UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Úvod do didaktické analýzy výtvarného umění

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
P0004 Z
Garant předmětu:
Leonora Kitzbergerová, Kristýna Říhová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Leonora Kitzbergerová, Kristýna Říhová
Anotace:

V LS VÝUKA TOHOTO PŘEDMĚTU URČENA POUZE PRO ÚČASTNÍKY PROGRAMU CŽV, NE PRO OSTATNÍ STUDENTY

Rámcový vzdělávací program (RVP) ve výtvarné výchově (http://www.nuv.cz/file/433), který je základem výuky na základních školách a gymnáziích, je založen na výkladu výtvarného umění i ostatních vizuálně obrazných vyjádření jako strukturovaných poznávacích, komunikačních a koordinačních znakových prostředků specifické povahy s estetickým účinkem.

Požadavky:
Osnova přednášek:

-Výtvarné umění a svět vizuální kultury ve vyučování na základní a střední škole ? pojetí výtvarné výchovy v kurikulárních dokumentech RVP.

-Interakční přístup, proměna způsobu vzdělání a možnosti explikace výtvarné výchovy do obecného vzdělání: aktivita žáka, jedinečnost a originalita, tvořivost, sémantický přístup k vizuálně obraznému vyjádření, experiment coby metafyzický přesah, portfolio, evaluace skrze komunikační kompetence.

-Metodika uplatnění specifické poznávací funkce výtvarného umění ve vyučování I.

-Magický, mytický, univerzalistický (reflexivní) model vizuálního vnímání a komunikace

-Metodika uplatnění specifické poznávací funkce výtvarného umění ve vyučování II.

-Pluralistický model vizuálního vnímání a komunikace. Relace, element a struktura. Dynamika strukturní proměny. Interakce a transformace.

-Senzuální, psychosomatická a sociální úroveň recepce vizuálně obrazného vyjádření. Ontogeneze a fylogeneze smyslového vnímání. Vývoj poznávacích aspektů vizuálně obrazné recepce.

-Metodika uplatnění komunikační funkce výtvarného umění ve vyučování. Geneze komunikačních aspektů vizuálně obrazných prostředků.

-Vztah estetické funkce k poznávací a komunikační funkci výtvarného umění a její aplikace ve vyučování. Umění a metafyzika.

-Formy zobrazování v ontogenezi dětského výtvarného projevu a jeho souvislosti s reflexí soudobého stavu vizuální kultury.

-Klasická vizuálně obrazná vyjádření ve vyučování. Vztah vizuálně reflexivního (smyslového) vnímání a metaforického myšlení.

-Nová média ve výtvarné výchově.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem kurzu je seznámit posluchače se všemi funkcemi a obsahy Rámcového vzdělávacího programu, které směřují k rozvoji oborových kompetencí vyučovaného žáka: rozvíjení smyslové citlivosti, uplatňování subjektivity a schopnost komunikačního ověření své tvorby. Kurz uvádí nové informace do živého vztahu s osobní a tvůrčí zkušeností studentů a učí je dívat se na uměleckou produkci očima žáka.

Studijní materiály:

Arnheim, R. (1974). Art and Visual Perception. University of California Press. 1974.

Kesner, L. (1997). Vizuální teorie. Jinočany: H+H. ISBN 80?86022-17-X.

Lakoff, G., Johnson, M. (2002). Metafory, kterými žijeme. Brno. ISBN: 80-72940-71-6

Liessmann, K. (2000). Filozofie moderního umění. Praha. ISBN 80-7198-444-2

Vančát, J. (2007). Výchova k tvořivosti ve školním vzdělávacím programu. Praha: EduArt.

Vančát, J. (2003). Poznávací a komunikační obsah výtvarné výchovy v kurikulárních dokumentech. Praha.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetP0004.html