UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Psychologie ve vzdělávání

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
P0002 Z
Garant předmětu:
Barbora Nebáznivá, Leonora Kitzbergerová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Barbora Nebáznivá, Leonora Kitzbergerová
Anotace:

V LS VÝUKA TOHOTO PŘEDMĚTU URČENA POUZE PRO ÚČASTNÍKY PROGRAMU CŽV, NE PRO OSTATNÍ STUDENTY

Kurz seznamuje studenty s řadou průniků mezi (zvláště výtvarnou) pedagogikou a širokým záběrem psychologie. Obsahuje základy vývojové psychologie, zahrnuje oblast vývoje dětského výtvarného projevu, psychologie osobnosti a další příbuzné oblasti.

Posluchač se bude orientovat ve specifických potřebách a možnostech cílových skupin výuky výtvarné výchovy, utřídí si vlastní zkušenosti žáka a studenta a nahlédne je s novou zodpovědností budoucího pedagoga. Poznatky z oblasti vývojové psychologie a dalších tematických okruhů využije k vytvoření základů vlastního pojetí interakce ve vzdělávacím procesu, přiblíží se reálnému náhledu na možnosti a cíle rozvíjení a ovlivňování výtvarného projevu dětí i dospělých a pedagogiky umění jako komplexního celku.

Významnou položku tvoří téma jinakosti, které je jedním tematickým okruhem, ale současně prolíná celým kurzem. Jedním z cílů kurzu je odvést posluchače od tendencí k normativnímu pohledu na osobnost žáka a jeho výchovu a vzdělávání, učit je aktivně pracovat s jinakostí každé osobnosti, včetně své vlastní.

Požadavky:
Osnova přednášek:

-Ontogeneze lidské psychiky; vývoj a fungování mozku; vývojová psychologie podle současných poznatků; klíčové situace a hlavní podmínky zdravého vývoje a úspěšné socializace lidského jedince; psychologie a specifika dětství, dospívání, dospělosti a stáří;

-Dětský výtvarný projev z pohledu současné sociální a vývojové psychologie; kontexty vývoje myšlení, řeči a dalších způsobů komunikace; Jean Piaget a kognitivní vývoj jedince; vývojové zvláštnosti výtvarného projevu; výtvarný projev dospívajících a dospělých;

-Osobnost a její specifické projevy; vícečetná inteligence v procesu vzdělávání; osobnostní typologie v komunikaci a výchovně vzdělávacím procesu;

Dítě a dospělý (žák a učitel) v sociální interakci; učitel a jeho sebepojetí ve vztahu k dítěti a v situaci výuky;

-Vizuální vyjadřování a jinakost; osobnostní a kulturní vlivy ve vizuálním vyjadřování dětí i dospělých; jedinec z jiné kultury; jedinec se zvláštními potřebami; nadaní a talentovaní žáci; žáci s poruchami a hendikepy; genderová specifika;

-Kreativita; konvergentní a divergentní myšlení; teorie řešení problému; individuální a skupinová práce na řešení problému; kreativita ve vzdělávání a výuce;

Studium probíhá v kombinaci přednášek, seminářů a samostudia z připravených materiálů a studijní literatury.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem je poskytnout posluchačům možnost upevnit a rozšířit své dosavadní znalosti a základní informace z poměrně široké oblasti a umožnit jim, aby začali budovat základy svého profilu pedagoga umění.

Studijní materiály:

Základní literatura:

Dacey, J. S., Lennon, K. H. (2000). Kreativita. Praha: Grada Publishing. ISBN: 80-7169-903-9 (brož.)

Langmeier, J., Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha: Grada. ISBN: 978-80-247-1284-0

Miková, Š., Stang, J. (2015). Typologie osobnosti u dětí. Praha: Portál. ISBN: 978-80-262-0874-7

Nakonečný, M. (2009) Psychologie osobnosti. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-1680-5

Piaget, J., Inhelderová, B. (2014). Psychologie dítěte. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0691-0

Uždil, J. (1976). Výtvarný projev a výchova. Praha: SPN.

Doporučená literatura:

Fulková, M. (2008). Diskurs umění a vzdělávání. Praha: H + H. ISBN: 978-80-7319-076-7

Gombrich, E. H. (2019) Umění a iluze. Praha: Argo. ISBN: 978-80-257-3031-7

Huyghe, R. (1973). Řeč obrazů ve světle psychologie umění. Praha: Odeon.

Kulka, J. (2008). Psychologie umění. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2329-7

Kuneš, P. (2009). Sebepoznání. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-541-7

Šikl, R. (2013). Zrakové vnímání. Praha: Grada. ISBN: 978-80-247-3029-5

Šindelář, D. (1986). Myšlení v obrazech aneb obrazy myšlení. Praha: Odeon.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetP0002.html