UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Architektura 1 - semestrální práce

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
AM1S ZK 9
Garant předmětu:
Jan Šépka, Miroslava Gulbisová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jan Šépka, Miroslava Gulbisová
Anotace:

Anotace:

Těžištěm vzdělávacího procesu na UMPRUM je ateliérová výuka, která se v semestru dělí vždy na dvě části: ateliérovou výuku (předmět Ateliér - Semestrální práce) u které se jedná o souvislý a hlavním pedagogem vedený proces trvající 12 týdnů (s dotací min. 12 hodin týdně), na niž pak navazuje třítýdenní předmět Ateliér- Klauzurní projekt, který řeší a obhajuje každý student samostatně po konci semestru.

Průběh Semestrální práce se liší v 1. ročníku v zimním semestru, kdy studenti zpracovávají tzv. seznamovací témata, během kterých se učí základům práce s prostorem, místem, měřítkem a proporcemi a ve 3. ročníku v letním semestru, kdy zpracovávají architektonický návrh do úrovně prováděcího projektu v návaznosti na výuku bloku odborných oborových předmětů Stavitelství.

V ostatních semestrech je předmět podřízen výukovému záměru vedoucího pedagoga ateliéru, který určuje témata jednotlivých úkolů, jejich formát (individuální nebo týmový projekt) a harmonogram zpracování jednotlivých úkolů. Podle charakteru jednotlivých úloh participují na semestrální práci též externí odborníci formou jednorázových specializovaných přednášek, workshopů a konzultací. Součástí semestrální práce mohou být krátké exkurze do řešené lokality.

Požadavky:

Požadavky na studenta: účast na všech fázích výukového a doprovodného ateliérového programu s průběžnou zpětnou vazbou.

Celý proces se hodnotí na konci semestru a je výhradně v kompetenci vedoucího pedagoga.

Osnova přednášek:

Výsledky učení:

Student je po úspěšném absolvováni předmětu schopen:

?pracovat na realizaci tvůrčího úkolu v rámci daného zadání, reagovat na společenskou objednávku, požadavky zadavatele i situaci na trhu;

?průběžně aplikovat získané odborné znalosti a praktické dovednosti;

?navrhovat nové a netradiční postupy řešení komplexních i dílčích zadání;

?zaujímat různé role v pracovním týmu;

?konstruktivní kritiky i sebereflexe;

?vhodným způsobem prezentovat a obhájit výsledky své práce.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle předmětu:

?zajistit individuální rozvoj tvůrčího potenciálu každého studenta;

?naučit studenty postupně využívat různé úrovně analýzy zadání;

?podporovat a rozvíjet jejich kritické myšlení;

?v závislosti na ročníku vést studenty v tvůrčím procesu při zpracování zadaných úkolů k ověřování a aplikaci znalostí a dovedností získaných studiem odborných oborových předmětů i předmětů obecného výtvarného a uměnovědného základu i využívání vhodného architektonického softwaru a moderních technologií;

?vedle individuální práce rozvíjet i schopnost týmové spolupráce v rámci řešení komplexních úloh, a to od zpracování dílčích úkolů v nižších ročnících, až po vedení týmu v ročnících vyšších;

?prostřednictvím společného zadání napříč všemi ročníky v ateliéru (vertikální systém studia), které dává prostor k mezigenerační komunikaci, akcelerovat osvojování si základních pracovních návyků, profesního uvažování i vhodné tvůrčí metodiky u studentů nižších ročníků a vést studenty vyšších ročníků k reflexi a korekci vlastních rutinních postupů;

?učit studenty vhodnou metodou vizuálně prezentovat a verbálně obhajovat koncepci navrhovaného řešení, metody i zvolené pracovní postupy jak během pravidelných konzultací s vedoucím pedagogem, které probíhají formou diskuze o správnosti zvolené varianty a slouží k případné korekci pracovního postupu i kontrole dodržování harmonogramu práce, tak i během kritik, kterých se účastní externí odborníci;

?v průběhu konzultací i kritik učit studenty diskutovat a objektivně hodnotit práci druhých i přijímat konstruktivní kritiku práce vlastní;

?podle charakteru zadání zohledňovat v průběhu zpracování semestrálních úkolů různé aspekty od kulturních, sociálních a politických, přes umělecké i technické, až po environmentální, ekonomické a právní;

?v závislosti na ročníku postupně zvyšovat nároky na rozsah a kvalitu zpracování zadávaných témat od pochopení vztahů a souvislostí mezi teorií, zadáním a metodami zpracování v nižších ročnících po samostatné tvůrčí hledání originálních a komplexních autorských řešení a postupů v ročnících vyšších.

Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetAM1S.html