UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Úvod do pedagogiky

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
P0001 ZK
Garant předmětu:
Leonora Kitzbergerová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Leonora Kitzbergerová
Anotace:

V LS VÝUKA TOHOTO PŘEDMĚTU URČENA POUZE PRO ÚČASTNÍKY PROGRAMU CŽV, NE PRO OSTATNÍ STUDENTY

Kurz uvádí posluchače do problematiky výuky a vyučování. Seznamuje je se základními informacemi o struktuře a dynamice vyučovacích hodin, se základními dokumenty v pedagogické praxi a se skutečnostmi a pojmy pedagogického provozu. Věnuje se cílům v oblasti výchovy a vzdělávání a metodám jejich dosahování. Získané poznatky studenti využijí a dále rozvinou v navazujících kurzech oborové didaktiky a v různých typech pedagogické praxe. Významným tématem kurzu je i osobnost učitele a její projevy a cílené budování profilu pedagoga. Kurz seznámí studenty také s přehledem vývoje pedagogických teorií a metod výuky ve vztahu k současné školní praxi.

Požadavky:
Osnova přednášek:

-Metody a formy výuky v české škole; pohled obecný a pohled oborový; Frontální výuka; skupinová práce, individuální výuka; pedagogický projekt, projektová výuka; mezipředmětové a mezioborové vztahy;

-Práce s kurikulárními dokumenty; plánování výuky; struktura vyučovací hodiny; formy přípravy na vyučování;

-Pedagogický konstruktivismus a jeho aplikace v oboru;

-Principy a cíle hodnocení a klasifikace; formativní hodnocení; evaluace výuky;

-Učitelovo pojetí výuky; učitel jako člen společenství; formální a neformální autorita;

-Žáci se zvláštními potřebami; inkluze v současném českém školství;

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Orientace v terminologii a hlavních myšlenkách a konceptech současné pedagogiky, zvláště s výtvarným zaměřením. Studenti se seznámí se základními skutečnostmi, pojmy a pracovními postupy běžné pedagogické praxe.

Studijní materiály:

Hájková, V., Strnadová, I. Inkluzivní vzdělávání. Teorie a praxe. Praha: Grada.

Kalhous, Z., Obst, O. (2009). Školní didaktika (Vyd. 2.). Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-571-4

Kitzbergerová, L. (2014) Didaktika výtvarné výchovy. Pedagogická fakulta UK. Dostupné na

https://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-353-version1-didaktika_vytvarne_vychovy.pdf

Pasch, M. (2005). Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině (Vyd. 2). Praha: Portál. ISBN: 80-7367-054-2

Petty, G. (2013). Moderní vyučování (6., rozš. a přeprac. vyd.). Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0367-4

Skalková, J. (2007). Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1821-7

Škoda, J., Doulík, P. (2011). Psychodidaktika. Metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3341-8

Vališová, A., Kasíková, H., Bureš, M. (2011). Pedagogika pro učitele (2., rozš. a aktualiz. vyd). Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3357-9

William, D., Leahy, S. (2016). Zavádění formativního hodnocení: praktické techniky pro základní a střední školy. Praha: EDUkační LABoratoř.

Zormanová, L. (2014). Obecná didaktika: pro studium a praxi. Praha: Grada.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetP0001.html