UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Fotografie II - semestrální práce III

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
GB6S3 ZK 9
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Anotace:

Individuální ateliérová výuka je těžištěm vzdělávacího procesu v rámci celého studijního programu. Jedná se o souvislý proces trvající 12 týdnů (s dotací min. 12 hodin týdně), v jehož rámci se student věnuje své semestrální práci pod vedením pedagogů ateliéru. Na toto období pak navazuje třítýdenní klauzurní projekt, který řeší a obhajuje každý student samostatně po konci semestru.

Předmět Ateliérová výuka - Semestrální práce je podřízen výukovému záměru vedoucího pedagoga ateliéru, který určuje témata jednotlivých úkolů, jejich formát (individuální nebo týmový projekt) a harmonogram zpracování jednotlivých úkolů. Podle charakteru jednotlivých úloh participují na semestrální práci též externí odborníci formou jednorázových specializovaných přednášek, workshopů a konzultací. Součástí semestrální práce mohou být krátké exkurze.

V průběhu ateliérové výuky využívá student bezprostředně zkušenosti nabyté studiem odborných a teoreticko-uměnovědných předmětů, aplikuje získané praktické dovednosti, ověřuje si schopnost konstruktivní kritiky i sebereflexe, učí se různým rolím v pracovním týmu. V závislosti na oboru je též nucen zohledňovat ve vlastní tvorbě platné etické i oborové normy a standardy, reagovat na společenskou objednávku, požadavky zadavatele i situaci na trhu a prezentovat výstupy své tvůrčí činnosti veřejnosti nejen odborné, ale i laické.

Komplexita, obtížnost a nároky kladené na studenta při zpracovávání semestrálních úkolů odpovídají stupni studia, v němž se student nachází. V obecné rovině vyplývá typ úloh i požadovaná míra komplexity jejich zpracování z charakteru jednotlivých fází vzdělávacího procesu:

1. ročník - student si osvojuje základy technických dovedností, základní principy práce se světlem, zvládnutí tématu v časovém rámci;

2. ročník - student si osvojuje vyšší úroveň práce se zábleskovými zařízeními, práci s analogovým fotoaparátem a následovné zpracování, rozšířené DTP zkušenosti, skenování, schopnost teoretické explikace k jednotlivým konceptům;

3. ročník - student rozvíjí své organizační a technické dovednosti ve složitých úkolech. Důraz je kladen na mezioborovou spolupráci s ostatními ateliéry UMPRUM a na teoretické formulování témat na vyšší úrovni, na práci na dlouhodobém výstavním souboru;

4. ročník - v průběhu zimního semestru se student podílí na ateliérovém zadání a souběžně s ním již připravuje námět na svůj bakalářský projekt. V letním semestru se již naplno věnuje bakalářské práci.

Úkoly v jednotlivých semestrech jsou různorodé a postupují od jednodušších ke složitějším tak, aby obsáhly co největší šíři možných výstupů očekávatelných v budoucím praktickém životě. Úkoly v rámci výuky probíhají ve dvou rovinách: krátkodobé intenzivní (několik během semestru) a zároveň dlouhodobé (úkoly na dva semestry). U části úkolů je kladen důraz na schopnost uplatnění fotografie ve všech podobách kreativního průmyslu, paralelně je student podporován v hledání individuální cesty a rozvoji své osobnosti ve volném projevu a schopnosti specifického uvažování.

Ateliér je prostorem pro mezioborovou a mezigenerační diskusi pro studenty s touhou po inovaci vizuálního světa. Je to platforma pro zkoumání procesu komunikace obrazu ve světě umění, designu a módy. Studentům poskytuje výjimečnou možnost experimentovat a zároveň se naučit systematicky pracovat s časem. Zkušenost z intenzivního propojení aktivit ateliéru s ostatními ateliéry všech kateder je pro koncept výuky stěžejní a vytváří specifický předpoklad pro rozvoj studentů a přípravu na jejich budoucí aktivity. V setkávání s ostatními obory můžou studenti jednak čerpat odlišné zkušenosti, jednak s nimi mohou kooperovat na společných projektech. Zásadní je komunikace postavená na důvěře a dialogu mezi pedagogem a studentem.

Výukové fáze předmětu jsou:

-Zadání - strukturované podle ročníků, nebo společné s rozdílnými požadavky na jeho zpracování;

-Analýza - individuální, nebo kolektivní;

-Rozpracování - směr uvažování, skici, varianty, autentický pohled studenta na zadané téma;

-Tvorba návrhu - invenční řešení, procesní modelování, provázání s oborovými znalostmi, „řemeslné“ zpracování návrhu;

-Prezentace - volba médií, schopnost sdělení, argumentace a obhajoby práce;

-Hodnocení a zpětná vazba - je výhradně v kompetenci vedoucího pedagoga.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle předmětu:

-podporovat individuální rozvoj tvůrčího potenciálu každého studenta v interakci s vedoucím ateliéru i ostatními studenty oboru, a to prostřednictvím kombinace krátkodobých či dlouhodobějších (vícesemestrálních) úkolů;

-vést studenta k vytříbení individuálních dovedností a uměleckého zaměření;

-podporovat týmovou a mezioborovou spolupráci studentů;

-rozvíjet studentovu schopnost vyhledávat informace či zdroje inspirace a formulovat východiska tvůrčího záměru;

-rozvíjet studentovu schopnost zvolit vhodnou formu a nástroje s ohledem na nejlepší řešení realizace vytyčeného cíle;

-rozvíjet studentovu schopnost reflektovat situaci v oboru a opírat se o znalosti z teorie a historie daného uměleckého oboru;

-rozvíjet studentovu schopnost argumentačně obhájit navržený způsob řešení a možné alternativy a vhodným způsobem ho/je prezentovat.

