UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Základy chemie 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
7255 Z 1
Garant předmětu:
Zuzana Bauerová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Zuzana Bauerová
Anotace:

Přednáškový cyklus posluchače strukturovaně seznámí se základy přírodovědné podstaty historických i současných děl a metodami jejich zkoumání. V zimním semestru se zaměří na obecnou, organickou a anorganickou chemii: od chemického názvosloví, přes základy organických sloučenin, kyselin, zásad až po základy chemických výpočtů. Výuka v letním semestru se věnuje základům anorganických a organických materiálů, včetně materiálů syntetických se zřetelem na jejich historické i současné použití při tvorbě výtvarných a uměleckořemeslných děl. Věnuje se předmětům vyrobeným z vybraných anorganických materiálů ? kov, kámen, keramika, sklo; a organických materiálů ? textil, kůže, useň, papír a polymerních materiálů ? dřevo.

Výuka je vedena a intenzivně konzultována. Předmět je ukončen ústní a písemní zkouškou. Hodnocena je i docházka a aktivita studenta v průběhu semestrů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

1. Zásady bezpečnosti práce s chemickými látkami. 2. Co je chemie a její základní pojmy. 3. Atom a jeho stavba. 4. Periodická tabulka prvků. 5. Anorganické názvosloví. 6. Základy chemie kyselin, zásad, solí, roztoků apod.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

poskytnout studentovi přehled o základních disciplínách chemie;

vést studenta k osvojení si základů organické a anorganické chemie pro porozumění skladbě historických a současných materiálů

Výsledky učení:

Absolvent předmětu prokazuje:

Základní znalosti organické a anorganické chemie.

Porozumění základnímu názvosloví anorganické a organické chemie.

Porozumění složení a vlastnostem materiálů používaných při tvorbě děl v minulosti a současnosti.

Absolvent předmětu umí (má dovednosti):

Použít některé metody analytické a fyzikální chemie pro zkoumání chemických dějů a složení materiálů.

Použít základní chemické výpočty.

Absolvent předmětu je schopen (má kompetence):

Pracovat s chemickými látkami.

Dle rámcového zadání navrhnout vhodné analytické a fyzikální metody identifikace látek a materiálů.

Na základě rámcového zadání samostatně a odpovědně identifikovat anorganické a organické látky a materiály a odborně je zapsat.

Pod vedením správně zacházet s předměty kulturního dědictví, navrhovat a provádět jejich základní materiálové analýzy.

S využitím odborných znalostí na základě rámcově vymezeného úkolu odborně komunikovat v rámci multidisciplinárních týmů.

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

Blažek, J. a kol.: Přehled chemického názvosloví, Pedagogické nakladatelství: Praha: 2004.

Greenberg, Barbara R. ? Patterson, Dianne: Art in Chemistry, Chemistry in Art, Teacher Idea Press: London: 2008.

Články vybrané z databází Web of Science, Scopus, Zpravodaj STOP, e-Monumentika.

A dále odborná literatura ke konkrétnímu tématu vybíraná ve spolupráci se školitelem.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet7255.html