UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Pravěk a starověké kultury

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0009 ZK 3
Garant předmětu:
Milena Bartlová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Milena Bartlová
Anotace:

Přehled výtvarné a umělecké činnosti od paleolitu přes neolit, Sumer, Egypt a umění archaické Evropy až po prehistorické umění Keltů a Slovanů, s krátkým výhledem na mimoevropské umělecké kultury. Důraz je při výkladu kladen na souvislosti s aktuální uměleckou tvorbou včetně designu, grafiky a architektury. Architektura je chápána v širokém smyslu jako obytné prostory i jako konstruovaná prostorová řešení. V případě Mezopotámie a Egypta se připomínají způsoby, jimiž tyto kultury přetrvávaly v evropské křesťanské umělecké tradici.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1/ Počátek umění - princip umění: tělo, ornament, prostor, bydlení; 2/ Paleolit (plastika a řezba); 3/ Paleolitické jeskynní malby; 4/ Mezolit; 5/ Neolit; 6/ Starověká Mezopotámie; 7/ Starověký Egypt; 8/ Minojská kultura a počátky antiky; 10/ Archaická Evropa bronzové a železné doby; 11/ Keltové, Slované; 12/ Vizuální jazyky mimoevropských kultur

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-poskytnout studentovi přehled o prehistorických, archaických a starověkých kulturách zobrazování a stavění, který mu pomůže překonat často zastaralé poznatky získané ve středoškolském studiu

-vyzdvihnout vizuální kvality představovaných objektů a jejich spojení se sociálním životem historických společností a upozornit na aktualizační přesah

-dialogickou formou přednášek procvičovat formulační dovednosti studenta a jeho schopnost interpretace vizuálních informací

-podpořit vzájemné pochopení různých výtvarných oborů vzhledem k účasti studujících z různých oborů

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je studující schopen:

-uvědomovat si relativní časové etapy v rozpětí od desítek tisíc let po století

-prokázat znalost pravěké vrstvy české kulturní paměti (která je zpravidla studujícím předtím zcela neznámá)

-pochopit i popsat souvislosti uměleckých a architektonických děl minulosti s duchovním, sociálním i ekonomickým životem společnosti

-prokázat znalost metod sémiotického výkladu vizuálních a prostorových objektů

Studijní materiály:

Jiří A. Svoboda, Počátky umění. Praha 2011.

David J. Lewis-Williams, Mysl v jeskyni: vědomí a původ umění. Praha 2007.

David J. Lewis-Williams, Uvnitř neolitické mysli. Praha 2009.

Jan Assmann, Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. Praha 2001.

Jan Bouzek, Vznik Evropy. Praha 2013.

Jan Bouzek, Keltové našich zemí v evropském kontextu. Praha 2007.

Jan Bouzek, Objevy ve Středomoří. Praha 1980.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0009.html