Výsledky učení:

Student je po úspěšném absolvováni předmětu schopen:

-pracovat samostatně i v týmu na realizaci tvůrčího úkolu v rámci daného zadání;

-aplikovat získané odborné znalosti a praktické dovednosti;

-zhodnotit a určit míru pracnosti zadaného úkolu;

-chápat fáze pracovních postupů a rolí, které jim přísluší - ví, na koho se v rámci problematiky obrátit, aby dokázal konkrétní zadání splnit v co nejvyšší kvalitě;

-chápat principy estetiky, kompozice a samostatně a konstruktivně uvažovat nad problematikou;

-vytvořit obsáhlou rešerši na zvolené téma a vyvodit její závěry;

-srozumitelně prezentovat výstupy své tvůrčí činnosti odborné i laické veřejnosti slovem i písmem.

-navrhnout a obhájit vhodná řešení pro zpracování tvůrčího úkolu a rozhodnout o vhodné formě výstupu

-reflektovat ve zpracování daného tvůrčího úkolu znalosti z teorie a historie umění daného uměleckého oboru i platné etické a oborové normy a standardy.

Způsob hodnocení:

Výstupy tvůrčí činnosti ze semestrální ateliérové výuky jsou hodnoceny pouze vedením ateliérů za účasti všech studentů a zohledňují kromě uměleckých výstupů i účast na výuce, workshopech, kvalitu zpracování podkladů pro finální výstup i způsob prezentace. Cílem hodnocení je poskytnout studentovi formativní zpětnou vazbu. V případě, že student není hodnocen z vážných důvodů, může během tří týdnů dokončit požadovaný výstup a je hodnocen stejným způsobem. Pokud student uspěje v semestrálním hodnocení ateliérové výuky, pokračuje zpracováním klauzurního projektu.

Hodnotící škála: 1= výborně, 2= velmi dobře, 3= dobře, 4= neuspěl

Umělecká škála na UMPRUM: 12 - 10= výborně, 9 - 7= velmi dobře, 6 - 4= dobře, 3 - 0= neuspěl.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Barthes, Roland. Světlá komora. Fra. 2005.

Barthes, Roland. Image, music, text. Hill and Wang, 1996. ISBN 9780006861355.

Císař, Karel (ed.). Co je to fotografie? Hermann & synové, 2004.

Berger, John. O pohledu. Agite/Fra, 2009. ISBN 9788086603810.

Sontag, Susan. O fotografii. Barrister & Principal, Paseka 2002.

Flusser, Vilém. Za filosofii fotografie. Fra, 2013.

Flusser, Vilém. Do univerza technických obrazů. Občanské sdružení pro podporu výtvarného umění, 2002.

Flusser, Vilém. Moc obrazu. Občanské sdružení pro podporu výtvarného umění, 1996.

Mirzoeff, Nicholas. Úvod do vizuální kultury. Academia, 2012.

Sturken, Marita - Cartwright, Lisa. Studia vizuální kultury. Portál, 2009. ISBN 9788073675561.

Shore, Stephen. The Nature of Photographs. Phaidon, 2010.

Hall, Stuart (ed.) Representation: Cultural representations and Signifying Practices. SAGE, 1997.

Evans, Jessica, Hall, Stuart. Visual Culture: The Reader. Sage/Open University, 1999.

Láb, Filip, Turek, Pavel. Fotografie po fotografii. Karolinum, 2009.

Ritchin, Fred. After Photography. W. W. Norton. 2009.

Dyer, Geoff. The Ongoing Moment. Pantheon.

Cotton, Charlotte. Photography is Magic. Aperture, 2015.

Szarkowski, John. The Photographer´s Eye.Szarkowski, John.

ISBN-10: 9780870705274, The Museum of Modern Art, New York; Reprinted edition, 2007.

Doporučená literatura:

Barthes, Roland. Mytologie. Dokořán, 2004. ISBN 808656973X.

Berger, John, Sven Blomberg, Christyan Fox, Michael Dibb A Richard Hollis. Způsoby vidění. Labyrint, 2016. ISBN 9788087260784.

Mirzoeff, Nicholas. Jak vidět svět. ArtMap, 2018.

Mirzoeff, Nicholas. The Visual Culture Reader, Routledge: London.

Vančát, Pavel: Mutující médium. Fotografie v českém umění 1990-2010. Fotograf 07, Praha 2011.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetGB6S3.html