UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Dějiny uměleckého řemesla

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0005 ZK 3
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Obsahem přednáškového cyklu je stručný historický exkurz do dějin uměleckého řemesla a jeho základních tradičních oborů (od antiky po barokní kulturu) a související otázky proměn stylu, funkce a tvaru. Pozornost bude zaměřena na fenomén uměleckého řemesla a jeho nejdůležitější disciplíny (nábytek, textil, keramika, sklo, předměty z kovů, šperky atd.) v kontextu kulturní historie a vývoje uměleckohistorických stylů, na souvislosti mezi kategoriemi umění a řemesla, s přihlédnutím k dobovým uměleckým teoriím, společenskému a kulturnímu prostředí, k jeho funkci, symbolice atd.

Forma výuky:

Přednášky, během semestru alespoň jeden praktický kontakt s materiálem např. návštěvou sbírek UPM.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Teoretické vymezení předmětu, úvod do historie a obsahu pojmů, vztah umění a řemesla, vztah krásy (estetiky) a funkce uměleckého díla, funkce a význam (předměty jako nositelé významů), společenský kontext, prameny, zdroje, literatura.

2. Nejstarší dějiny uměleckých řemesel a užitého umění, problematika ornamentu, umělecké řemeslo starověkých kultur - Mezopotámie v době sumerské, akkadské a babylonské, materiály, techniky a technologie.

3. Umělecké řemeslo Egypta (Stará, Střední a Nová říše), archeologické lokality, společenské pozadí, náboženství, funkce a význam, symbol, znak.

4. Období antiky - Kréta, Mykény, Řecko. Mytologie, hlavní disciplíny, tvarový repertoár, funkce, dekor (keramika, vázové malířství, nábytek, zlatnické předměty, oděv).

5. Etruská kultura a užité umění římského císařství a římské republiky. Umění mozaiky, římské sklo a exkurz do historie disciplíny a její techniky, archeologické lokality.

6. Počátky vědecké klasické archeologie, reflexe starověkých kultur v mladších etapách kulturní historie.

7. Raně křesťanské období a období středověku. Náboženství, ikonografie, funkce uměleckých předmětů , relikvie a jejich schránky, typy relikviářů, aliance relikviáře a sochy, liturgické předměty. Vztah k minulým epochám, spolia. Stručný charakter produkce.

8. Umělec vs. řemeslník, umělecké řemeslo doby Karlovy ? produkce pražských dílen. Nejdůležitější sbírky, katedrála, svatovítský poklad, korunovační klenoty.

9. Umělecké řemeslo renesance a manýrismu, antická ornamentika a vztah k umění antického světa, reprezentační funkce, aspekt mecenášství. Povaha dekoru, groteska, úloha vzorníků. Renesanční interiér a typy produktů, umění intarzie, italská majolika a její vliv v Evropě, německá kamenina, benátské sklo.

10. Prostředí pražského dvora Rudolfa II. jako centrum umění a vědy. Exkurz do historie sběratelství a Rudolfovy sbírky. Řezba drahých kamenů (produkce rodiny Miseroni), řezání a dekorování skla, významní Rudolfovi designéři a jejich práce.

11. Umělecké řemeslo baroka. Kontext baroka, jeho ideové zdroje, charakter vizuální kultury. Francie a kultura kolem Ludvíka XIV, XV a XVI, dílny a významní designéři, móda, nábytek. Historie porcelánu, čínské vlivy, Anglie a kultura čaje, barokní sklo a Čechy.

12. Umělecké řemeslo rokoka. Francie v období Ludvíka XV. Rokokový ornament a jeho vliv na interiér a dekorativní umění. Podoby rokoka v Německu (Bavorsko). Teoretické koncepty a interpretace. Ornament jako autonomní výtvarná forma a důsledky pro moderní umění.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

1. Základní přehled o historickém vývoji a proměnách uměleckého řemesla v kontextu dějin umění jako komplexní humanitní disciplíny a v jejích mezioborových souvislostech.

2. Orientace v tvarosloví jednotlivých stylových epoch, v problematice hlavních oborů uměleckého řemesla, pochopení jejich specifik, povědomí o klíčových (technických, technologických atd.) meznících v jejich historii.

3. Vnímání disciplín uměleckého řemesla a designu v současném teoretickém diskurzu a v kontextu kulturní historie.

Výsledky učení - vycházejí z cílů studia

Kompetence studenta orientovat se v historickém vývoji široké škály oborů uměleckého řemesla, užitých umění a designu jako nedílné součásti obecných dějin výtvarné kultury. Získání základních znalostí v rámci svých vlastních oborových specializací (zejména designu nábytku, keramiky, skla, porcelánu, textilu, kovu a šperku). Získání povědomí o pramenech, zdrojích jako otevřených možnostech pro tvůrčí inspiraci, schopnost studentů začlenit svou tvorbu v širším oborovém kontextu.

Studijní materiály:

Henry de Morant: Dějiny užitého umění od nejstarších dob po současnost. Praha 1983.

Dějiny uměleckého řemesla a užitého umění v českých zemích. Od Velké Moravy po dobu gotickou. Praha, Argo 1999.

Jan Filip, Umělecké řemeslo v pravěku, 1997

Dana Stehlíková, Encyklopedie českého zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví, Libri 2003

Hans Belting: Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, München: C. H. Beck 1990 (angl. Verze: Likeness and Presence: A History of the Image Before the Era of Art, 1984).

E.H. Gombrich: Ornament und Kunst. Schmucktrieb und Ordnungssinn in der Psychologie des dekorativen Schaffens, Stuttgart 1982.

Anton Legner (ed.): Rhein Und Maas, Kunst und Kultur, 800-1400, kat. výstavy, 1-2 , Cologne 1973.

Anton Legner (ed.): Ornamenta Ecclesiae: Kunst und Künstler der Romanik, 1-3, Cologne, 1985.

Ludmila Kybalová - Milena Lamarová - Olga Herbenová: Obrazová encyklopedie módy. Praha 1973.

Helena Brožková - Dagmar Hejdová - Olga Drahošová: České sklo 1300 - 1900. Praha 1989.

Milan Togner: Historický nábytek. Brno 1993.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0005.html