UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Grafický design a vizuální komunikace-semestrální práce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
G3SN2 ZK 10
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Čas věnovaný ateliérové výuce vzroste v navazujícím magisterském programu průměrně na 22 hodin výuky týdně. Výuka v semestru je vedená, intenzivně konzultovaná a jejím těžištěm je proces sám o sobě. Hodnocen je nejen konečný výsledek úloh, ale i aktivita studenta v průběhu semestru. Během semestrální výuky absolvují studenti různá cvičení, řeší semestrální úlohy, ve kterých tvůrčím způsobem aplikují a rozvíjejí znalosti a dovednosti nabyté v předcházejícím stupni studia.

Ateliérová výuka staví na zájmu o obor, značné míře pracovního nasazení, chuti na sobě stále pracovat, být trvale aktivní.

Semestrální zadání jsou připravena v předstihu, snaží se reagovat na předcházející semestr a být jeho protikladem, aby byla zajištěna všestrannost vzdělávacího procesu, a zároveň reflektovat aktuální témata.

Úlohy jsou společné pro celý ateliér bez ohledu na ročník studia a mnohdy jsou založeny na zakázce a objednávce. Pravidelně je zadávána také jedna zcela akademická úloha na pomezí volné tvorby a ta je realizována v grafických dílnách VŠUP. Průběžných konzultací se účastní všichni studenti ateliéru a pravidelně se k práci kolegů vyjadřují. V tomto stupni studia je akcentována i schopnost zřetelně formulovat a odborně hodnotit práci kolegů. Součástí řešení semestrálních úloh je důsledná rešerše tématu a výměna informací v rámci ateliéru. Se všemi tématy semestru jsou studenti seznámeni hned na jeho počátku, protože zvláště u úloh volných potřebují studenti dostatek času, aby si mohli najít ?své? téma. Rozsah úkolů a nároky na kvalitu zpracování jsou v tomto stupni studia maximální, důraz je kladen také na konečnou prezentaci výsledku semestrálního úkolu včetně schopnosti krátce představit svou práci i v angličtině.

Hodnocen není pouze výsledný výstup, ale i aktivita studenta a míra jeho pracovního nasazení.

Příklady zadání: Autorská kniha; Plakát; Abeceda; Vizuální styl

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Philip B. Meggs - Alston W. Purwis, A History of Graphic Design, N.Y.2005.

Robin Landa, Graphic Design Solutions. Florence 2006

Per Mollerup, Marks of Excellence, Phaidon London, 1999

Elen Lupton, Abbot Miller, Design Writing Research, Phaidon 2000

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetG3SN2.html