UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Tvorba písma a typografie - semestrální práce III

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
GB2S3 ZK 9
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Anotace:

Individuální ateliérová výuka je těžištěm vzdělávacího procesu v rámci celého studijního programu. Jedná se o souvislý proces trvající 12 týdnů (s dotací min. 12 hodin týdně), v jehož rámci se student věnuje své semestrální práci pod vedením pedagogů ateliéru. Na toto období pak navazuje třítýdenní klauzurní projekt, který řeší a obhajuje každý student samostatně po konci semestru.

Předmět Ateliérová výuka - Semestrální práce je podřízen výukovému záměru vedoucího pedagoga ateliéru, který určuje témata jednotlivých úkolů, jejich formát (individuální nebo týmový projekt) a harmonogram zpracování jednotlivých úkolů. Podle charakteru jednotlivých úloh participují na semestrální práci též externí odborníci formou jednorázových specializovaných přednášek, workshopů a konzultací. Součástí semestrální práce mohou být krátké exkurze.

V průběhu ateliérové výuky využívá student bezprostředně zkušenosti nabyté studiem odborných a teoreticko-uměnovědných předmětů, aplikuje získané praktické dovednosti, ověřuje si schopnost konstruktivní kritiky i sebereflexe, učí se různým rolím v pracovním týmu. V závislosti na oboru je též nucen zohledňovat ve vlastní tvorbě platné etické i oborové normy a standardy, reagovat na společenskou objednávku, požadavky zadavatele i situaci na trhu a prezentovat výstupy své tvůrčí činnosti veřejnosti nejen odborné, ale i laické.

Komplexita, obtížnost a nároky kladené na studenta při zpracovávání semestrálních úkolů odpovídají stupni studia, v němž se student nachází. V obecné rovině vyplývá typ úloh i požadovaná míra komplexity jejich zpracování z charakteru jednotlivých fází vzdělávacího procesu:

1.Studenti prvního ročníku zpracovávají zjednodušená nebo společná zadání (dle profilace ateliéru) a aktivně se zapojují do chodu celého ateliéru. V počáteční fázi probíhají hromadné konzultace studentů všech ročníků, což studentům umožňuje sledovat průběh práce spolužáků a ukazuje se jako velmi přínosné zejména pro studenty prvních ročníků. Později lze přistoupit k individuálnější formě konzultací. Studenti absolvují výuku počítačových programů (např. Glyphs/Fontlab, Adobe InDesign, Adobe Illustrátor, Adobe Photoshop), základy řemeslných grafických technik a polygrafie a získané znalosti aplikují při zpracování ateliérových zadání.

2.Studenti druhého ročníku zpracovávají společné zadání s ostatními ročníky. Pokročilí studenti druhého ročníku mají možnost konzultovat simultánně vedle ateliérového úkolu také individuální výtvarný projekt (např. tvorba autorské abecedy, autorská kniha). Od studentů druhého ročníku se očekává, že uspořádají alespoň jednu výstavu/přednášku/projekci/workshop pro ateliér, ať již s hosty či externími pedagogy. Studenti se účastní ateliérových workshopů, konferencí, přednášek, veletrhů.

3.Studenti třetího ročníku vyjedou na zahraniční/tuzemskou stáž (jeden semestr, případně oba). V ostatních ročnících bude stáž povolena pouze ve výjimečných případech pracovních stáží či u velmi specializovaných škol. Studenti vypracují zprávu o stáži a prezentují ji zbytku ateliéru. Ostatní studenti zpracovávají ateliérové zadání nebo individuální výtvarný projekt (např. tvorba autorské abecedy, autorská kniha), který bude na konci semestru prezentovaný.

4.V průběhu zimního semestru čtvrtého ročníku se studenti podílejí na ateliérovém zadání a souběžně s ním již připravují námět na svůj bakalářský projekt. Ve výjimečných případech lze umožnit studentovi v zimním semestru čtvrtého ročníku přípravu bakalářské práce, pokud tomu odpovídá její náročnost. V letním semestru se již naplno věnuje bakalářské práci. Student by měl během studia vytvořit alespoň jednu abecedu/plakát/vizuální styl/autorskou knihu/sérii grafik/komiks a mít zkušenost s výtvarným řešením a instalací klauzurních prací jako kurátor.

Úkoly v jednotlivých semestrech jsou různorodé a postupují od jednodušších ke složitějším tak, aby obsáhly co největší šíři možných výstupů očekávatelných v budoucím praktickém životě. Po úvaze pedagogů podle své povahy jsou buď společná pro všechny ročníky, nebo individualizovaná pro jednotlivé studenty či jejich skupiny.

Výukové fáze předmětu jsou:

-Zadání - strukturované podle ročníků, nebo společné s rozdílnými požadavky na jeho zpracování;

-Analýza - individuální, nebo kolektivní;

-Rozpracování - směr uvažování, skici, varianty, autentický pohled studenta na zadané téma;

-Tvorba návrhu - invenční řešení, procesní modelování, provázání s oborovými znalostmi, „řemeslné“ zpracování návrhu;

-Prezentace - volba médií, schopnost sdělení, argumentace a obhajoby práce;

-Hodnocení a zpětná vazba - je výhradně v kompetenci vedoucího pedagoga.

