UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Legislativa ve stavebnictví a příprava pro autorizaci

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
7301 ZK 2
Garant předmětu:
Jiří Plos
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jiří Plos
Anotace:

Systém práva, přehled právních předpisů veřejného a soukromého práva dotýkajících se krajiny a vystavěného prostředí a výkonu profese architekta/inženýra, krajinářského architekta, urbanisty/plánovače a designéra.

Právo veřejné se zvláštním zaměřením na stavební zákon a prováděcí vyhlášky k němu; správní řád a systém veřejné správy; památková péče, péče o veřejné zdraví, péče o přírodu a krajinu a některé další předpisy související péčí o přírodní a krajinné složky životního prostředí (les, voda, ovzduší, ZPF); předpisy o infrastruktuře dopravní a technické.

Právo soukromé (občanské a obchodní právo, živnostenské podnikání, ceny, účetnictví, daně a cla, pojištění, práva k duševnímu vlastnictví - autorská práva, průmyslové vlastnictví, ostatní duševní práva). Zadávání veřejných zakázek a architektonické soutěže, právo se zvláštním zaměřením na výkon povolání (především na výkon vybraných a odborných činností ve výstavbě a poskytování odborných služeb, řízení kanceláře a řízení zakázky).

Výklad je orientován na standardy profesních výkonů a standardy profesní dokumentace pro základní obory působnosti architekta/urbanisty (územní plánování, projektování staveb, interiérů a zahradní a krajinářské architektury) a na režim samostatného výkonu jeho činnosti (řízení kanceláře a zakázky). Součástí je vypracování návrhu smlouvy o zhotovení, projednání a provedení projektu stavby, popřípadě smlouvy o zhotovení a projednání územně plánovací dokumentace. Předpokládá základní orientaci v profesi, což je obsahem výuky v ateliérech navrhování.

Požadavky:

Cíle studia:

-podrobně studenta seznámit s veřejným právem, a to podle předpisů stavebního právě (stavební zákon, prováděcí vyhlášky)

-rámcově studenta seznámit se širokou škálou navazujících právní předpisů veřejného práva (péče o zdraví, péče o přírodní a krajinné bohatství, péče o kulturní bohatství, informace a informační systémy, infrastruktura dopravní a technická, požární ochrana, bezpečnost práce a technických zařízení, technická normalizace, metrologie a státní zkušebnictví; správní řád a přestupkové a trestní právo)

-podrobně studenta seznámit se soukromým právem, a to podle předpisů upravujících výkon povolání (především na výkon vybraných a odborných činností ve výstavbě a poskytování odborných služeb, řízení kanceláře a řízení zakázky)

-rámcově představit občanské a obchodní právo, právo živnostenského podnikání, předpisy o cenách, účetnictví, daních a clech, pojištění, právo k duševnímu vlastnictví (autorská práva, průmyslové vlastnictví, ostatní duševní práva), zadávání veřejných zakázek a architektonické soutěže, pracovní právo

-pomoci studentovi porozumět struktuře, smyslu a účelu práva pro výkon profese a orientovat se v něm pro účely praxe

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-plánovat území a projektovat stavby

-projednávat plány a projekty s dotčenými subjekty

-řídit samostatně zakázky včetně uzavírání smluv a plnění dalších právních povinností (odpovědnost za škody, pojištění)

-řídit samostatně kancelář/ateliér včetně principů rozhodování

Osnova přednášek:

Osnova:

1.úvod do práva - stavební právo a výkon povolání v širších právních a věcných souvislostech

2.výkon povolání - srovnání se zahraničím a výkon povolání v ČR / stavební zákon - úvod

3.stavební zákon a prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu I

4.stavební zákon a prováděcí předpisy II

5.správní řád a systém veřejné správy I

6.správní řád a systém veřejné správy II

7.vybrané související zákony I: památková péče, péče o přírodu a krajinu

8.vybrané související zákony II: EIA/SEA; životní prostředí; infrastruktura

9.vybrané související zákony III: práva k duševnímu vlastnictví, zejména právo autorské a právo k průmyslovému vlastnictví

10.profesní standardy pro projektovou praxi: řízení zakázky; profesní standardy výkonové a dokumentační

11.profesní standardy pro plánovací praxi: standardy výkonů pořizovatelských a zpracovatelských v územním plánování

12.zakázky a jejich řízení: formy zakázek; zadávání (veřejných) zakázek; architektonické a urbanistické soutěže

13.zákon o výkonu povolání s prováděcími profesními předpisy

14.typy a obsah smluv pro podnikání

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-podrobně studenta seznámit s veřejným právem, a to podle předpisů stavebního právě (stavební zákon, prováděcí vyhlášky)

