UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Historie a současnost textilní tvorby 3

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0033 ZK 3
Garant předmětu:
Vlastimil Havlík
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Vlastimil Havlík
Anotace:

Předmět je věnován pohledům do dějin textilní tvorby, a to v rovině dějin hmotné kultury a techniky a dějin užitého, respektive volného umění. Pozornost je věnována zejména předindustriálnímu a protoindustriálnímu období. Pojmy textil ? textilní tvorba - textilnictví - textilie jsou v předmětu chápány poměrně široce, jako s výrobou textilu spjaté pracovní a tvůrčí činnosti, při nich používané pomůcky, nástroje, stroje, stavby..., vytvářené, zpracovávané a ztvárňované textilní suroviny a výsledky uvedených výrobních a tvůrčích aktivit.

Základem výuky jsou přednášky k daným tématům (viz níže), spojené s prezentací pramenů a literatury k tématu (odborné publikace, různé tiskoviny), s aktualitami z tuzemské i zahraniční textilní tvorby, popřípadě s návštěvou některé paměťové instituce.

3. semestr

Cílem přednáškového bloku je poskytnout studentům informace o specifických souborech textilií, o spolupráci umělců s textilní tvorbou (a výrobou), o místech, na nichž byla uskutečňována, a o s výše uvedenou spoluprací spjatými školami, institucemi, organizacemi, skupinami výtvarníků.

Sakrální (církevní) textilie ? kněžský a řeholní oděv, liturgický textil, další textilie spjaté s církevním prostředím, oděvy milostných soch. Synagogální a další textilie spjaté s židovskou komunitou. Lidový zvykoslovný textil - obřadní textilie (zejména textilie spjaté s narozením, svatbou a úmrtím). Významní výtvarní umělci a významní textilní výtvarníci a jejich spolupráce s textilní tvorbou (a výrobou). Prostředníci spolupráce umělců s textilní tvorbou (a výrobou) - organizace, instituce, organizátoři, školy, výrobní podniky. Umělecké školství spjaté s textilní tvorbou (a výrobou).

Požadavky:

Adams, S.: Hnutí uměleckých řemesel. Praha 1997

Adlerová, A.: České užité umění: 1918-1938. Praha 1983

Adlerová, A.: Funkcionalistický design ? Krásná jizba. In: Umění pro všechny smysly. Meziválečná avantgarda v Československu. Praha 1993, s. 111 a 117

Aka. Užité umění 30. a 40. let v Brně (výstavní katalog, text: M. Macharáčková). Brno 1990

Ambroz, M.: Vídeňská secese a moderna 1900-1925. Užité umění a fotografie v českých zemích. Brno 2005

Artěl. Umění pro všední den 1908 ? 1935 (Ed. J. Froněk). Praha 2009

Ascher Squares. Výstava anglických textilií (prosinec 1947 - leden 1948, text: A. Fišárek). Praha 1947

Bretová, H.: Křestní textilie ve sbírkách národopisného oddělení NM Praha. In: Národopisný věstník, 12 (54), 1995, s. 149-155 (ref.)

Bretová, H.: Lidový oděv a textilie při narození a křtu dítěte. In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada A ? historie, XLIX, 1995, č. 3-4, s. 37-62, příloha

Buben, M. M.: Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích I, I/1, I/2. Praha 2002, 2003, 2004

Czumalo, V. ? Czumalová, P.: Školský ústav umělecké výroby Praha. Praha 1994

Dempseyová, A.: Umělecké styly, školy a hnutí. Praha 2002

Design v českých zemích 1900 ? 2000 (edd. I. Knobloch a R. Vondráček). Praha 2016

Dobešová, H.: Umění řemesla ? život a dílo Marie Hoppe -Teinitzerové 1879-1960. Jindřichův Hradec 2004

Družstevní práce. Sutnar ? Sudek (ed. L. Vlčková). Praha 2006

Forbelský, J.: Pražské Jezulátko, Praha 1992

Fouilloux, D. a kol.: Slovník biblické kultury. Praha 1992

Jirásko, L.: Církevní řády a kongregace v zemích českých. Praha 1991

Grill Janatová, M.: Liturgický textil v 19. století. In: Textil v muzeu. Soubor statí k problematice. Oděvní doplňky ? péče ? průzkum ? prezentace. Brno 2010, s. 28 - 35

Havlík, V.: Josef Sochor (K osobnosti zakladatele firmy Josef Sochor, Textilní závody, Dvůr Králové nad Labem). In: Podnikání a podnikatelé v dějinách východních Čech. Dissertationes historicae 8. Hradec Králové, Ústav historických věd PdF UHK a Sdružení historiků ČR (Historický klub) ? regionální pobočka Hradec Králové 2002, s. 79 ? 104

Hlaváčková, K.: Šílený hedvábník: Zika & Lída Ascher : textil a móda. Praha 2019

Hubatová-Vacková, M. Pachmanová a J. Ressová: Zlínská umprumka (1959-2011). Od průmyslového výtvarnictví po design. Praha 2013

Chodura, R. ? Klimešová, V. ? Křišťan, A.: Slovník pojmů sakrálního výtvarného umění. Kostelní Vydří 2001

