UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Proměny úpravy obsahu 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0027 ZK 3
Garant předmětu:
Pavla Pauknerová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Pavla Pauknerová
Anotace:

Předmět Proměny úpravy obsahu I. by měl studenty seznámit se základními tendencemi v zobrazování a uchovávání informací od starověkých stél a pergamenů až po postpostmoderní datové inženýrství. Cílem přednáškového cyklu není jen představit studentům historické proměny typografie, grafického designu a dalších souvisejících disciplín, ale především nastínit otázky a problémy, které tyto obory provázejí napříč časem a které utvářejí i jejich současné podoby. Témata jsou řazena chronologicky, jednotlivé přednášky mohou však být koncipovány v příčných řezech, které usouvztažňují předkládané problémy a umožňují ohledávat zkoumanou látku z různých úhlů a s proměňujícími se akcenty (například zaostřit pozornost na průvodní teoretický diskurz či mikrohistorie jednotlivých specializací).

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Zahájení kurzu. Zrod a vývoj symbolického myšlení. Předabecední systémy.

2. Vynález písma. Abecedy.

3. Klasická vzdělanost.

4. Asie. Kaligrafie. Technologické inovace. Mimoevropský rámec.

5. Středověké knižní formy. Iluminované manuskripty.

6. Evropský knihtisk a ?Gutenbergova galaxie?.

7. Renesanční knižní kultura.

8. Grafické formy poznání. Periodický tisk a zrození veřejné sféry.

9. Typografická racionalizace. Kniha a média v osvícenství a klasicismu.

10. Kolonialismus.

11. Grafický design a Průmyslová revoluce. Masová produkce, nové technologie, žánry, trhy.

12. Hnutí Arts and Crafts a jeho odkaz. Uzavření kurzu. Zadání témat ke zkoušce.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

Přednáška je koncipována jako páteřní oborový předmět pro studenty katedry Grafiky, který doplňuje výuku zaměřenou na dějiny výtvarného umění o témata, jež jsou relevantní ve vztahu k jednotlivým grafickým specializacím (úprava informací, tvorba písma, ilustrace aj.).

zasadit proměny ?grafického designu? do technologického a mediálního rámce, a nenahlížet je tedy z pohledu vizuality, ale spíše z hlediska procesů, jimiž je grafická práce vzhledem ke své aplikované povaze vázána;

představit základní chronologickou linii vývoje disciplíny od prehistorie až do začátku 20. století ? s důrazem na klíčová formativní období, zlomové momenty, technologické vlivy a výrazné osobnosti;

doplnit lineární časovou souslednost o odkazy na aktuální oborová témata.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

prokázat přehled o historickém vývoji grafického designu, typografie a příbuzných oborů;

rozpoznat charakteristické rysy klíčových etap vývoje grafického designu a práce výrazných představitelů ;

zasadit vývoj grafického designu a typografie do širších socio-kulturních souvislostí;

rozpoznat základní nástroje grafického designu, techniky a procesy;

popsat vztahy mezi formálními atributy jednotlivých artefaktů a kulturním či technologickým kontextem jejich vzniku;

získané poznatky uplatnit ve vlastní tvůrčí práci, kterou zároveň dokáže zařadit a vymezit v kontextu současné oborové topografie grafického designu, jejích rozličných podob a aspirací;

uplatnit vlastní analytický a interpretační přístup k diskutovaným tématům.

Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0027.html