Ateliér tvorby písma a typografie se v rámci dané specializace věnuje komplexním, pokud možno neakademickým úkolům, jejichž smyslem je prohloubit vztah grafického designéra ke ?zboží?, které svou prací propaguje, v ideálním případě tak, že se autorem zmíněného zboží stane sám. Obsahem výuky je tvorba písma ? vytváření nových písmových tvarů, počítačové verze historických písem, jazyková podpora (diakritika, jazykové rozšíření). Cílem je výchova profesionálů, kteří budou pracovat jako samostatní designéři nebo se stanou součástí designérských písmových týmů. Ateliér se snaží i nadále zintenzivňovat spolupráci s firmami a organizacemi jako jsou ATypI, FontLab, Monotype nebo Glyphs.

Způsob hodnocení:

Výstupy tvůrčí činnosti ze semestrální ateliérové výuky jsou hodnoceny pouze vedením ateliérů za účasti všech studentů a zohledňují kromě uměleckých výstupů i účast na výuce, workshopech, kvalitu zpracování podkladů pro finální výstup i způsob prezentace. Cílem hodnocení je poskytnout studentovi formativní zpětnou vazbu. V případě, že student není hodnocen z vážných důvodů, může během tří týdnů dokončit požadovaný výstup a je hodnocen stejným způsobem. Pokud student uspěje v semestrálním hodnocení ateliérové výuky, pokračuje zpracováním klauzurního projektu.

Hodnotící škála: 1= výborně, 2= velmi dobře, 3= dobře, 4= neuspěl

Umělecká škála na UMPRUM: 12 - 10= výborně, 9 - 7= velmi dobře, 6 - 4= dobře, 3 - 0= neuspěl.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle předmětu:

-podporovat individuální rozvoj tvůrčího potenciálu každého studenta v interakci s vedoucím ateliéru i ostatními studenty oboru, a to prostřednictvím kombinace krátkodobých či dlouhodobějších (vícesemestrálních) úkolů;

-vést studenta k vytříbení individuálních dovedností a uměleckého zaměření;

-podporovat týmovou a mezioborovou spolupráci studentů;

-rozvíjet studentovu schopnost vyhledávat informace či zdroje inspirace a formulovat východiska tvůrčího záměru;

-rozvíjet studentovu schopnost zvolit vhodnou formu a nástroje s ohledem na nejlepší řešení realizace vytyčeného cíle;

-rozvíjet studentovu schopnost reflektovat situaci v oboru a opírat se o znalosti z teorie a historie daného uměleckého oboru;

-rozvíjet studentovu schopnost argumentačně obhájit navržený způsob řešení a možné alternativy a vhodným způsobem ho/je prezentovat.

Výsledky učení:

Student je po úspěšném absolvováni předmětu schopen:

-pracovat samostatně i v týmu na realizaci tvůrčího úkolu v rámci daného zadání;

-aplikovat získané odborné znalosti a praktické dovednosti;

-chápat principy estetiky, kompozice a samostatně uvažovat nad problematikou;

-zhodnotit a určit míru pracnosti zadaného úkolu;

-chápat fáze pracovních postupů a rolí, které jim přísluší - ví, na koho se v rámci problematiky obrátit, aby dokázal konkrétní zadání splnit v co nejvyšší kvalitě;

-vytvořit obsáhlou rešerši na zvolené téma a vyvodit její závěry;

-navrhnout a obhájit vhodná řešení pro zpracování tvůrčího úkolu a rozhodnout o vhodné formě výstupu;

-srozumitelně prezentovat výstupy své tvůrčí činnosti odborné i laické veřejnosti slovem i písmem.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Ateliér tvorby písma a typografie

Oldřich Menhart, Nauka o písmu

Jan Solpera, Klasifikace typografických písem Latinkových

Underware, Type Basics

Radek Sidun, Diakritika světových jazyků

František Muzika, Krásné písmo I a II

Karen Cheng, Designing Type

Doporučená literatura:

Dyrynk, Karel: Pravidla sazby typografické. Praha 1908, 1948

Menhart, Oldřich: Tvorba typografického písma. SPN, Praha 1957

Ročenky československých knihtiskařů. Praha, od roku 1911

Grafická úprava tiskovin. Kolektiv autorů. SPN Praha 1990

Hlavsa Oldřich: Typographia I, II, III. SNTL Praha 1976, 1981, 1986

Menhart Oldřich: Tvorba typografického písma. SPN Praha 1957

Muzika František: Krásné písmo ve vývoji latinky I, II. 1. vydání SNKLU Praha 1958, 1963

Štorm, František: Eseje o typografii. Revolver Revue 2008. ISBN 978?80?87037?15?7

Vichnar, Jinřich & Rambousek Antonín: Původní československá typografická písma. Ministerstvo kultury ČSR, Praha 1972

Bringhurst, Robert, The Elements of Typographic Style. (2nd ed), Point Roberts: WA, Hartley & Marks, 1996

Susan Doyle, Jaleen Grove, Whitney Sherman (ed.): History of Illustration, New York Fairchild Books 2018

Alena Pomajzlová: Vidět knihu, Praha, Kant 2010

Jindřich Toman: Kniha v českém kubismu, Kant 2004

Zdenek Primus: Umění je abstrakce, Praha, Kant 2003

Jan Rous: Jiří Šalamoun aneb představitelné pohledy na svět, Praha, Baobab, 2015

Marie Rakušanová: Josef Váchal. Napsal, vyryl, vytiskl a svázal, Arbor Vitae, Řevnice 2014

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetGB2S3.html