UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Produktový design - semestrální práce I

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
DN3S1 ZK 9
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Anotace:

Individuální ateliérová výuka je těžištěm vzdělávacího procesu v rámci celého studijního programu. Jedná se o souvislý proces trvající 12 týdnů (s dotací min. 12 hodin týdně), v jehož rámci se student věnuje své semestrální práci pod vedením pedagogů ateliéru. Na toto období pak navazuje třítýdenní klauzurní projekt, který řeší a obhajuje každý student samostatně po konci semestru.

Předmět Ateliérová výuka - Semestrální práce je podřízen výukovému záměru vedoucího pedagoga ateliéru, který určuje témata jednotlivých úkolů, jejich formát (individuální nebo týmový projekt) a harmonogram zpracování jednotlivých úkolů. Podle charakteru jednotlivých úloh participují na semestrální práci též externí odborníci formou jednorázových specializovaných přednášek, workshopů a konzultací. Součástí semestrální práce mohou být krátké exkurze.

V průběhu ateliérové výuky využívá student bezprostředně zkušenosti nabyté studiem odborných a teoreticko-uměnovědných předmětů, aplikuje získané praktické dovednosti, ověřuje si schopnost konstruktivní kritiky i sebereflexe, učí se různým rolím v pracovním týmu. V závislosti na oboru je též nucen zohledňovat ve vlastní tvorbě platné etické i oborové normy a standardy, reagovat na společenskou objednávku, požadavky zadavatele i situaci na trhu a prezentovat výstupy své tvůrčí činnosti veřejnosti nejen odborné, ale i laické.

V navazujícím magisterském studiu absolvuje student tento předmět pouze dvakrát, v prvním ročníku studia. V této pokročilé fázi se od studenta očekává výrazná míra komplexity zpracování semestrálních úkolů. Studenti jsou vedeni k reflexi vrstevnatých oborových i mimooborových souvislostí konkrétních zadání a ke schopnosti volit takové prostředky realizace i prezentace, které nejlépe odpovídají daným podmínkám i určení projektu. Důraz je kladen na výzkumnou rovinu projektů i na přesvědčivost a invenčnost výsledného řešení.

Výukové fáze předmětu jsou:

-Zadání - strukturované podle ročníků, nebo společné s rozdílnými požadavky na jeho zpracování;

-Analýza - individuální, nebo kolektivní;

-Rozpracování - směr uvažování, skici, varianty, autentický pohled studenta na zadané téma;

-Tvorba návrhu - invenční řešení, procesní modelování, provázání s oborovými znalostmi, „řemeslné“ zpracování návrhu;

-Prezentace - volba médií, schopnost sdělení, argumentace a obhajoby práce;

-Hodnocení a zpětná vazba - je výhradně v kompetenci vedoucího pedagoga.

Zaměření ateliérové výuky se liší v závislosti na specializaci a konkrétní specifikaci daného ateliéru:

Specializace Průmyslový design

Cílem studia v rámci této specializace je především design produktů určených k sériové výrobě s přesahy k designu systémů a služeb či tvorbě unikátních řemeslných a konceptuálních objektů.

Student navazujícího magisterského stupně studia se nadto učí ovládat pokročilejší technologie navrhování i výroby, pracovat s inovativními konstrukčními řešeními a důsledně aplikovat ergonomické principy v rámci průmyslové výroby. Nabývá schopnost vést tým, koordinovat designérský proces s ohledem na specifické potřeby jednotlivých zadavatelů, diskutovat s nimi potenciální řešení a možnosti rozvoje. Je veden ke strategickému uvažování a komplexnímu kritickému a inovativnímu přístupu k průmyslovému designu jako oboru s významnými společenskými dopady.

Specifikace ateliérů specializace Průmyslový design

Ateliér produktového designu se v rámci dané specializace zaměřuje především na sféru výrobků každodenní potřeby od interiérového vybavení, přes produkty pro volnočasové aktivity a sport, až po městský mobiliář a jiné exteriérové produkty drobnějšího rozměru. Náplň studia v tomto ateliéru místy přesahuje k designu výstav či k drobné architektuře. Vedle estetických, materiálových, konstrukčních či ergonomických aspektů jednotlivých produktů se studenti v rámci práce na jednotlivých úkolech zabývají celým komplexem jejich výroby, prezentace, užívání, likvidace i recyklace. Zabývají se symbolickými, psychologickými a sociálními významy výrobků v souvislosti s dějinami umění a vizuální kultury.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle předmětu:

