckého přístupu ke komplexním systémům v kultuře i přírodě

-orientovat se v klíčových tématech oboru městských studií (urban studies)

-kreativně aplikovat nabyté znalosti na konkrétní architektonické či urbanistické problémy

- porozumět smyslu bottom-up přístupu v urbanismu

- relevantně pracovat s aktuální literaturou a statistickými daty v oboru

Studijní materiály:

M. Batty, Cities and Complexity, Cambridge 2005

P. Oswalt, Atlas of Shrinking Cities, Ostfildern 2006

P. Bak, How Nature Works. The Science of Self-Organized Criticality, New York 1996

B. Mandelbrot, Fraktály, Praha 2003

M. Batty, P. A. Longley, Fractal Cities: Geometry of Form and Function, London 1994

G. West, Scale, New York 2017

D´Arcy W. Thompson, On Growth and Form, Cambridge 1917

X. de Geyter, After-Sprawl: Research for the Contemporary City, Rotterdam 2002

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTM0008.html