UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Umění 2. poloviny 20. století

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0003 ZK 3
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Přednáškový cyklus je soustředěn na klíčové umělecké osobnosti a výtvarné směry druhé poloviny 20. století, a to nejen na pozadí dobové umělecké teorie, ale rovněž v kontextu kulturního a politického vývoje po druhé světové válce. Akcent klade na vývoj umění po roce 1945 v západní Evropě a v USA, kde se v této době nejradikálněji formovaly nové postoje k umění a vizuální kultuře, avšak pozornost věnuje také srovnání s uměním bývalé východní Evropy. Z důvodu nápravy jednostranných uměleckohistorických vyprávění se přednášky soustředí rovněž na neprávem upozaďované umělkyně. Součástí přednášek jsou exkurzy do historie výstav, které stejně jako jejich kurátoři v druhé polovině 20. století zásadně proměnily podobu výtvarného umění a způsoby jeho vnímání.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Periodizace umění 20. století a problém modernismu, pozdního modernismu a postmodernismu; 2. Triumf malby a politiky: americký abstraktní expresionismus; 3. Umění v surovém a syrovém tvaru: informel, art brut a „dusivá kultura“; 4. „This Is Tomorrow“: pop art a nové realismy v západní Evropě a USA; 5. Teatrální industrie a nulový bod: Minimalismus a monochromní umění; 6. Vidění a pohyb: Kinetické umění a konstruktivistické tendence; 7. Pohyblivý obraz: Experimentální film, video art a dokumentaristické praktiky; 8. Umění, město, příroda: Land art a site-specific umění; 9. Konceptuální umění; 10. Vše plyne: fluxus, umění akce a happeningy; 11. „Soukromé je politické“: Počátky feministického umění; 12. Kritika originality a eurocentrického modelu umění: Postmodernismus.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

-seznámit studenta s nejvýznamnějšími pojmy, díly a osobnostmi poválečného umění a jejich dobové teoretické a kritické reflexe

-posílit studentovu schopnost vnímat umělecká díla v souvislostech dobové kultury a politiky

-zdůraznit vazbu výtvarného umění k jazyku ? k umělecké teorii, filozofii a kritice

-posílit dovednost interpretovat často složité významy poválečného umění

-přitáhnout pozornost nejen k chronicky známým, ale také neprávem marginalizovaným osobnostem umění 2. poloviny 20. století

-umožnit studentovi z dnešního pohledu kriticky zhodnotit umění pozdního modernismu, druhé avantgardy a postmodernismu

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-zorientovat se ve složitém terénu uměleckých proudů 2. poloviny 20. století

-rozpoznat klíčová díla poválečného umění, vyložit jejich význam a zařadit je do patřičných kulturních a společenských souvislostí

-porozumět způsobům teoretické a kritické reflexe umění sledovaného období

Studijní materiály:

H. Foster - R.Kraussová - Y. A. Bois - B. Buchloh, Umění po roce 1900: Modernismus, antimodernismus, postmodernismus, Praha 2007

Tomáš Pospiszyl (ed.), Před obrazem. Antologie americké výtvarné teorie a kritiky, Praha 1998

Tomáš Pospiszyl, Srovnávací studie, Praha 2005

Suzi Gablik, Selhala moderna?, Olomouc 1996

Mária Orišková, Dvojhlasné dejiny umenia, Bratislava 2002

Hans Belting, Konec dějin umění, Praha 2000

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0003.html