UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Grafický design a vizuální komunikace - semestrální práce I

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
GB3S1 ZK 9
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Anotace:

Individuální ateliérová výuka je těžištěm vzdělávacího procesu v rámci celého studijního programu. Jedná se o souvislý proces trvající 12 týdnů (s dotací min. 12 hodin týdně), v jehož rámci se student věnuje své semestrální práci pod vedením pedagogů ateliéru. Na toto období pak navazuje třítýdenní klauzurní projekt, který řeší a obhajuje každý student samostatně po konci semestru.

Předmět Ateliérová výuka - Semestrální práce je podřízen výukovému záměru vedoucího pedagoga ateliéru, který určuje témata jednotlivých úkolů, jejich formát (individuální nebo týmový projekt) a harmonogram zpracování jednotlivých úkolů. Podle charakteru jednotlivých úloh participují na semestrální práci též externí odborníci formou jednorázových specializovaných přednášek, workshopů a konzultací. Součástí semestrální práce mohou být krátké exkurze.

V průběhu ateliérové výuky využívá student bezprostředně zkušenosti nabyté studiem odborných a teoreticko-uměnovědných předmětů, aplikuje získané praktické dovednosti, ověřuje si schopnost konstruktivní kritiky i sebereflexe, učí se různým rolím v pracovním týmu. V závislosti na oboru je též nucen zohledňovat ve vlastní tvorbě platné etické i oborové normy a standardy, reagovat na společenskou objednávku, požadavky zadavatele i situaci na trhu a prezentovat výstupy své tvůrčí činnosti veřejnosti nejen odborné, ale i laické.

Komplexita, obtížnost a nároky kladené na studenta při zpracovávání semestrálních úkolů odpovídají stupni studia, v němž se student nachází. V obecné rovině vyplývá typ úloh i požadovaná míra komplexity jejich zpracování z charakteru jednotlivých fází vzdělávacího procesu:

Bakalářské studium

1.Vytvoření řemeslného základu, pochopení principů oboru

2.Koncepční uvažování a jeho převod do autorského díla

3.Media a jejich možnosti

1.ročník - studenti prvního ročníku zpracovávají ateliérové zadání se zaměřením na základní graficko-designérské principy (odlišení od ostatních ročníků) a aktivně se zapojují do chodu celého ateliéru. Studenti absolvují výuku grafických editorů (např. Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe XD), základy řemeslných grafických technik a polygrafie a získané znalosti aplikují při zpracování ateliérových zadání.

2.ročník - studenti druhého ročníku zpracovávají společné zadání s ostatními ročníky. Pokročilí studenti druhého ročníku mají možnost konzultovat simultánně vedle ateliérového úkolu také individuální výtvarný projekt (např. autorská kniha, digitální produkt či právní a projektové otázky). Studenti druhého ročníku se zapojují i do aktivit ateliéru v rámci vývoje výtvarných výstupů pro komerční projekty ateliéru a aktivně se účastní ateliérových workshopů, konferencí a přednášek.

3.ročník - studenti třetího ročníku vyjedou na zahraniční/tuzemskou stáž (jeden semestr, případně oba). V ostatních ročnících je stáž povolena pouze ve výjimečných případech pracovních stáží či u velmi specializovaných škol. Studenti vypracují zprávu o stáži a prezentují ji zbytku ateliéru. Ostatní studenti zpracovávají ateliérové zadání a s ohledem na doposud získané studijní zkušenosti by měli realizovat alespoň jeden projekt mimo výuku na UMPRUM (není nutné, aby projekt byl autorský, je možné prezentovat výstup komerčního zaměření), který bude na konci semestru prezentovaný.

4.ročník - v průběhu zimního semestru se student podílí na ateliérovém zadání a souběžně s ním již připravuje námět na svůj bakalářský projekt. V letním semestru se již naplno věnuje bakalářské práci. Student by měl během studia vytvořit alespoň jeden digitální výstup/plakát/vizuální styl a mít zkušenost s výtvarným řešením a instalací klauzurních prací jako kurátor.

Teoretické schopnosti jsou trénovány v následujících fázích zadání

1.Rešerše

2.Koncept

3.Technická dokumentace (je-li potřeba)

Eseje na zadané téma

1.Rozvoj myšlenkových postupů a pochopení svého uvažování

2.Schopnost popsat své postoje

3. Obhajoba výsledného úkolu psanou formou - formulace výsledku s klady a zápory

Stupňování zátěže v jednotlivých ročnících otevírá možnost dlouhodobě pracovat s konceptem ateliéru, zdokonalovat schopnosti studentů na poli analogových a digitálních výstupů a posouvat je efektivně dál. Popsaný princip je možné uplatnit nejen na jeden semestr, ale i na celý rok, či na několikaletý úkol.

