UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Architektura I - semestrální práce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
AM1S2 ZK 9
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Anotace:

Těžištěm vzdělávacího procesu na UMPRUM je ateliérová výuka, která se v semestru dělí vždy na dvě části: ateliérovou výuku (předmět Ateliér - Semestrální práce) u které se jedná o souvislý a hlavním pedagogem vedený proces trvající 12 týdnů (s dotací min. 12 hodin týdně), na niž pak navazuje třítýdenní předmět Ateliér- Klauzurní projekt, který řeší a obhajuje každý student samostatně po konci semestru.

Průběh Semestrální práce se liší v 1. ročníku v zimním semestru, kdy studenti zpracovávají tzv. seznamovací témata, během kterých se učí základům práce s prostorem, místem, měřítkem a proporcemi a ve 3. ročníku v letním semestru, kdy zpracovávají architektonický návrh do úrovně prováděcího projektu v návaznosti na výuku bloku odborných oborových předmětů Stavitelství.

V ostatních semestrech je předmět podřízen výukovému záměru vedoucího pedagoga ateliéru, který určuje témata jednotlivých úkolů, jejich formát (individuální nebo týmový projekt) a harmonogram zpracování jednotlivých úkolů. Podle charakteru jednotlivých úloh participují na semestrální práci též externí odborníci formou jednorázových specializovaných přednášek, workshopů a konzultací. Součástí semestrální práce mohou být krátké exkurze do řešené lokality.

Požadavky:

Požadavky na studenta: účast na všech fázích výukového a doprovodného ateliérového programu s průběžnou zpětnou vazbou.

Celý proces se hodnotí na konci semestru a je výhradně v kompetenci vedoucího pedagoga.

Osnova přednášek:

Základními výukovými fázemi semestrální práce jsou:

?Zadání ? strukturované podle ročníků, nebo společné s rozdílnými požadavky na jeho zpracování;

?Analýza ? individuální, nebo kolektivní;

?Rozpracování ? směr uvažování, skici, varianty, autentický pohled studenta na zadané téma;

?Tvorba návrhu ? invenční řešení, procesní modelování, provázání s oborovými znalostmi, ?řemeslné? zpracování návrhu;

?Prezentace - volba médií, schopnost sdělení, argumentace a obhajoby práce;

?Hodnocení a zpětná vazba - je výhradně v kompetenci vedoucího pedagoga.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle předmětu:

?zajistit individuální rozvoj tvůrčího potenciálu každého studenta;

?naučit studenty postupně využívat různé úrovně analýzy zadání;

?podporovat a rozvíjet jejich kritické myšlení;

?v závislosti na ročníku vést studenty v tvůrčím procesu při zpracování zadaných úkolů k ověřování a aplikaci znalostí a dovedností získaných studiem odborných oborových předmětů i předmětů obecného výtvarného a uměnovědného základu i využívání vhodného architektonického softwaru a moderních technologií;

?vedle individuální práce rozvíjet i schopnost týmové spolupráce v rámci řešení komplexních úloh, a to od zpracování dílčích úkolů v nižších ročnících, až po vedení týmu v ročnících vyšších;

?prostřednictvím společného zadání napříč všemi ročníky v ateliéru (vertikální systém studia), které dává prostor k mezigenerační komunikaci, akcelerovat osvojování si základních pracovních návyků, profesního uvažování i vhodné tvůrčí metodiky u studentů nižších ročníků a vést studenty vyšších ročníků k reflexi a korekci vlastních rutinních postupů;

?učit studenty vhodnou metodou vizuálně prezentovat a verbálně obhajovat koncepci navrhovaného řešení, metody i zvolené pracovní postupy jak během pravidelných konzultací s vedoucím pedagogem, které probíhají formou diskuze o správnosti zvolené varianty a slouží k případné korekci pracovního postupu i kontrole dodržování harmonogramu práce, tak i během kritik, kterých se účastní externí odborníci;

?v průběhu konzultací i kritik učit studenty diskutovat a objektivně hodnotit práci druhých i přijímat konstruktivní kritiku práce vlastní;

?podle charakteru zadání zohledňovat v průběhu zpracování semestrálních úkolů různé aspekty od kulturních, sociálních a politických, přes umělecké i technické, až po environmentální, ekonomické a právní;

?v závislosti na ročníku postupně zvyšovat nároky na rozsah a kvalitu zpracování zadávaných témat od pochopení vztahů a souvislostí mezi teorií, zadáním a metodami zpracování v nižších ročnících po samostatné tvůrčí hledání originálních a komplexních autorských řešení a postupů v ročnících vyšších.

Studijní materiály:

Dle konkrétního semestrálního zadání.

Povinná:

Marcus Vitruvius Pollio, Deset knih o architektuře, Praha 2009.

Camillo Sitte, Stavba měst podle uměleckých zásad, Brno 2012.

Le Corbusier, Za novou architekturu, Praha 2005.

Adolf Loos, Řeči do prázdna, Praha 2014.

Robert Venturi, Složitost a protiklad v architektuře, Praha 2003.

Karl Popper, Život je řešení problémů. O poznání, dějinách a politice, Praha 1998.

Gaston Bachelard, Poetika prostoru, Praha 2009.

Louis Kahn, Ticho a světlo, Praha 1999.

Jane Jacobsová, Smrt a život amerických velkoměst, Praha 1975.

Colin Rowe, Matematika ideální vily a jiné eseje, Brno 2007.

Kenneth Frampton, Moderní architektura. Kritické dějiny, Praha 2004.

Rem Koolhaas, Třeštící New York. Retroaktivní manifest pro Manhattan, Praha 2007.

Rem Koolhaas, Texty, Praha 2014.

Christopher Day, Duch a místo. Uzdravování našeho prostředí, uzdravující prostředí, Brno 2004.

Karsten Harries, Etická funkce architektury, Praha 2011.

Jan Gehl, Města pro lidi, Brno 2012.

Peter Zumthor, Promýšlet architekturu, Zlín 2013.

Juhani Pallasmaa, Oči kůže. Architektura a smysly, Zlín 2012.

B. Mau, Massive Change, London 2004.

B. Tschumi ? I. Cheng (eds.), The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century, New York 2003.

X. de Geyter, After-Sprawl: Research for the Contemporary City, Rotterdam 2002.

R. Koolhaas (ed.), Elements, Venice 2014.

Doporučená:

v závislosti na aktuálním zadání a tématu

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetAM1S2.html