UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Průmyslový design - semestrální práce III

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
DB1S3 ZK 9
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Individuální ateliérová výuka je těžištěm vzdělávacího procesu v rámci celého studijního programu. Jedná se o souvislý proces trvající 12 týdnů (s dotací min. 12 hodin týdně), v jehož rámci se student věnuje své semestrální práci pod vedením pedagogů ateliéru. Na toto období pak navazuje třítýdenní klauzurní projekt, který řeší a obhajuje každý student samostatně po konci semestru.

Předmět Ateliérová výuka - Semestrální práce je podřízen výukovému záměru vedoucího pedagoga ateliéru, který určuje témata jednotlivých úkolů, jejich formát (individuální nebo týmový projekt) a harmonogram zpracování jednotlivých úkolů. Podle charakteru jednotlivých úloh participují na semestrální práci též externí odborníci formou jednorázových specializovaných přednášek, workshopů a konzultací. Součástí semestrální práce mohou být krátké exkurze.

V průběhu ateliérové výuky využívá student bezprostředně zkušenosti nabyté studiem odborných a teoreticko-uměnovědných předmětů, aplikuje získané praktické dovednosti, ověřuje si schopnost konstruktivní kritiky i sebereflexe, učí se různým rolím v pracovním týmu. V závislosti na oboru je též nucen zohledňovat ve vlastní tvorbě platné etické i oborové normy a standardy, reagovat na společenskou objednávku, požadavky zadavatele i situaci na trhu a prezentovat výstupy své tvůrčí činnosti veřejnosti nejen odborné, ale i laické.

Komplexita, obtížnost a nároky kladené na studenta při zpracovávání semestrálních úkolů odpovídají stupni studia, v němž se student nachází. V obecné rovině vyplývá typ úloh i požadovaná míra komplexity jejich zpracování z charakteru jednotlivých fází vzdělávacího procesu:

1.„Možnosti designu“ (V počáteční fázi student objevuje svět designu, základní technologie, materiály i tvůrčí přístupy, pokouší se zorientovat v šíři možností, jak koncipovat a realizovat designérský projekt, a některé z nich ověřovat v praxi.)

2.„Design a já“ (V následující fázi student objevuje vlastní silné stránky, individuální schopnosti a způsob uvažování, a hledá způsoby práce i estetický výraz, které jeho tvůrčí osobnosti nejlépe odpovídají.)

3.„Design v souvislostech“ (V této fázi student zkoumá širší kontext designérské praxe a učí se ve vlastní práci zvažovat nejrůznější souvislosti: od současné praxe oboru k jeho ekologickým či sociálním implikacím.)

4.„Design jako profese“ (V poslední fázi se student snaží úžeji specifikovat své vlastní pole zájmu a zvažuje možnosti vlastního uplatnění a dalšího rozvoje v rámci oboru.)

Výukové fáze předmětu jsou:

-Zadání - strukturované podle ročníků, nebo společné s rozdílnými požadavky na jeho zpracování;

-Analýza - individuální, nebo kolektivní;

-Rozpracování - směr uvažování, skici, varianty, autentický pohled studenta na zadané téma;

-Tvorba návrhu - invenční řešení, procesní modelování, provázání s oborovými znalostmi, „řemeslné“ zpracování návrhu;

-Prezentace - volba médií, schopnost sdělení, argumentace a obhajoby práce;

-Hodnocení a zpětná vazba - je výhradně v kompetenci vedoucího pedagoga.

Cíle předmětu:

-podporovat individuální rozvoj tvůrčího potenciálu každého studenta v interakci s vedoucím ateliéru i ostatními studenty oboru, a to prostřednictvím kombinace krátkodobých či

dlouhodobějších (vícesemestrálních) úkolů;

-vytříbení individuálních dovedností a uměleckého zaměření;

-rozvoj týmové spolupráce;

-rozvíjet studentovu schopnost vyhledávat informace či zdroje inspirace a formulovat východiska tvůrčího záměru;

-rozvoj schopnosti argumentačně obhájit navržený způsob řešení a možné alternativy;

-rozvoj schopnosti navrhovat vhodné materiály pro realizaci a zohledňovat možná rizika při výrobě;

-rozvoj schopnosti reflektovat situaci v oboru a opírat se o znalosti z teorie a historie daného uměleckého oboru;

-rozvoj prezentačních dovedností.

Výsledky učení:

Student je po úspěšném absolvováni předmětu schopen:

-pracovat samostatně i v týmu na realizaci tvůrčího úkolu v rámci daného zadání;

-aplikovat získané odborné znalosti a praktické dovednosti;

-reflektovat ve zpracování daného tvůrčího úkolu znalosti z teorie a historie umění daného uměleckého oboru i platné etické a oborové normy a standardy;

-navrhnout a obhájit vhodná technologická řešení pro zpracování tvůrčího úkolu, včetně zhodnocení rizik jednotlivých alternativ;

-srozumitelně prezentovat výstupy své tvůrčí činnosti odborné i laické veřejnosti.

Zaměření ateliérové výuky se liší v závislosti na specializaci a konkrétní specifikaci daného ateliéru:

Specializace Průmyslový design

Cílem studia v rámci této specializace je především design produktů určených k sériové výrobě s přesahy k designu systémů a služeb či tvorbě unikátních řemeslných a konceptuálních objektů.