Jirásko, L.: Církevní řády a kongregace v zemích českých. Praha 1991

Kaňová, M.: Plachta ? kútnica, úvodnica, plachta do hrobu. Umění a řemesla, 1981, č. 4, s. 19-24

Klimešová, V.: Dílny pro tkaní a restaurování tapiserií v Jindřichově Hradci. 1910 ? 1990. Praha 1990

Kosáková, E. a kol.: Slovník judaik. Praha 2004

Krkošková, Alena: Škola uměleckých řemesel v Brně po roce 1968. In: Bulletin Moravské galerie v Brně, LVI, Brno 2000, s. 147-152

Kybal, A.: Kapitoly o textilním umění. Praha 1958

Kybal, A.: O textilním výtvarném projevu. Praha 1976

Kybalová, L. ? Putík, A. ? Kosáková, E.: Textiles from Bohemian and Moravian Synagogues. From the Collections of the Jewish Museum in Prague. Praha 2003

Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezka. 1. svazek Biografická část, 2. svazek Věcná část A - N, 3. svazek Věcná část O - Ž. Praha 2007

Ludvíková, M.: Jihomoravské koutnice. In: Slovácko 1976 ? 1977, s. 19-49

Martinek, R.: Všechny barvy církve: barevnost křesťanského oděvu a její význam v tradici západní církve. Ostrava 2014

Matys, R.: V umění volnost. Kapitoly z dějin Umělecké besedy. Praha 2003

Moravská gobelínová manufaktura 1898 ? 1998 ve Valašském Meziříčí. Valašské Meziříčí 1998

Newman, J. ? Sivan, G.: Judaismus od A do Z. Slovník pojmů a termínů. Praha 1998

Nová encyklopedie českého výtvarného umění. A-M a N-Ž. Praha 1995

Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Dodatky. Praha 2006

Nováková, H.: Koutní plachty z Humpolecka, Pelhřimovska a Počátecka. Pelhřimov 2006

Orel, J.: Slovenské koutnice. Umění a řemesla, 1970, č. 4, s. 52-53 (DT 1285)

Proměny vlákna. Osobnosti české krajky druhé poloviny 20. století (výstavní katalog, text: K. Hlaváčková). Praha 2004

Řeholní život v českých zemích. Kostelní Vydří 1997

Stehlíková, M.: Ľudové zdobené plachty. Banská Bystrica: Stredoslovenské vydavateľstvo, 1966,

Sto let práce Uměleckoprůmyslové školy a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze 1885 ? 1985. Praha 1985

110 let Střední průmyslové školy textilní v Brně (sborník). Brno 1970

Synagogální textilie. Praha 1984

Šidlíková, Z.: Textilná tvorba a dizajn v 20. ? 21. storočí. Vybrané kapitoly zo svetovej a československej produkcie. Bratislava 2013

Šidlovský, E.G.: Svět liturgie. Slovník základní církevní terminologie. Praha 1991

Šopák, P.: Řeč vláken. Moravská gobelínová manufaktura 1898 ? 1938. Valašské Meziříčí 2008

Václavík, A.: Genese obřadních plachet, koutnice a úvodnice. In: Franku Wollmanovi k sedmdesátinám. Sborník prací. Praha 1958, s. 482-529

Václavík, A.: Textil v lidové tvorbě. Lidové umělecké textilie v Čechách a na Moravě. Textile folk art. Luhačovice 2009

Veselská, D.: Nechť mu Bůh dá vyrůst. Narození dítěte v kultuře a zvycích českých a moravských Židů. Praha 2009

Volavková, H.: The synagogue treasures of Bohemia and Moravia. Praha 1949

Vondrušková, A. - Vondruška, V.: Tradice lidové tvorby. Lidová hmotná kultura v Čechách a na Moravě. Praha 1988

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. Academy of Arts, Architecture and Design in Prague 1885 ? 2005 (edd. M. Pachmanová a M. Pražanová). Praha 2005

Zádruha 1900 ? 1975. Praha 1975

Záchrana a inventarizace drobných církevních fondů: archiválie, knihy, notový materiál a liturgické textilie. Olomouc 2008

Z Prahy až do Buenos Aires. ?Ženské umění? a mezinárodní reprezentace meziválečného Československa (ed. M. Pachmanová). Praha 2014

Osnova přednášek:

16. Sakrální (církevní) textilie

17. Synagogální a další textilie spjaté s židovskou komunitou

18. Lidový zvykoslovný textil (obřadní textilie)

19. Organizace a organizátoři, instituce, umělecké školy a textilní tvorba a výroba v českých zemích (od poloviny 19. století do roku 1939)

20. Význační textilní výtvarníci v českých zemích a jejich skupiny ve 20. století

21. Význační výtvarní umělci v českých zemích a jejich spolupráce s textilní tvorbou a výrobou ve 20. století

22. Místa realizace (dílny, manufaktury, továrny) výsledků spolupráce textilních výtvarníků a umělců spolupracujících s textilní tvorbou a výrobou

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem studia je poskytnout studentům informace o specifických souborech textilií, o spolupráci umělců s textilní tvorbou (a výrobou), o místech, na nichž byla uskutečňována, a o s výše uvedenou spoluprací spjatými školami, institucemi, organizacemi, skupinami výtvarníků.

Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0033.html