UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Úvod do oborové didaktiky

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
P0003 Z
Garant předmětu:
Markéta Pastorová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Markéta Pastorová
Anotace:

V LS VÝUKA TOHOTO PŘEDMĚTU URČENA POUZE PRO ÚČASTNÍKY PROGRAMU CŽV, NE PRO OSTATNÍ STUDENTY

Kurz poskytuje studentům základní znalosti o vzdělávacím systému ČR a o postavení uměleckých oborů v systému vzdělávání v předškolním, základním, středním (odborném a gymnaziálním) a základním uměleckém vzdělávání. Seznamuje studenty s vzdělávacími obsahy výtvarného oboru v širších kontextech obsahů závazných kurikulárních dokumentů na státní úrovni. Seznamuje studenty s požadavky na implementaci vzdělávacích obsahů na úroveň školních vzdělávacích programů a s možnostmi a variability didaktické transformace obsahů do výuky v rámci formálního vzdělávání i edukativních aktivit neformálního vzdělávání. Na bázi těchto znalostí studenty vede k reflexi vlastní umělecké tvorby a rozvíjí jejich schopnost identifikovat v ní edukativní potenciál jako základ pro vytváření osobního pojetí výuky.

Cíle kurzu: student získá základní orientaci v organizační struktuře a cílech výtvarného vzdělávání

Požadavky:
Osnova přednášek:

-Téma 1. Ukotvení uměleckých oborů ve vzdělávacím systému (2 hodiny/ 4 hodiny samostudia)

Cíle a obsahy uměleckého vzdělávání v jednotlivých úrovních vzdělávacího systému (v předškolním, základním, středním ? gymnaziálním a středním odborném vzdělávání a základním uměleckém vzdělávání.

Formální vzdělávání, které poskytuje/neposkytuje, stupeň vzdělání. Specifičnost a propojenost formálního a neformálního ? zájmového vzdělávání, jejich specifičnost a propojenost v rámci celoživotního učení.

Neformální vzdělávání ? instituce, stěžejní iniciativy a projekty. Agenda resortů (MŠMT a MK) a jejich přímo řízených organizací ve vztahu k systému uměleckého vzdělávání.

Zdroje pro samostudium: Základní dokumenty resortu Ministerstva školství ČR (školský zákon, a příslušné vyhlášky); aktuální strategické dokumenty resortu školství a kultury. Stěžejní agenda resortů (MŠMT ČR a MK ČR) a jejich přímo řízených organizací ve vztahu k systému uměleckého vzdělávání. Vybrané aktuální zdroje a materiály České školní inspekce

-Téma 2. Systém kurikulárních dokumentů (4 hodiny/ 8 hodin samostudia)

Dvouúrovňový systém kurikulárních dokumentů ? Rámcové vzdělávací programy pro jednotlivé typy a stupně škol ? zejména pro ZŠ, G, SŠ (výtvarného zaměření) a ZUŠ. Povinný vzdělávací obsah ? jeho specifičnost a návaznost pro jednotlivé typy a stupně škol, rozsah a podmínky vzdělávání.

Jednotlivé segmenty kurikula (vzdělávací oblasti, vzdělávací obsahy, výsledky učení, klíčové kompetence, gramotnosti, kroskurikulární témata, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami), jejich provázanost a požadavky na tvorbu školních vzdělávacích programů. Analýza a porovnání vzdělávacích cílů, odlišnost všeobecného a středního odborného vzdělávání, specifičnost základního uměleckého; Obsahové vazby uměleckých oborů na jednotlivé gramotnosti a kompetence v českém i evropském kontextu

Zdroje pro samostudium: Aktuální rámcové vzdělávací programy pro předškolní, základní, gymnaziální, střední odborné vzdělávání ? umělecké obory a konzervatoře a základní umělecké vzdělávání. Materiály a zdroje týkající se Evropského rámec klíčových kompetencí a jeho rozpracování na národní úrovni s důrazem na kompetenci kulturní povědomí a vyjádření

-Téma 3. Umělecké obory v rámcových vzdělávacích programech (8 hodin/ 12 hodin samostudia)

Oblast umění a kultura ? společné principy vzdělávacích obsahů všech uměleckých oborů. Analýza vzdělávacích obsahů výtvarného oboru na ZŠ, G a ZUŠ gradace náročnosti; Rámcové vzdělávací programy jako východisko pro tvorbu školních vzdělávacích programů, školních osnov, obsahu kurzů, projektů, lekcí. Autorský přístup k rozpracování vzdělávacích obsahů, mezioborové vazby a překryvy, mezioborová integrace.

Zdroje pro samostudium: Vybrané kapitoly rámcových vzdělávacích programů pro základní, gymnaziální, střední odborné vzdělávání ? umělecké obory a konzervatoře a základní umělecké vzdělávání. Vybrané analýzy a studie k jednotlivým uměleckým oborům.

-Téma 4. Umělecká praxe jako východisko pro rozpracování vzdělávacího obsahu

(12 hodin, 18 hodin samostudia)

Reflexe vlastní umělecké tvorby a zkušenosti z tvůrčího procesu jako základ identifikace vzdělávacího potenciálu. Společná reflexe zvoleného tématu a obsahu a možnosti jejich rozpracování na úrovni výukových lekcí, projektu nebo kurzu pro vybraný typ a stupeň škol. Modelové lekce a jejich využití v tvůrčí pedagogické praxi.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Literatura: viz zdroje pro samostudium

Zdroje pro samostudium: Metodické materiály pro výuku výtvarného oboru a dalších uměleckých oborů, příklady z praxe, výstupy projektů, ukázky lekcí

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetP0003.html