UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Architektura 2 - Klauzurní projekt

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
AM2K ZK 7
Garant předmětu:
Ivan Kroupa, Jana Moravcová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Ivan Kroupa, Jana Moravcová
Anotace:

Předmět Ateliér - Klauzurní projekt navazuje plynule na předmět Ateliér - Semestrální práce, ale liší se délkou (trvá pouze 3 týdny), časovou dotací (120 hodin) a formou (je testem individuálních schopností studenta reagovat na zadání ve vymezeném čase).

Požadavky:
Osnova přednášek:

Výukové fáze předmětu jsou:

Zadání ? strukturované podle ročníků, nebo společné - dle výukového konceptu pedagoga; téma může volně navazovat na semestrální práci, ale musí být od semestru zřetelně odděleno, případně se semestrem nesouvisí vůbec.

Zpracování zadání + korekce - práce je zcela samostatná, s výjimkou tří kontrolních vstupů pedagogů:

a)kontrola, zda student skutečně porozuměl zadání (v 1. týdnu);

b)kontrola, zda student nejde slepou cestou (v mezidobí);

c)kontrola - korekce a koordinace formy společné instalace a obhajob (před koncem).

Prezentace - volba medií, schopnost sdělení a obhajoby práce je výhradně věcí studenta.

Hodnocení a zpětná vazba - zveřejnění všech ?autorizovaných? výsledků od osobností jury a s následným komentářem od vedoucího pedagoga (s reakcí ostatních studentů ateliéru i katedry) představuje pro studenta zásadní zpětnou vazbu a reflexi jeho práce.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle předmětu:

-prověřit schopnosti studenta předvést individuální, nekonzultovaný výkon;

-vést ho k samostatné reakci na zadání konkrétního úkolu ve vymezeném čase;

-učit ho je zřetelně formulovat východiska svého uměleckého záměru;

-rozvíjet individuální talent studentů;

-prověřit schopnost zvolit odpovídající formát vizuální prezentace i dodržet časový limit pro verbální obhajobu projektu;

-trénovat schopnost okamžité reakce na otázky, připomínky i kritiku odborné komise.

Stejně jako předmět Ateliér - Semestrální práce je i předmět Ateliér - Klauzurní projekt realizován ve čtyřech ateliérech.

Výsledky učení:

Student je po úspěšném absolvováni předmětu schopen:

-ve vymezeném čase samostatně a tvůrčím způsobem zpracovat definovaný úkol;

-aplikovat získané odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti;

-reflektovat ve zpracování daného tvůrčího úkolu znalosti z teorie a historie umění daného uměleckého oboru i platné etické a oborové normy a standardy;

-navrhnout a obhájit vhodná technologická řešení pro zpracování definovaného tvůrčího úkolu, včetně zhodnocení potenciálu i rizik jednotlivých alternativ;

-srozumitelně vizuálně a verbálně prezentovat výstupy své tvůrčí činnosti odborné i široké veřejnosti.

Studijní materiály:

Literatura je vybrána v závislosti na aktuálním zadání a zpracovávaném tématu.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetAM2K.html