UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Seminář k diplomové práci II - k textové části 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
N0006 Z 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Anotace:

Seminář k diplomové práci 2b přímo navazuje na Seminář k diplomové práci 2a a rozvíjí jeho závěry a odborné výstupy. Je koncipovaný jako podpora Katedry teorie a dějin umění pro studenty uměleckých oborů při realizaci písemné části diplomových prací, která je svébytnou součástí absolventského projektu. Seminář probíhá formou individuálních konzultací, během nichž se v postupných krocích rozpracovává konečné znění písemné části diplomové práce, a to již ve vazbě na konkrétní prameny a literaturu. Tyto konzultace jsou frázovány společnými diskusemi s vedením příslušného ateliéru za účelem průběžného udržování vazby mezi teoretickou a praktickou částí diplomové práce. Vyústěním semináře je sepsání odborného textu - písemné části diplomové práce ? který slovem doprovází praktické výstupy diplomového projektu, rozvíjí je na základě studia adekvátních pramenů a formuluje návrhy jejich řešení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

1. -2. Diskuse nad zpracovanými texty z předchozího semestru; 3. -4. hledání adekvátního teoretického kontextu a dalších pramenů k tématu; 5. společná konzultace s vedením ateliéru; 6. -9. sestavování jednotlivých kapitol práce, jejich vzájemné propojení a vazba na praktický výzkum; 10. -11. konzultace první verze finálního textu; 12. odevzdání výsledné verze, příprava na obhajobu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-doprovodit návrhovou část diplomové práce svébytným analytickým textem

-seznámit studenty se základními parametry uměleckého výzkumu

-cvičit práci s náročnější odbornou literaturou a zásady jejího správného používání ve vlastním textu

-připravit studenty na veřejnou prezentaci a obhajobu diplomové práce

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-ověřit výzkumnou otázku zformulovanou v prvním semestru semináře

-opřít vlastní argumentaci o relevantní odborné texty a další zdroje k tématu

-vyjádřit analýzu tématu písemnou formou, splňující parametry odborného textu

-věcně a srozumitelně výsledky svého uměleckého výzkumu prezentovat a veřejně obhájit

Studijní materiály:

Povinná literatura:

U. Eco, Jak napsat diplomovou práci, Olomouc 1997

citační norma pro práci se zdroji: https://www.umeni-art.cz/cz/norm.aspx

The Journal for Artistic Research, ISSN 2235-0225, open access, http://jar-online.net/

Doporučená literatura:

J. F. Lyotard, Rozepře, Praha 1998

S. Čmejrková, F. Daneš, J. Světlá, Jak napsat odborný text, Praha 1999

Z. Šesták, Jak psát a přednášet o vědě, Praha 2000

citační manažer: https://www.citace.com/

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetN0006.html