UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Galerijní a muzejní edukace

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
P0006 ZK
Garant předmětu:
Leonora Kitzbergerová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Leonora Kitzbergerová
Anotace:

Kurs představí studentům specifika didaktických postupů při tvorbě vzdělávacích designů pro galerie a muzea umění. Seznamuje studenty s možnostmi muzejní/galerijní edukace ve vazbě na aktuální kognitivní a edukační trendy. Uvádí zároveň do širší problematiky vizuální kultury a vizuální gramotnosti, seznamuje s kulturním artefaktem v proměnlivých kontextech jeho vzniku, percepce a funkce a jejich anachronických transferů. V širší perspektivě kurs seznamuje se současným pojetím muzea/galerie a jejich edukační a komunikační misí, s variantami mediace (zprostředkování) a edukace umění a zabývá se základními charakteristikami vztahů galerie, muzea umění a školy.

Výstupem kurzu je návrh, podle možností realizace a následné obhájení edukačního programu

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.? 4. Socio-kulturní pole a výtvarný/kulturní artefakt. Obraz jako text a jeho kódování, obrazový diskurs a kulturní/vzdělávací instituce. Vazba na RVP, oblast Umění a kultura

5. ? 8. Průzkum diskursivních vrstev a výkladových rámců ovlivňujících pojetí uměleckého díla v současnosti. Interpretační strategie ? proměny významu vizuálního znaku ve vztahu ke kulturním, historickým, sociálním, genderovým kontextům.

9. ? 12. Edukační mise muzea umění a galerie ? vztah ke škole a výtvarné výchově. Příklady pojetí edukační praxe vybraných kulturních institucí u nás i v zahraničí (např. Tate Modern, NY MoMA, Mori Art Museum Tokyo, NG Praha, U(P)M v Praze, DOX aj.) a jejich obsahová analýza.

Pozn. Podle možností budou některé přednášky realizovány v edukačních odděleních spolupracujících institucí (např. U(P)M, Dům u Černé matky Boží, DOX, NG Veletržní palác aj.)

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti navrhnou pracovní verzi edukačního projektu pro vybranou výstavu nebo expozici. Materiály postupu uloží do složky vývojového portfolia. Budou schopni revidovat jeho didaktickou strukturu a výukovou nosnost podle výsledku jednoduché pilotní sondy provedené v terénu. Svůj návrh budou schopni odborně reflektovat.

Studijní materiály:

Základní literatura:

Fulková, M., Hajdušková, L., Sehnalíková, V. (2012). Muzejní a galerijní edukace 1. Vlastní cestou k umění. Praha: Univerzita Karlova V Praze, Pedagogická fakulta, Praha: Uměleckoprůmyslové museum v Praze. ISBN 978-80-7290-535-5 (Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta) ISBN 978-80-101-111-8 (Uměleckoprůmyslové museum v Praze).

Kesner, L. ml. (2000). Muzeum umění v digitální době. Vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. Praha: Argo a Národní galerie. ISBN: 80-7203-252-6

Kottová, K. (2019). Instituce a divák. Praha: Display ? sdružení pro výzkum a kolektivní praxi. ISBN 978-80-906381-8-1

Šobáňová, P. (2012). Muzejní edukace. Olomouc: PedF UPOL. ISBN 978-80-244-3003-4 Dostupné online

Fulková, M., Jakubcová, L., Sehnalíková, V. (2014). Metodika galerijního/muzejního programu pro předškolní vzdělávání, pro základní vzdělávání a pro gymnaziální vzdělávání. Certifikace MK ČR, osvědčení č. 8, č. j. MK 42/2014 OVV ze dne 15. 4. 2014. Dostupné online.

Doporučená literatura:

Fulkova, M. (2019). Children in Active Zones. In: VERMEERSCH, L., WAGNER, E., WENRICH, R. (Eds.): Guiding the Eye: Visual Literacy in Art Museums (pp. 125-135). Münster: Waxmann, 2019.

Fulková, M. (2018). Pomalé pozorování a neúsilné soustředění: Několik poznámek k didaktické výstavbě obsahů učiva v galerijním vzdělávání. In ČARNÁ, D. A TRIBULOVÁ, B. (Eds.) Otvorená galéria. Zborník z konferencie galerijnej pedagogiky. Bratislava: Slovenské centrum vizuálnych umení, Kunsthalle Bratislava, 2018.

Fulková, M., Hajdušková, L., Kitzbergerová, L., Sehnalíková, V.,.: Muzejní a galerijní edukace 2. Učení z umění. Vzdělávací programy Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Galerie Rudolfinum 2012 a 2013. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta a Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2013, ISBN 978-80-729-700-7. (Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta), ISBN 978-80-7101-127-9 (Uměleckoprůmyslové museum v Praze)

Fulková, M. Výtvarná výchova ? návod k použití. (2013) Kapitola 11. Str. 376?397.

In Slavík, J., Chrz, V., Štech, S. a kol: Tvorba jako způsob poznávání. Praha: Karolinum 2013. ISBN 978-80-246-2335-1

Pachmanová, M. (Ed.): Ex-pozice. O vystavování muzejních sbírek umění, designu a architektury. VŠUP v Praze, 2017. ISBN 978-80-877989-51-7

Edukační programy NG, UPM, Galerie Rudolfinum (dostupné na KVV PedF UK)

Časopisy: IJETA, IJADE, ENGAGE aj.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetP0006.html