UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Moderní umění 1. poloviny 20. století

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0002 ZK 3
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Anotace:

Výklad dějin moderního umění 1. poloviny 20. století sleduje zejména radikální proměnu tradiční obraznosti, jakou nastolila umělecká avantgarda, ale jsou stopovány i jiné, méně „pokrokové“, antimodernistické či zcela autonomní trasy a experimenty umělců, jejichž příběhy nebyly vinou kanonizovaných dějin moderního umění v prvním plánu.

Cyklus je sestaven z dílčích tematických přednášek, plní roli zevrubného souhrnu podstatných momentů z dějin euroamerického moderního umění; v této souvislosti jsou uváděny i české, resp. československé příklady.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

Ornament a abstrakce na přelomu 19. a 20. století ? experimenty dekorativního umění a metody abstraktně-elementární stylizace; pojmy Kunstwollen, Formkunst; originální dekoratéři Roller, Moser, Mucha, Preissig, Pelant, Schäffer

Charakter zlomu a nová vizualita moderního umění (francouzský fauvismus, německý expresionismus), role mimoevropského umění, dětské kresby; Verworn rekapitulační teorie; výtvarná tvorba duševně chorých (Prinzhorn)

Kubismus ? představitelé; role obchodníků s uměním; čtvrtá dimenze; francouzský a český kubismus; role Vincence Kramáře

Italský futurismus; manifesty, představitelé, česká futuristka Růžena Zátková; futurismus v designu a architektuře v designu; český kubofuturismus; anglický vorticismus

Vídeňský kinetismus ? Franz Čižek; reformy kreslení, přirozená imaginace a fantazie, kreslení zpaměti; reformátor kreslení Josef Vydra

František Kupka a jeho cesta k abstrakci; teorie barev, fyziologie vidění, spiritismus; teoretický spis Tvoření v umění výtvarném

Wassily Kandinsky ? koncept synestézie a scénické kompozice; teoretické spisy O duchovnosti v umění, Bod a linie ve vztahu k ploše; Wilhelm Worringer a jeho pojetí Einfühlung (vcítění)

Kazimir Malevič, El Lisiskij ? teorie suprematismu, spis Nepředmětný svět; umělec jako prostředník změny

Piet Mondrian ? neoplasticismus a skupina De Stijl? teoretický spis Lidem budoucnosti, neoplasticismus v designu a architektuře

Abstraktní fotografie, pohyblivý obraz a film ? Coburn, Bragaglia, Man Ray, Richter, Eggeling; filmy Devětsilu

Armory Show; uvedení moderního evropského umění do Ameriky; intepretace Meyer Shapiro

Dadaismus; ohniska dadaistického dění; manifesty; nové techniky a žánry; Marcel Duchamp

Metafyzická malba; italské novecento; specifika italské moderny; Balthus a quattrocento; rezignace na avantgardní kánon; neoklasicismus a ?návrat k řádu?

?Nová věcnost?; magický realismus, surrealismus; psychický automatismus; psychoanalýza, Freud a moderní umění; francouzský a český surrealismus

Totalitní režimy, ideologie a umění; propaganda; Entartete Kunst; ikonografie ?oficiálního? umění; výtvarné umění v protektorátu Böhmen und Mähren

Přednáškový cyklus bude doplněn o komentovanou prohlídku expozicí První republika (Veletržní palác, Národní galerie)

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta s dějinami a teorií moderního umění první poloviny 20. století

-seznámit studenta s adekvátní dobovou terminologií z dějin moderního umění

-rozvíjet studentovu schopnost zasadit problémy středoevropského, resp. českého nebo československého umění do širšího kontextu

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-porozumět vybraným otázkám teorie umění první poloviny 20. století

-zařadit současnou výtvarnou práci do širších souvislostí dějin umění

-kriticky zhodnotit a porozumět základním problémům a otázkám moderního umění

Studijní materiály:

Povinná:

Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin Buchloch, Umění po roce 1900. Modernismus, antimodernismus a postmodernismus, Praha 2007.

Vojtěch Lahoda a kol., Dějiny českého výtvarného umění 1890?1938, IV/1?2, Academia Praha 1998.

Charles Harrison, Paul Wood (eds.), Art in Theory. 1900?2000. An Anthology of Changing Ideas, Oxford 2002.

Doporučená:

František Kupka, Tvoření v umění výtvarném, Praha 1923.

André Breton, Spojité nádoby, Praha 1996.

Vasilij Kandinskij, O duchovnosti v umění, Praha 1998.

Kazimir Malevič, Suprematické zrcadlo, Praha, 1997.

Piet Mondrian, Lidem budoucnosti, Praha 2002.

Miroslav Lamač, Myšlenky moderních malířů, Praha 1989.

Jindřich Chalupecký, Úděl umělce. Duchampovské meditace, Praha 1998.

Frédéric Migayrou (ed.), De Stijl 1917?1931, Paris 2010.

Josef Vojvodík ? Wiedl, Jan (eds.), Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958, Praha 2011

Hana Rousová (ed.), Konec avantgardy? Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu, české umění 1938-1948, Praha 2011

Mateo Kris (ed.), Rudolf Steiner. The Alchemy of Everyday, Wien 2011

Leah Dickerman (ed.), Inventing Abstraction, New York 2012

Agnes Husslein-Arco, Alexander Klee (eds.), Kubismus ? Konstruktivismus ? FORMKUNST, Munich London New York, 2016

Anna Pravdová ? Lada Hubatová-Vacková (eds.), První republika, 1918? 1938, Praha 2018

Leah Dickerman (ed.), Inventing Absraction, New York 2012

Frédéric Migayrou (ed.), De Stijl 1917?1931, Paris 2010

Miroslav Lamač, Myšlenky moderních malířů, Praha 1989

Jindřich Chalupecký, Úděl umělce. Duchampovské meditace, Praha 1998

František Kupka, Tvoření v umění výtvarném, Praha 1923

André Breton, Spojité nádoby, Praha 1996

Vasilij Kandinskij, O duchovnosti v umění, Praha 1998

Kazimir Malevič, Suprematické zrcadlo, Praha, 1997

Piet Mondrian, Lidem budoucnosti, Praha 2002

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0002.html