UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Proměny úpravy obsahu 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0027 ZK 3
Garant předmětu:
Pavla Pauknerová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Pavla Pauknerová
Anotace:

Předmět Proměny úpravy obsahu I. by měl studenty seznámit se základními tendencemi v zobrazování a uchovávání informací od starověkých stél a pergamenů až po postpostmoderní datové inženýrství. Cílem přednáškového cyklu není jen představit studentům historické proměny typografie, grafického designu a dalších souvisejících disciplín, ale především nastínit otázky a problémy, které tyto obory provázejí napříč časem a které utvářejí i jejich současné podoby. Témata jsou řazena chronologicky, jednotlivé přednášky mohou však být koncipovány v příčných řezech, které usouvztažňují předkládané problémy a umožňují ohledávat zkoumanou látku z různých úhlů a s proměňujícími se akcenty (například zaostřit pozornost na průvodní teoretický diskurz či mikrohistorie jednotlivých specializací).

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Zahájení kurzu. Zrod a vývoj symbolického myšlení. Předabecední systémy.

2. Vynález písma. Abecedy.

3. Klasická vzdělanost.

4. Asie. Kaligrafie. Technologické inovace. Mimoevropský rámec.

5. Středověké knižní formy. Iluminované manuskripty.

6. Evropský knihtisk a „Gutenbergova galaxie“.

7. Renesanční knižní kultura.

8. Grafické formy poznání. Periodický tisk a zrození veřejné sféry.

9. Typografická racionalizace. Kniha a média v osvícenství a klasicismu.

10. Kolonialismus.

11. Grafický design a Průmyslová revoluce. Masová produkce, nové technologie, žánry, trhy.

12. Hnutí Arts and Crafts a jeho odkaz. Uzavření kurzu. Zadání témat ke zkoušce.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

Přednáška je koncipována jako páteřní oborový předmět pro studenty katedry Grafiky, který doplňuje výuku zaměřenou na dějiny výtvarného umění o témata, jež jsou relevantní ve vztahu k jednotlivým grafickým specializacím (úprava informací, tvorba písma, ilustrace aj.).

zasadit proměny „grafického designu“ do technologického a mediálního rámce, a nenahlížet je tedy z pohledu vizuality, ale spíše z hlediska procesů, jimiž je grafická práce vzhledem ke své aplikované povaze vázána;

představit základní chronologickou linii vývoje disciplíny od prehistorie až do začátku 20. století ? s důrazem na klíčová formativní období, zlomové momenty, technologické vlivy a výrazné osobnosti;

doplnit lineární časovou souslednost o odkazy na aktuální oborová témata.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

prokázat přehled o historickém vývoji grafického designu, typografie a příbuzných oborů;

rozpoznat charakteristické rysy klíčových etap vývoje grafického designu a práce výrazných představitelů ;

zasadit vývoj grafického designu a typografie do širších socio-kulturních souvislostí;

rozpoznat základní nástroje grafického designu, techniky a procesy;

popsat vztahy mezi formálními atributy jednotlivých artefaktů a kulturním či technologickým kontextem jejich vzniku;

získané poznatky uplatnit ve vlastní tvůrčí práci, kterou zároveň dokáže zařadit a vymezit v kontextu současné oborové topografie grafického designu, jejích rozličných podob a aspirací;

uplatnit vlastní analytický a interpretační přístup k diskutovaným tématům.

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

Asa Briggs ? Peter Burke, A Social History of the Media: From Gutenberg to the Internet, Cambridge 2010.

Johana Drucker ? Emily McVarish, Graphic Design History, London 2012.

John Fiske, Introduction to Communication Studies, London 2010.

Roxane Jubert, Typography and Graphic Design. From Antiquity to the Present, Paris 2006.

Béla Kéki, 5000 let písma, Praha 1984.

Pravoslav Kneidl, Z historie evropské knihy, Praha 1989.

Jean Lohisse, Komunikační systémy, Praha 2003.

Philip B. Meggs, Meggs' History of Graphic Design, London 2005.

Walter J. Ong, Technologizace slova, Praha 2006.

Dieter Prokop, Boj o média. Dějiny nového kritického myšlení o médiích, Praha 2005.

Jana Průšová, Vznik a vývoj písma, Praha 2017.

Petr Voit, Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I?II., Praha 2008.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0027.html