-rámcově studenta seznámit se širokou škálou navazujících právní předpisů veřejného práva (péče o zdraví, péče o přírodní a krajinné bohatství, péče o kulturní bohatství, informace a informační systémy, infrastruktura dopravní a technická, požární ochrana, bezpečnost práce a technických zařízení, technická normalizace, metrologie a státní zkušebnictví; správní řád a přestupkové a trestní právo)

-podrobně studenta seznámit se soukromým právem, a to podle předpisů upravujících výkon povolání (především na výkon vybraných a odborných činností ve výstavbě a poskytování odborných služeb, řízení kanceláře a řízení zakázky)

-rámcově představit občanské a obchodní právo, právo živnostenského podnikání, předpisy o cenách, účetnictví, daních a clech, pojištění, právo k duševnímu vlastnictví (autorská práva, průmyslové vlastnictví, ostatní duševní práva), zadávání veřejných zakázek a architektonické soutěže, pracovní právo

-pomoci studentovi porozumět struktuře, smyslu a účelu práva pro výkon profese a orientovat se v něm pro účely praxe

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-plánovat území a projektovat stavby

-projednávat plány a projekty s dotčenými subjekty

-řídit samostatně zakázky včetně uzavírání smluv a plnění dalších právních povinností (odpovědnost za škody, pojištění)

-řídit samostatně kancelář/ateliér včetně principů rozhodování

Studijní materiály:

Povinná:

Plos, Jiří: Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě; Komentář a výklad náležitostí a podmínek samostatného výkonu profese, Wolters Kluwer, Praha, 2018 [tato publikace obsahuje značný počet odkazů na českou i zahraniční literaturu v různých jazycích]

Plos, Jiří: Stavební zákon s komentářem pro praxi, Grada, Praha (3. vydání v přípravě do tisku na konec 2/4 roku 2019; 2. vydání 2013)

Plos, Jiří: Stavební zákon, komentář, Nakladatelství Poradce, Český Těšín, 2017

Klee, Lukáš: Stavební smluvní právo, Wolters Kluwer, Praha, 2015

Právní předpisy:

Zákon č. 483/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Doporučená:

Plos, Jiří + Hutta, Vladimír: Stavební právo/Stavebné právo [Eurokódex, Bratislava 2011]

Plos, J., Štěpán, P.: Praktická příručka plánování území a projektování staveb, Verlag Dashöfer, Praha, 2001

Jehlík, Jan, Plos, Jiří et al.: ?etodika zadávání územních plánů, FA ČVUT et HM Praha, 2015

Mareček, J. a kol.: Stavební zákon a předpisy související s komentářem, C.H.Beck Verlag, Praha, 2013

Hegenbart, M. a kol.: Stavební zákon s komentářem, Nakladatelství Linde, Praha, 2013

Štenglová, I. a kol.: Právo obchodních korporací - komentář, C.K.Beck Verlag Praha 2014

Sládeček, Vladimír: Obecné správní právo, Wolters Kluwer, Praha, 2013

Anglická:

Act no. 183/2006 Coll. of 14th March 2006, on town and country planning and building code (Building Act) as amended by Act no. 68/2007 Coll., Act no. 191/2008 Coll., Act no. 223/2009 Coll., Act no. 227/2009 Coll., Act no. 281/2009 Coll., Act no. 345/2009 Coll., Act no. 379/2009 Coll., Act no. 424/2010 Coll., Act no. 420/2011 Coll., Act no. 142/2012 Coll., Act no. 167/2012 Coll., Act no. 350/2012 Coll., Act no. 257/2013 Coll., Act no. 39/2015 Coll., Act no. 91/2016 Coll., Act no. 264/2016 Coll., Act no. 298/2016 Coll., Act no. 225/2017 Coll. and Act no. 169/2018 Coll.

Act no. 360/1992 Coll., of 7 May 1992, on Pursuit of Activities of Authorised Architects and on Pursuit of Activities of Authorised Engineers and Technicians Involved/Practising in Construction as amended by Act no. 164/1993 Coll., Act no. 275/1994 Coll., Act no. 224/2003 Coll., Act no. 189/2008 Coll., Act No.153/2011 Coll., Act No. 350/2012 Coll. Act no. 126/2016 Coll. and Act no. 459/2016 Coll.

Power-pointové přednášky doc. Ing. Martina Pospíšila, PhD. na FA ČVUT (dostupné na www.fa.cvut.cz):

Building Code

Architectural Education and Certification

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet7301.html