UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Seminář akademického psaní

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
9203 Z 1
Garant předmětu:
Michal Vaníček
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Michal Vaníček
Anotace:

Předmět je určen pro studenty závěrečného ročníku bakalářského studia. Výuka probíhá formou dvou na sebe navazujících 180 minut dlouhých bloků v závěru semestru. Studenti si během nich osvojí základy práce s odbornou literaturou a zásady správné konstrukce akademického textu, a to jak po stránce formální, tak obsahové. Součástí cvičení jsou praktické ukázky práce se zdroji, jak textovými, tak vizuálními, a detailní představení citační normy, jejích pravidel, úskalí a forem jejího užití. Důraz je také kladen na prevenci plagiátorství a představení způsobů, jak eticky a korektně pracovat s přejatými informacemi. Vědomosti získané po absolvování tohoto předmětu slouží studentovi jako základ pro zpracování písemné části bakalářské práce.

V akademickém roce 2022/23 proběhne výuka ve dvou tříhodinových blocích, a to 23.11. a 7.12., vždy od 16:10 do 19:15 v učebně 115.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Jakým způsobem je strukturována bakalářská práce?

2.Jaké jsou základní formální náležitosti při zpracováním tohoto typu textu?

3.Jak vytvořit obsah a jak členit práci?

4.Jakým způsobem pracovat s citační normou a jak citovat různé typy zdrojů?

5.Jak pracovat s obrazovou přílohou?

6.Jak se vyvarovat plagiování

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta se základy práce s odborným textovým materiálem;

-zprostředkovat metodiku práce s vizuálním materiálem a jeho následné včlenění to textového formátu;

-vést studenta k osvojení metod správné citace zdrojů a přispívat k prevenci plagiátorství.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-systematicky pracovat s odbornou literaturou a vyhledávat odpovídající zdroje přínosné pro jeho práci, a to korektním a etickým způsobem;

-správně citovat zdroje, odkazovat a popisovat doprovodné materiály;

-odpovídajícím způsobem strukturovat akademický text.

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

Ecco, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc 1997

Hannula, Mika, Juha Suoranta, Tere Vadén. Artistic Research: Theories, Methods And Practices. Helsinki 2005

Staňková, Pavla, Michal Pilík. Metodická doporučení pro psaní bakalářských a diplomových prací. Zlín 2009

Synek, Miloslav, Helena Sedláčková, Hana Vávrová. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha 2011

Tichá, Ludmila et al. Jak psát vysokoškolské závěrečné práce. Praha 2016

Wilson, Stephen. Art+Science Now: How Scientific Research and Technological Innovation Are Becoming Key to 21-st Century Aesthetic. London 201

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet9203.html