UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Teorie oděvu a módy 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0043 ZK 3
Garant předmětu:
Michal Vaníček, Helena Jarošová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Michal Vaníček, Helena Jarošová
Anotace:

Přednášky Teorie oděvu a módy rozšiřují pole teoretické reflexe úvah o módě a oděvu o antropologicky podmíněný základ nejen samotného faktu odívání i komplexního fenoménu módy a šité tvorby. Přístup rozšířený a prohloubený hledisky, sociologickými, filozofickými, a psychologickými, a, co se týče konkrétní tvorby, i základy obecné teorie umění a estetiky, přispívá ke krystalizaci potřebných kategorií a pojmů, o něž je nutné opřít jak dílčí tak i syntetičtější obecně teoretické interpretace. Rozšířeným pohledem od prostého faktu odívání a oděvu-věci až k uměleckému oděvnímu výrazu navazujeme na komplexní pojmy fashionology (Kawamura, 2005) či modologie. Tyto pojmy se začaly užívat pro systematické vědění o módě jako komplexním sociálním faktu. Jimi zdůrazňovaná interdisciplinarita je též blízká naší koncepci a bude jí blíže věnována pozornost v druhém semestru. Ten rozšíří pohled na zkoumanou problematiku zejména skrze recentní cizojazyčnou literaturu, tvořící základ soudobého odborného diskursu v oblasti tzv. fashion studies, a její interpretaci a konfrontaci s klasickou literaturou představenou v semestru prvním.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

V následujících tématech jednotlivých přednášek jsou v rámci dané problematiky kurzivou označeny výchozí vědecké disciplíny a centrální pojmy.

Antropologie oděvu ? základní otázky určující člověka jako bytost náležící k společnostem vestimentární kultury.

Kostým a jeho alternativy ? konsensuální odění v sociálních a kulturních dějinách Evropy.

Móda ustavující se jako instituce ( iniciativa Ch.F.Wortha, 1857/8) , móda předmětem diskurzu literátů /Honoré de Balzaca, Ch. Baudelaira, Théophila Gautiera/ a podnět sebeutváření individua (dandismus).

První teorie módy, Thorstein Veblen (1857-1929) a Georg Simmel (1858-1918).

Historický vývoj sociální, kulturní a ekonomické situace módy a mód. Úděl módy v moderních společnostech podle Gillesa Lipovetskyho.

Sociologie módy v podání Reného Königa (1967), Frédérica Godarta (2010) a Frédérica Monnyerona (2006, 2017).

Styl a móda. Subkultury.

Filosofie těla. Vztah oděvu a těla obecně a personálního těla zvlášť.

Lidské tělo v dílech vizuálních umělců a módních tvůrců.

Poznatky teorie umění a estetiky ? možnosti analytického přístupu k jedinečným dílům moderních a současných tvůrců, např. Ch.Diora, C. Balenciagy, R. Kawakubo a T.Muglera.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

seznámit studenta se základními pojmy, díly a osobnostmi oboru

vytříbit studentovu schopnost interpretovat, analyzovat a kriticky nahlížet na oděv a oděvní tvorbu

zdůraznit vazbu oděvu, módy a tělesné aparence k širším společenským a vědeckým oborům a podnítit studentovo uvažování v transdisciplinárním kontextu

připravit studenta na zodpovědnou a poučenou práci v rámci vlastního tvůrčího procesu

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

orientovat se v osobnostech a myšlenkových proudech oboru 19., 20. a 21. století

samostatně analyzovat a interpretovat oděv jako kulturní, společenský či normativní artefakt

kriticky nahlížet na svoji vlastní uměleckou tvorbu v kontextu historické i soudobé oborové teorie

na základě osvojených vědomostí formulovat vlastní myšlenky ve vztahu k oděvu, odívání a módě

Studijní materiály:

Povinná:

Dick Hebdige, Subkultura a styl (The meaning of style), český překlad Miroslav Kotásek, Praha: Dauphin - Volvox globator, 2012

Gilles Lipovetsky, Říše pomíjivosti. Móda a její úděl v moderních společnostech, první část, kapitoly 1 - 3. Praha: Prostor, 2002

Agnes Rocamora, Anneke Smelik (eds.), Thinking Through Fashion: A Guide to Key Theorists, London: Bloomsburry Publishing, 2019

George Simmel, Móda, in: Idem, Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Praha:Nakl.soc.lit., 1997

Doporučená (student si vybírá minimálně 1 titul):

Sandy Black, The Sustainable Fashion Handbook. London: Thames & Hudson, 2012

Justine De Young, Fashion in European Art: Dress and Identity, Politics and the Body, 1775-1925, London, Bloomsburry Publishing, 2019

Joanne Entwistle, The Fashioned Body: Fashion, Dress & Modern Social Theory. Cambridge: Polity Press, 2015

Beth W. Freeburg, Jane E. Workman. Dress and Society. New York: Fairchild Books, 2009

Frédéric Godart, Sociologie de la mode, Paris: La Découverte, 2010

Helena Jarošová, Filozofie těla - klíč k hlubšímu chápání vztahu těla a šatu. Prah:VŠUP, 2013, 2017

Helena Jarošová, Oděv, móda, tvorba. Praha: VŠUP, 2020

Yuniya Kawamura, Fashion-ology: An Introduction to Fashion Studies. New York: Bloomsbury Publishing, 2018

René König, Sociologie módy, orig.německy Kleider und Leute.Zur Soziologie der Mode, Frankfurt a. M.:Fischer Bücherei, 1967, franc. Paris: Payot, 1969

Sanda Miller, Peter McNeil (eds.), Fashion Journalism, London: Bloomsburry Publishing, 2018

Frédéric Monneyron, Sociologie de la mode, Paris: Presse Universitaire de France, 2006, 2017

Kate Nelson Best, The History of Fashion Journalism, New York: Bloomsburry Publishing, 2017

Marie Riegels Melchior, Birgitta Svensson, Fashion and Museums: Theory and Practice. New York: Bloomsbury USA, 2014

Georg Simmel, Psychologie ozdoby, in: Idem, Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Praha:Nakl.soc.lit., 1997

Michal Vaníček, Dát oděv na odiv. Současné přístupy k vystavování (nejen) oděvních sbírek, in: Martina Pachmanová (ed.), Ex-pozice. O vystavování muzejních sbírek umění, designu a architektury. Praha: UMPRUM 2018

Thorstein Veblen, Teorie zahálčivé třídy, Praha: Nakl.soc. literatury, 1999

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0043.html