Student bakalářského stupně studia je veden k tomu, aby byl schopen ideově i formálně koncipovat, realizovat i prezentovat produkty určené k sériové výrobě v široké škále technologických a materiálových řešení. S ohledem na zaměření konkrétních ateliérů je výuka zaměřena na rozvoj schopnosti zpracovat projekty z oblasti průmyslově vyráběných předmětů každodenní potřeby, mechanických i elektronických nástrojů a přístrojů (případně aplikací) či celých interiérů, drobných staveb a exteriérového vybavení. Částečně je student seznamován s tvorbou autorských unikátů na jedné straně a s designem systémů či služeb na straně druhé. Osvojuje si znalosti z oblasti základních konstrukčních či ergonomických principů v rámci průmyslové výroby. Je veden ke schopnosti orientovat se v aktuálních podmínkách současného průmyslu i trhu a získává zkušenost s celým procesem realizace designérského projektu v kontextu specifických potřeb jednotlivých zadavatelů. Zároveň je veden k tomu, aby byl schopen současnou realitu výrobního a tržního prostředí kriticky reflektovat.

Specifikace ateliérů specializace Průmyslový design

Ateliér průmyslového designu se v rámci dané specializace zaměřuje především na sféru průmyslově vyráběných předmětů každodenní potřeby, mechanických i elektronických nástrojů a přístrojů, dopravních prostředků, produktů využívajících softwarové aplikace, síťové připojení či určité míry strojového učení a autonomního řízení. Úkoly v rámci ateliérové výuky budou tedy vedle řešení estetických, materiálových, konstrukčních či ergonomických aspektů jednotlivých produktů přesahovat i do oblasti digitálních infrastruktur a systémů, softwaru či uživatelského rozhraní.

Způsob hodnocení:

Výstupy tvůrčí činnosti ze semestrální ateliérové výuky jsou hodnoceny pouze vedením ateliérů za účasti všech studentů a zohledňují kromě uměleckých výstupů i účast na výuce, workshopech, kvalitu zpracování podkladů pro finální výstup i způsob prezentace. Cílem hodnocení je poskytnout studentovi formativní zpětnou vazbu. V případě, že student není hodnocen z vážných důvodů, může během tří týdnů dokončit požadovaný výstup a je hodnocen stejným způsobem. Pokud student uspěje v semestrálním hodnocení ateliérové výuky, pokračuje zpracováním klauzurního projektu.

Hodnotící škála: 1= výborně, 2= velmi dobře, 3= dobře, 4= neuspěl

Umělecká škála na UMPRUM: 12 - 10= výborně, 9 - 7= velmi dobře, 6 - 4= dobře, 3 - 0= neuspěl.

Požadavky:

Požadavky na studenta: účast na všech fázích výukového a doprovodného ateliérového programu s průběžnou zpětnou vazbou.

Celý proces se hodnotí na konci semestru a je výhradně v kompetenci vedoucího pedagoga.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

v závislosti na aktuálním zadání a tématu

Doporučená literatura:

Design pro každý den - Donald A. Norman

Ten Principles for Good Design - Dieter Rams

Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days - Jake Knapp

Design Thinking - Thomas Lockwood

Design Thinking - Peter G. Rowe

Univerzální principy designu - William Lidwell

Design 21. století - Marcus Fairs

Design v českých zemích 1900 - 2000 / Iva Knobloch (ed.), Radim Vondráček (ed.)

Design: Od myšlenky k realizaci / From Idea to Realization / Jiří Pelcl

Kapitoly z dějin designu / Zdeno Kolesár

Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně / Dagmar Koudelková

Husákovo 3+1. Bytová kultura 70. let / Lada Hubatová-Vacková + Cyril Říha

Století dánské a české nábytkové tvorby: konvergence, divergence / Jiří Pelcl

Design: Vrcholy světového designu 19. a 20. století / Philip Wilkinson

Geneze designu nábytku / Daniela Karasová

John Pawson Works: A monograph on one of the foremost proponents of Minimalism / Deyan Sudjic

Bauhaus 1919-1933: Reforma a avantgarda / Magdalena Drosteová

Czech cubism 1909-1925: art - architecture - design / Pavel Liška, Jiří Švestka, Tomáš Vlček

Czech 100 Design Icons / Tereza Bruthansová, Jan Králíček

D3A Živá architektura / Irena Fialová, Jana Tichá

Architecture Now / Philip Jodidio

Great Designs / Philip Wilkinson 2013

100 Chairs in 100 Days its 100 Ways / Martino Gamper 2007

50 Chairs that changed the world / Michael Czerwinski 2009

Design od myšlenky k realizaci / Jiří Pelcl

Geneze designu nábytku / Daniela Karasová 2012

Design 20. století / Charlotte Fiell a Peter Fiell

KGID / Florian Bohm 2006

Jiří Pelcl x design / Subjective x Objective / Dagmar Koudelková 2006

Graphic anatomy Atelier BOW-WOW

Sketching / Koos Eissen, Amsterdam

Book of houses / Evergreen GmbH - Koln

Martin Rajniš / Martin Rajniš, Irena Fialová, Jana Tichá

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetDB1S3.html