UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Oborová didaktika výtvarné výchovy

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
P0008 Z
Garant předmětu:
Markéta Pastorová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Markéta Pastorová
Anotace:

V LS VÝUKA TOHOTO PŘEDMĚTU URČENA POUZE PRO ÚČASTNÍKY PROGRAMU CŽV, NE PRO OSTATNÍ STUDENTY

Kurz navazuje na Oborovou didaktiku I a zabývá se tématy bezprostředně souvisejícími s praxí. Vychází se z modelových lekcí zpracovaných studenty v rámci Úvodu do didaktiky a z reflexí náslechů ve výuce na různých typech a stupních škol a v edukativních programech muzeí a galerií. Významnou položku kurzu tvoří náslechová praxe v různých vzdělávacích zařízeních a aktivitách, která je zdrojem materiálů pro následnou analýzu.

Kurz seznamuje studenty s rozmanitými podobami výuky a modifikacemi obligatorního vzdělávacího obsahu ve vazbě na konkrétní typ a stupeň školy, institucionální podmínky, strukturu vyučovací jednotky a způsob prezentace a hodnocení výsledků.

Dále studenty seznamuje s nároky externí a interní evaluace a pomáhá jim vytvořit si základní představu o požadovaných kompetencích pedagoga výtvarného oboru.

Na bázi dosavadních poznatků a společné i individuální reflexe výukových jednotek a edukativních programů učí kurz studenty vnímat sebe sama nejen jako tvůrce, ale také jako pedagoga.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Tematické okruhy:

1. Metodická podpora

Analýza modelových lekcí a dostupných metodických materiálů; jejich obsahový a metodický potenciál; vyhodnocování zadání z hlediska úrovní náročnosti (včetně modifikace zadání pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami ? minimální, optimální a excelentní úroveň); struktura vyučovací jednotky v různých podmínkách a na různých typech a stupních škol, proporcionalita obsahových domén v rovině tvorby, recepce a interpretace.

Zdroje pro samostudium: Lekce vytvořené studenty v rámci Didaktiky 1 ve sdíleném studijním prostředí s možností komentářů; metodické materiály k rámcovým vzdělávacím programům na portálu rvp.cz, výstupy projektů a celostátních přehlídek.

2. Hodnocení a evaluace kvality výuky

Externí a interní evaluace, problematika hodnocení výsledků tvůrčí činnosti žáků. Specifikace a vhodnost evaluačních nástrojů na úrovni žáka, třídy a školy ve vztahu k hodnocení.

Hodnocení jako nástroj inovace vzdělávacího procesu.

Zdroje pro samostudium: Vybraná šetření české školní inspekce, podkladové zdroje k hodnocení, odborné texty a studie, kritéria hodnocení z výběru zahraničních kurikul (Finsko, Ontario).

3. Reflexe edukativních programů muzeí a galerií

Reflexe přístupů k interpretaci uměleckého díla v rámci vzdělávacích programů muzeí a galerií,

institucionálně dané možnosti a limity, komunikovaná zkušenost.

Reflexe na základě náslechů studentů na různých typech edukativních programů, vlastního sledování průběhu programů, rozhovorů s edukátory a učiteli. Zobecnění poznatků.

Zdroje pro samostudium: Obsahová nabídka edukativních programů v souvislosti s profilem dané instituce, materiály k interpretacím uměleckého díla.

4. Reflexe procesu vyučování

Reflexe procesu vyučování - subjekt (žák), učivo, učitel, učební situace. Osobnost učitele a

porovnání pojetí výuky na různých typech škol - vzdělávací obsah - zadání - dosažení

očekávaných výstupů - prezentace a hodnocení práce žáků. Institucionálně dané možnosti a limity,

komunikovaná zkušenost.

Zdroje pro samostudium: Prezentace tvůrčí činnosti a projektů na webech vybraných škol;

výstupy projektů.

Podmínky zakončení: prezentace pracovního portfolia, zápočet

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Reflektovat vlastní modelové lekce z hlediska jejich další využitelnosti a vřazení do širších obsahových celků

Vnímat výuku jako tvůrčí proces a volit vhodné nástroje hodnocení v závislosti na obsahu, průběhu a prezentaci předpokládaných výsledků

Rozlišovat mezi externí a interní evaluací a sebehodnocením žáků a uvědomovat si nutnost tyto odlišnosti vho

porovnávat konkrétní vyučovací jednotku/program z hlediska cílů, tvůrčích záměrů a uplatněných metod a forem práce

Komunikovat s různorodou skupinou učitelů/edukátorů a zobecňovat sdílenou zkušenost

Orientovat se v metodických materiálech a vyhodnocovat je vzhledem k vlastnímu záměru i potřebám praxe

Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetP0008.html