UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Vizuální gramotnost

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
P0009 ZK
Garant předmětu:
Leonora Kitzbergerová, Marie Fulková
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Leonora Kitzbergerová, Marie Fulková
Anotace:

V LS VÝUKA TOHOTO PŘEDMĚTU URČENA POUZE PRO ÚČASTNÍKY PROGRAMU CŽV, NE PRO OSTATNÍ STUDENTY

Kurz se zabývá dynamikou vztahů a průniků domén umění, kultury a vzdělávání, v nichž jsou komunikovány kulturní artefakty. Představuje současné tendence vizuální sémiotiky a vizuální komunikace s pedagogickými přesahy a implikacemi. Z perspektivy soudobých teoretických přístupů vizuálních studií, pedagogiky umění a designování vzdělávacích modelů je obsah kursu vztažen k problematice vizuální gramotnosti. Kurs seznamuje posluchače s aktivitami evropské skupiny pro výzkum vizuální gramotnosti (ENViL) a Mezinárodní společnosti pro vizuální gramotnost (IVLA) a klade důraz na aktuální odbornou debatu vztaženou k vzdělávacím strategiím pro oblasti kultury a umění.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Tematické okruhy:

-1. Úvod do oblasti vizuální kultury a vizuální gramotnosti, mapa základních pojmů.

Případová studie chlapce B.: Starwars ? vlivy vizuální kultury na dítě a jeho výtvarný projev.

Dialogický přístup ? seminář: založení vlastního portfolia vizuálních artefaktů.

-2. Vizuální gramotnost a její modely. Dynamika vztahů a průniků sémiotických domén umění a kultury. Vizuální umění v jeho současných podobách jako součást dynamického prostoru symbolických výměn významů a sociálních praxí. Případová studie projektu Images and Identity.

Dialogický přístup ? seminář: práce s vlastním portfoliem vizuálních artefaktů, uplatnění různých interpretací vybraných kulturních artefaktů.

-3. Prezentace přístupu evropské skupiny pro výzkum vizuální gramotnosti (ENViL) a Mezinárodní společnosti pro vizuální gramotnost (IVLA). Tři obraty v interpretacích kulturních artefaktů, dětského výtvarného projevu a v pedagogických strategiích výtvarné výchovy: obrat k jazyku, obrat k obrazu, sociální /kolaborativní obrat. Vyučování jako dynamická sémiotická doména a pole diskursivních praxí.

Dialogický přístup ? seminář: práce s vlastním portfoliem vizuálních artefaktů, uplatnění nabytých znalostí k návrhu a prezentaci vzdělávací jednotky (téma, námět, úloha a reflexe) ve vazbě na tematizaci vlastní umělecké tvorby.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Nahlédnout problematiku výtvarné výchovy jako součást širší oblasti vizuální komunikace. Objevit vizuální gramotnost jako nezbytnou kompetenci pro plnohodnotnou účast v bohatém, kulturně a sociálně náročném světě vizuálního vyjadřování, především v jeho mimoumělecké sféře. Vytvoření vlastních interpretačních přístupů v oblasti vizuální komunikace, porozumění odborné terminologii. Práce s odbornými texty povede k porozumění diskursivní praxi, která se váže k reflexi vlastních výkladových rámců.

Hodnocení v průběhu seminářů, které bude závislé na aktivní účasti a na reflexi zadaných odborných textů. Závěr: kolokvium k vybraným tématům, která budou generována v průběhu aktivní odborné komunikace a funkčního odborného slovníku.

Studijní materiály:

Základní literatura:

Addison, N. (1999). Who is Afraid of Signs and Significations? Defending semiotics in the Secondary Art and Design Curriculum. Art & Design Education, 1999, 18, 1, s. 33?41. (Český překlad Proksová, Z., dostupný na www.vuppraha.cz)

Fulková, M. (2002). Když se řekne vizuální gramotnost. In Výtvarná výchova, roč. 42, č. 4., 2002, str. 12?14. ISSN1210-3691

Fulková, M., Kitzbergerová, L. (2017). Vlivy multimediální komunikace ve výtvarné výchově. Výtvarná výchova, č. 1-2, roč. 57, 2017, ISSN 1210-3691, str. 16?40. Praha: Vydavatelství Pedagogické fakulty.

Fulkova, M. (2018). Observations about the Common European Framework of Reference for Visual Literacy. International Journal for Education through Art (IJETA), Vol. 14, N. 1, 2018. ISSN 1743-5234.

Doporučená literatura:

Barthes, R. (2004). Mytologie. Praha: Dokořán. ISBN 978-80-7363-359-2

Bourriaud, N. (2004). Postprodukce. Praha: Tranzit. ISBN 978-80-9034-520-1

Mirzoeff, N. (2012). Úvod do vizuální kultury. Praha: Academia, 2012. ISBN 978-80-200-1984-4

Fulková, M. (2017). In-Between Space for Art and Education: Regimes of Visibility and Procedures of Expression. In Kettel, J. (ed.) : Missing _Link. Űbergangsformen von Kunst und Pädagogik in der Kulturellen Bildung. Künstlerische Kunstpädagogik im Kontext. Oberhausen: ATHENA ?Verlag, 2017. ISBN: 978-3-89896-650-4 Str. 123?132

Fulková, M., Tipton, T. (2011). Diversifying discourse: the influence of visual culture on children´s perception and creation of art. In FAULKNER, COATES (Eds.): Exploring Children´s Creative Narratives. London and New York: Routledge.

Fulková, M. (2013). Výtvarná výchova - návod k použití. Kapitola 11. Str. 376?397. In Slavík, J., Chrz, V., Štech, S. a kol. Tvorba jako způsob poznávání. Praha: Karolinum 2013. ISBN 978-80-246-2335-1

Štech, S. (2013). Kognitivní vývoj mezi reprodukcí a inovací. In Slavík, J., Chrz, V., Štech, S. a kol: Tvorba jako způsob poznávání. Praha: Karolinum 2013. ISBN 978-80-246-2335-1.

Vermeersch, L., Wagner, E., Wenrich, R. (Eds.) (2019). Guiding the Eye: Visual Literacy in Art Museums (pp. 125-135). Münster: Waxmann. ISBN 978-3-8309-4112-5

Weby: https://envil.eu, https://milunesco.unaoc.org/mil-organizations/international-visual-literacy-association-ivla/

Časopisy: Výtvarná výchova, IJETA, IJADE aj.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetP0009.html