Výukové fáze předmětu jsou:

-Zadání - strukturované podle ročníků, nebo společné s rozdílnými požadavky na jeho zpracování;

-Analýza - individuální, nebo kolektivní;

-Rozpracování - směr uvažování, skici, varianty, autentický pohled studenta na zadané téma;

-Tvorba návrhu - invenční řešení, procesní modelování, provázání s oborovými znalostmi, „řemeslné“ zpracování návrhu;

-Prezentace - volba médií, schopnost sdělení, argumentace a obhajoby práce;

-Hodnocení a zpětná vazba - je výhradně v kompetenci vedoucího pedagoga.

Ateliér GDVK se v rámci dané specializace zaměřuje na praktické reálné profesionální výstupy v oboru vizuální komunikace při současné zachování osobitosti grafického designera. Nejčastějšími typy úloh v rámci ateliérové výuky jsou layout a sazba tiskovin, softwarové analýzy, vizuální styly. Hlavním posláním ateliéru je vychovávat art directory a kreativní ředitele, kteří dokáží uvažovat systémově, vymyslet úkol a sestavit a vést realizační tým svých spolupracovníků.

Způsob hodnocení:

Výstupy tvůrčí činnosti ze semestrální ateliérové výuky jsou hodnoceny pouze vedením ateliérů za účasti všech studentů a zohledňují kromě uměleckých výstupů i účast na výuce, workshopech, kvalitu zpracování podkladů pro finální výstup i způsob prezentace. Cílem hodnocení je poskytnout studentovi formativní zpětnou vazbu. V případě, že student není hodnocen z vážných důvodů, může během tří týdnů dokončit požadovaný výstup a je hodnocen stejným způsobem. Pokud student uspěje v semestrálním hodnocení ateliérové výuky, pokračuje zpracováním klauzurního projektu.

Hodnotící škála: 1= výborně, 2= velmi dobře, 3= dobře, 4= neuspěl

Umělecká škála na UMPRUM: 12 - 10= výborně, 9 - 7= velmi dobře, 6 - 4= dobře, 3 - 0= neuspěl.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle předmětu:

-podporovat individuální rozvoj tvůrčího potenciálu každého studenta v interakci s vedoucím ateliéru i ostatními studenty oboru, a to prostřednictvím kombinace krátkodobých či dlouhodobějších (vícesemestrálních) úkolů;

-vést studenta k vytříbení individuálních dovedností a uměleckého zaměření;

-podporovat týmovou a mezioborovou spolupráci studentů;

-rozvíjet studentovu schopnost vyhledávat informace či zdroje inspirace a formulovat východiska tvůrčího záměru;

-rozvíjet studentovu schopnost zvolit vhodnou formu a nástroje s ohledem na nejlepší řešení realizace vytyčeného cíle;

-rozvíjet studentovu schopnost reflektovat situaci v oboru a opírat se o znalosti z teorie a historie daného uměleckého oboru;

-rozvíjet studentovu schopnost argumentačně obhájit navržený způsob řešení a možné alternativy a vhodným způsobem ho/je prezentovat.

Výsledky učení:

Student je po úspěšném absolvováni předmětu schopen:

-pracovat samostatně i v týmu na realizaci tvůrčího úkolu v rámci daného zadání;

-aplikovat získané odborné znalosti a praktické dovednosti;

-chápat principy estetiky, kompozice a samostatně uvažovat nad problematikou;

-zhodnotit a určit míru pracnosti zadaného úkolu;

-chápat fáze pracovních postupů a rolí, které jim přísluší - ví, na koho se v rámci problematiky obrátit, aby dokázal konkrétní zadání splnit v co nejvyšší kvalitě;

-vytvořit obsáhlou rešerši na zvolené téma a vyvodit její závěry;

-navrhnout a obhájit vhodná řešení pro zpracování tvůrčího úkolu a rozhodnout o vhodné formě výstupu;

-srozumitelně prezentovat výstupy své tvůrčí činnosti odborné i laické veřejnosti slovem i písmem.

Studijní materiály:

Dle konkrétního semestrálního zadání.

Povinná literatura:

Grafický design a vizuální komunikace

Richard Hollis; Stručná historie grafického designu

Josef Muller-Brockmann; Grid systems in Graphic design

Ian Albinson, Rob Giampietro, Jeremy Leslie, Andrew Blauvelt, Ellen Lupton

Graphic Design: Now in Production

Uvedné knihy jsou poze příkladové. Oborové publikace je možné rozšířit dle potřeb studenta a jeho zájmů v rámci rozsáhlé oblasti grafického designu (od písma, přes digitální média).

Doporučená literatura:

Grafický design a vizuální komunikace

Richard Hollis; Stručná historie grafického designu

Josef Muller-Brockmann; Grid systems in Grpahic design

Ian Albinson, Rob Giampietro, Jeremy Leslie, Andrew Blauvelt, Ellen Lupton; Graphi design: Now in Production

Müller, Jens: Logo modernism

Lars Müller publishers: 100 years of swiss graphic design

Armstrong, Ed Helen: Digital design their

Armstrong, Ed Helen: Graphic design theory

Hongmin Kim, Ed Henry: Graphic design discourse

Williams, Ed Scott: New perspectives in typography

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetGB3S1.html