UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Průmyslový design - semestrální práce 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
D1S6 ZK 9
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Čas věnovaný ateliérové výuce představuje průměrně 18 hodin výuky týdně. Výuka v semestru je vedená, intenzivně konzultovaná a jejím těžištěm je proces sám o sobě. Hodnocen je nejen konečný výsledek úloh, ale i aktivita studenta v průběhu semestru.

Během semestrální výuky absolvují studenti různá cvičení, řeší semestrální úlohy, ve kterých tvůrčím způsobem aplikují poznatky získané při studiu nových materiálů, technologií, počítačových programů a postupů charakteristických pro průmyslový design. Dle náročnosti cvičení a úloh je semestr rozdělen do několika kratších úseků. Nejčastěji je zadávána 1 dlouhá a 2 krátké úlohy, jejichž témata se liší pro různé ročníky, přičemž rozsah úkolů a nároky na zpracování rostou se stoupajícím ročníkem. Pravidelně bývá zadávána také úloha společná pro všechny ročníky, která se liší pouze nároky na její zpracování v závislosti na ročníku studia. Tato společná úloha přispívá ke vzájemné inspiraci během zpracovávání i konfrontaci v průběhu hodnocení. Témata jednotlivých úloh jsou často reálná zadání vznikající na základě spolupráce se skutečnými výrobci, případně jsou zadáními různých soutěží.

Úlohy pro první ročník jsou zaměřeny na rozvoj základních dovedností pro zobrazování a práci s hmotou ve 3d prostoru. Obvykle se jedná o studium přírodniny a postupný přechod od realistických forem zobrazování do plošných a prostorových stylizací s vyústěním do návrhu konkrétního předmětu.

Úlohy ve vyšších ročnících se zaměřují především na vytváření produktů ovlivňujících životní prostředí, na výrobky určené pro sériovou či opakovanou výrobu. Jedná se o široké spektrum úkolů z kategorie designu výrobků spotřebního charakteru, designu dopravních prostředků i strojírenského designu. Důraz v ateliérové semestrální výuce je kladen na rozvíjení vlastní kreativity, metodičnost při navrhování a akceptace kontextu komerčního chápání tvorby navrhovaných objektů. Vyžadována jsou autorská řešení zadaného úkolu, případně alternativní použití výrobku stávajícího.

Hodnocena je vizuální i technická úroveň odevzdaného projektu, průběh zpracování, aktivní účast na konzultacích. Vlastní proces a formování nosné myšlenky výsledného produktu je důležitější než izolovaně posuzovaný finální produkt. Alespoň jeden výstup ze semestrálních zadání je požadován ve vypracovaném mock-up modelu.

Příklady zadání:

Osvětlení Halla, PET

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Gilles Lipovetsky, Éra prázdnoty, Úvahy o současném individualismu, Prostor 2008, 4. vydání

Gilles Lipovetsky, Říše pomíjivosti, Prostor 2002,

Marcus Fairs, Design 21. století, Slovart 2007

Jan Keller, Až na dno blahobytu, Earthsave CZ, 2005 (3.vydání)

Lakshmi Bhaskaranová, Podoby moderního designu, Praha, 2007Editorka: Martina Pachmanová, Design: Aktualita, nebo věčnost? Analogie textů k teorii a Dějinám designu, Praha: Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze, 2005

Materiál World 2 Innovative Materiále for Architecture and Design, Amsterodam: Frame Publichers, 2006, - Basel: Birkhäuser - Publisher for Architecture

Zdeno Kolesár, Kapitoly z dějin designu, Praha: Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze, 2004

Editoři: Charlotte & Peter Fill, Dekorative Art (6 dílů), Taschen, 2000

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetD1S6.html