UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Seminář k současné metodologii designu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0035 ZK 3
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Anotace:

Seminární cyklus sestává z diskusních setkání a praktických workshopů, jejichž předmětem bude reflexe a experimentální aplikace konkrétních designérských metod či nástrojů a specifických postupů, jež jsou v jejich rámci využívány. Designový proces bude pojímán jako komplexní soubor dílčích rozhodnutí, kroků a činností, jež spoluvytváří systematickou strukturu podléhající jak potřebám a přáním uživatelů, tak mnohdy nejednoznačným sociálním, politickým a environmentálním podmínkám. Jednotlivé seminární bloky budou vedeny buď výše uvedenými přednášejícími, nebo externími odborníky, kteří se na dané metody ve vlastní praxi specializují. Seminář volně navazuje na přednáškový cyklus Současná teorie a metodologie designu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Výuka bude probíhat ve formě intenzivních bloků věnovaných jednotlivým designérským metodám či jejich dílčím technikám a postupům. Konkrétní náplň seminářů a workshopů se bude odvíjet od aktuálních potřeb jednotlivých kateder (Katedra designu, Katedra užitého umění) či témat a problémů momentálně rezonujících ve veřejném prostoru i v odborné diskusi.

Diskusní a praktické seminární bloky se dotknou například těchto témat a designérských přístupů:

-design zaměřený na člověka („human-centered design“)

-„design thinking“

-„research through design“

-participativní design

-design sociálních inovací

-systémově orientovaný design

-strategický design

-spekulativní design

-design „přechodu“ („transition design“)

V rámci seminářů budou experimentálně aplikovány metody a techniky, jež jsou v rámci výše uvedených přístupů využívány. Půjde např. o:

-metoda „double diamond“

-metoda „honeycomb“

-iterativní prototypování

-etnografický výzkum

-kartografické mapování

-performativní mapování

-vytváření mentálních map

-„co-design“

-vedení rozhovorů v rámci fokusových skupin

-kontextuální pozorování

-vizualizace dat

-vyprávění, fikce, spekulace

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta s hlavními metodami a přístupy uplatňovanými v designérské praxi;

-umožnit studentovi experimentálně uplatnit vybrané designérské metody;

-podnítit studenta ke kritické reflexi vybraných designérských přístupů a metod;

-poskytnout studentovi metody a nástroje uplatnitelné v jeho vlastní tvůrčí praxi.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-orientovat se v šíři různě orientovaných designérských přístupů a metod;

-vědomě a kriticky uvažovat o metodách designérské praxe, jejich možnostech a limitech;

-vědomě uplatňovat základní designérské metody.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Martin Tomitsch - Cara Wrigley - Madelaine Borthwick et al., Design. Think. Make. Break. Repeat. A Handbook of Methods, Amsterdam 2018.

Doporučená literatura:

Tim Brown, Change by Design. How Design Thinking Transforms Orgaizations and Inspires Innovation, New York 2009.

Anthony Dunne - Fiona Raby, Speculative Everything. Design, Fiction and Social Dreaming, Cambridge 2013.

Dan Hill, Dark Matter and Trojan Horses. A Strategic Design Vocabulary, Moscow 2012.

Kat Holmes, Mismatch: How Inclusion Shapes Design, Cambridge 2018.

Ezio Manzini, Design, When Everybody Designs. An Introduction to Design for Social Innovation, Cambridge - London 2015.

Ralf Michel, Integrative Design. Essays and Projects on Design Research, Basel 2019.

Donald A. Norman, Design pro každý den, Praha 2010.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0035.html