UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Historické techniky a technologie 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
7251 Z 1
Garant předmětu:
Zuzana Bauerová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Zuzana Bauerová
Anotace:

Anotace:

Předmět systematicky odhaluje společensko-kulturní a technologické souvislosti vytváření nástrojů a produktů designu a užitého umění. Přehledově seznamuje studenty s výrobními metodami a technologickými procesy jednotlivých materiálů (textil, useň, papír, fotografické materiály, dřevo, kov, kámen apod.) a uměleckořemeslnými tradicemi od starověkých až po současné kultury. Nedílnou součástí vzdělávacího procesu je zprostředkování kombinace teoretických a historických znalostí a praktických dovedností s podporou znalostí a metod empirických vědeckých disciplín (porozumění biologických, chemických a fyzikálních mechanismů). Navazuje na předmět Dějiny a teorie materiálů.

Výuka je realizována formou workshopů a projektů na zvolené téma při využití práce studentů z různých oborů v menších skupinách. Je vedena a intenzivně konzultována.

Výstupem projektové práce studentů je prezentace zvoleného tématu před celou skupinou. Předmět je ukončen písemní a ústní zkouškou. Hodnocena je docházka a aktivita studenta v průběhu semestrů při řešení dílčích zadání.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

1. O historických technikách a technologiích? 2. Podmínky a zdroje technologických inovací vzhledem k modifikacím prostředí. 3. Přenos technologií.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-posílení akademických a tvůrčích kompetencí studenta v oblasti historických technik a technologií;

-poskytnout studentovi přehled o metodách a možnostech klasifikace vzhledu, chování a degradace v různých etapách výroby a využití produktů designu a užitého umění;

-předat studentovi odborné znalosti pro kompetentní posouzení etických a estetických otázek výroby a využití produktů designu a užitého umění.

Výsledky učení:

Absolvent předmětu prokazuje:

-systematické znalosti interpretace vzniku, výroby a využití produktů designu a užitého umění;

-porozumění historickému vývoji základních technik a technologií;

-porozumění možnostem využití výsledků identifikace a výzkumu historických technik a technologií pro další disciplíny a obory.

Absolvent předmětu umí (má dovednosti):

-Na základě rámcově vymezeného zadání použít základní metody vědeckého výzkumu technik a technologií produktů designu a užitého umění.

-Samostatně pracovat s hypoteticko-deduktivní metodou, včetně korekcí hypotéz na základě teoretického a praktického srovnání.

-Používat terminologii vědeckého technologického výzkumu produktů designu a užitého umění.

-Na základě pozorování a technologického výzkumu kombinovat teoretické a praktické poznatky základních podmínek biologických, chemických a fyzikálních mechanismů a estetických a etických faktorů vzhledu, chování a degradace produktů designu a užitého umění.

-Dokumentovat výsledky svého pozorování a technologického výzkumu produktů designu a užitého umění.

-Komunikovat výsledky svého pozorování a technologického výzkumu na odborné úrovni.

-Využívat poznatky o historických a současných technikách a technologiích produktů designu a užitého umění v další akademické a tvůrčí činnosti.

-Pracovat s odbornou literaturou a historickými zdroji/dokumentací.

Absolvent předmětu je schopen (má kompetence):

-Samostatně a kompetentně hodnotit a rozvíjet teze o historických a současných technikách a technologiích vybraných produktů designu a užitého umění.

-Samostatně odborně shromáždit důkazy, identifikovat podobnosti a rozdíly, klasifikovat, měřit a identifikovat příslušná pozorování historických a současných technik a technologií produktů designu a užitého umění.

-Samostatně a odpovědně pracovat v kolektivu specialistů a tvůrců různých materiálových zaměření v oblasti designu a uměleckého řemesla.

-S využitím odborných znalostí na základě rámcově vymezeného úkolu odborně komunikovat v rámci multidisciplinárních týmů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Artioli, Gilberto (eds.): Scientific Methods and Cultural Heritage. An Introduction to the Application of Material Science to Archeometry and Conservation Science, Oxford University Press: New York: 2010.

Hill Stoner, Joyce ? Rushfield, Rebecca: Conservation of Easel Paintings, Routledge: 2013.

Kubička, Roman ? Zelinger, Jiří: Výkladový slovník malířství, grafika, restaurování, Praha: Grada Publishing: 2004.

Doporučená literatura:

Blažej A., Krkoška P.: Technológia výroby papiera. STU, Bratislava 2014.

Hanzkýř, Vladimír ? Kutzendörfer, Jaroslav: Technologie keramiky, Hradec Králové: Vega: 2000

Kadlecová, E.: Vybrané kapitoly z textilní technologie, interní skripta, Praha 1983

Klebsa, V.: Technologie skla a keramiky I., Skripta VŠST Liberec, 1983.

Kolektiv autorů: Konzervování a restaurování kovů - Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin, Technické muzeum v Brně, 2011

A dále odborná literatura ke konkrétnímu tématu vybíraná ve spolupráci se školitelem. Vědecké databáze typu Scopus nebo WoS, Zpravodaj STOP, e-Monumentika

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet7251.html