-rozvoj tvůrčích schopností studenta v interakci s vedoucím ateliéru i ostatními studenty oboru, a to prostřednictvím kombinace krátkodobých či dlouhodobějších (vícesemestrálních) úkolů;

-vytříbení individuálních dovedností a uměleckého zaměření;

-rozvoj schopnosti spolupracovat, vést tým a koordinovat průběh realizace projektu;

-rozvoj schopnosti jednat s klientem;

-rozvoj schopnosti důkladně prozkoumat danou problematiku a vyhodnotit související ekonomické, ekologické či sociální okolnosti;

-rozvoj schopnosti argumentačně obhájit navržený způsob řešení a možné alternativy;

-rozvoj schopnosti zvážit a vyhodnotit technologické možnosti výroby, distribuce i likvidace produktů;

-rozvoj schopnosti zvážit a vyhodnotit aspekty propagace i užívání produktů;

-rozvoj schopnosti reflektovat situaci v oboru a opírat se o znalosti z teorie a historie daného uměleckého oboru;

-rozvoj schopnosti strategicky a kriticky uvažovat;

-rozvoj prezentačních dovedností.

Výsledky učení:

Student je po úspěšném absolvováni předmětu schopen:

-kromě samostatné i týmové práce se student naučí koordinovat týmový tvůrčí proces a jednat s klientem;

-aplikovat získané odborné znalosti a praktické dovednosti v návaznosti na důkladný průzkum dané problematiky a jejích souvislostí;

-navrhnout a obhájit vhodná technologická řešení pro zpracování tvůrčího úkolu a výrobu, distribuci i likvidaci produktů;

-reflektovat ve zpracování daného tvůrčího úkolu znalosti z teorie a historie umění daného uměleckého oboru i platné etické a oborové normy a standardy;

-reflektovat aspekty propagace i užívání produktů;

-strategicky a kriticky uvažovat;

-srozumitelně a atraktivně prezentovat výstupy své tvůrčí činnosti odborné i laické veřejnosti.

Studijní materiály:

v závislosti na aktuálním zadání a tématu

Doporučená literatura:

Design pro každý den - Donald A. Norman

Ten Principles for Good Design - Dieter Rams

Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days - Jake Knapp

Design Thinking - Thomas Lockwood

Design Thinking - Peter G. Rowe

Univerzální principy designu - William Lidwell

Design 21. století - Marcus Fairs

Design v českých zemích 1900 - 2000 / Iva Knobloch (ed.), Radim Vondráček (ed.)

Design: Od myšlenky k realizaci / From Idea to Realization / Jiří Pelcl

Kapitoly z dějin designu / Zdeno Kolesár

Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně / Dagmar Koudelková

Husákovo 3+1. Bytová kultura 70. let / Lada Hubatová-Vacková + Cyril Říha

Století dánské a české nábytkové tvorby: konvergence, divergence / Jiří Pelcl

Design: Vrcholy světového designu 19. a 20. století / Philip Wilkinson

Geneze designu nábytku / Daniela Karasová

John Pawson Works: A monograph on one of the foremost proponents of Minimalism / Deyan Sudjic

Bauhaus 1919-1933: Reforma a avantgarda / Magdalena Drosteová

Czech cubism 1909-1925: art - architecture - design / Pavel Liška, Jiří Švestka, Tomáš Vlček

Czech 100 Design Icons / Tereza Bruthansová, Jan Králíček

D3A Živá architektura / Irena Fialová, Jana Tichá

Architecture Now / Philip Jodidio

Great Designs / Philip Wilkinson 2013

100 Chairs in 100 Days its 100 Ways / Martino Gamper 2007

50 Chairs that changed the world / Michael Czerwinski 2009

Design od myšlenky k realizaci / Jiří Pelcl

Geneze designu nábytku / Daniela Karasová 2012

Design 20. století / Charlotte Fiell a Peter Fiell

KGID / Florian Bohm 2006

Jiří Pelcl x design / Subjective x Objective / Dagmar Koudelková 2006

Graphic anatomy Atelier BOW-WOW

Sketching / Koos Eissen, Amsterdam

Book of houses / Evergreen GmbH - Koln

Martin Rajniš / Martin Rajniš, Irena Fialová, Jana Tichá

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetDN3S1.html