UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Seminář k tvůrčímu výzkumu

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
9202 ZK 4
Garant předmětu:
Klára Peloušková
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Klára Peloušková
Anotace:

Výuka předmětu probíhá seminární formou jednou za dva týdny ve 180minutových blocích. Studenti se v průběhu cyklu seznámí se specifiky tvůrčího a uměleckého výzkumu v kontextu svých studijních oborů a osvojí si základy práce s odbornou literaturou a zásady správné konstrukce akademického textu, a to jak po stránce formální, tak obsahové. Součástí cvičení jsou praktické ukázky práce se zdroji, jak textovými, tak vizuálními, metodologie psaní různých typů textů a jejich provázanost a nácvik obhajob vlastní práce. Během kurzu studenti postupně pod odborným vedením formují a konkretizují téma, které následně vyústí v jejich diplomovou práci. Forma pravidelně se opakujícího dlouhého semináře, postupně rozšiřujícího teoretické i praktické pracovní postupy, vede studenty k osvojení systematické práce na dlouhodobých projektech a připravují je na zpracování a odevzdání písemné části diplomové práce v následujícím semestru. Pravidelné prezentace dílčích pokroků studentů vedou k vytříbení jejich rétorických schopností a osvojení schopnosti jasně, srozumitelně a výstižně formulovat myšlenky a závěry svého výzkumu. Vzájemný dialog studentů z různých ateliérů a jejich konfrontace má za cíl obohatit posluchače o poznatky a impulsy z oborů, které jim do té doby nemusely být vlastní, a otevřít tak možnou cestu k transdisciplinárnímu přístupu k výzkumné práci. Jednotlivé okruhy semináře jsou formulovány pomocí otázek, jejichž zodpovězení je klíčové pro úspěšné vypracování závěrečné magisterské práce.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Co je to výzkum a věda? Jak souvisí věda s uměním?

2.Jaká jsou specifika a typy tvůrčího a uměleckého výzkumu? Jaké jsou jeho metody, přednosti a úskalí?

3.Jak klást výzkumné otázky? Jaké jsou cíle tvůrčího a uměleckého výzkumu? Jak vystavět osnovu práce?

4.Jaké zdroje je a jaké zdroje není vhodné používat při tvorbě odborného textu? Jak se orientovat v literatuře? Jak kombinovat textové zdroje s jinými typy zdrojů? Jak citovat a neplagiovat?

5.Jakým způsobem je vhodné prezentovat umělecký výzkum? Jaký je vztah textové a praktické části projektu založeného na tvůrčím či uměleckém výzkumu? Jaké jsou zásady obhajob takovýchto projektů?

6.Jaké jsou formální náležitosti akademického textu? Jak správně citovat? Jaká je metodika práce s obrazovými a jinými přílohami? Jaká jsou základní pravidla grafické úpravy a sazby odborného textu?

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-představit studentům specifika tvůrčího a uměleckého výzkumu, jeho typy a jejich vzájemné vztahy

-seznámit studenta se základy práce s odborným textovým materiálem

-zprostředkovat metodiku práce s vizuálním materiálem, schopnost jeho interpretace a jeho následné včlenění to textového formátu

-vést studenty k osvojení metod správné citace zdrojů a přispívat k prevenci plagiátorství

-prostřednictvím pravidelných diskusí a dílčích prezentací postupu práce vést studenty ke schopnosti správně formulovat své myšlenky

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-systematicky pracovat s odbornou literaturou a vyhledávat odpovídající zdroje přínosné pro jeho práci

-správně citovat zdroje, odkazovat a popisovat doprovodné materiály

-strukturovat akademický text a odpovídajícím způsobem selektovat podstatné informace

-prezentovat a obhajovat výstupy své práce, jakož i proces předcházející jejímu vzniku

-klást adekvátní výzkumné otázky a dále je rozvíjet

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

Bennett, Audrey. Design Studies: Theory and Research in Graphic Design. New York 2006

Brenda, Laurel. Design Research: Methods and Perspectives. Cambridge 2003

Bresler, Liora. Esteticky založený výzkum, in: Metodický portál RVP 2009

Eisner, Elliot. Má výzkum uměním budoucnost?, in: Metodický portál RVP 2009

Ecco, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc 1997

Hannula, Mika, Juha Suoranta, Tere Vadén. Artistic Research: Theories, Methods And Practices. Helsinki 2005

Michel, Ralf (ed.). Integrative design: essays and projects on design research. Basel 2019

Slavík, Jan. Umění jako poznávání, in: Metodický portál RVP 2009

Staňková, Pavla, Michal Pilík. Metodická doporučení pro psaní bakalářských a diplomových prací. Zlín 2009

Sullivan, Graeme. Akty výzkumu v umělecké praxi, in: Metodický portál RVP 2009

Synek, Miloslav, Helena Sedláčková, Hana Vávrová. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha 2011

Tichá, Ludmila et al. Jak psát vysokoškolské závěrečné práce. Praha 2016

Wilson, Stephen. Art+Science Now: How Scientific Research and Technological Innovation Are Becoming Key to 21-st Century Aesthetic. London 2010

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet9202.html