UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Úvod do disciplíny a profese konzervování-restaurování 2

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
6212 ZK 2
Garant předmětu:
Zuzana Bauerová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Zuzana Bauerová
Anotace:

Předmět je systematickým teoretickým uvedením do oboru konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl: představení konzervátorsko-restaurátorské metodiky, konzervátorsko-restaurátorské terminologie a vymezení předmětu studia oboru, jeho předpokladů a cílů. Seznámí se základní terminologii, tvorbou a významem dokumentace, s postupy a výstupy výzkumů a průzkumů, platnou legislativou, prezentaci konzervátorsko-restaurátorského zásahu a s oblasti preventivního konzervování. Komplexní přehled materiálních a nemateriálních aspektů v konzervování-restaurování navazuje na oblasti probírané a diskutované v předmětech Metodické přístupy v konzervování-restaurování I. a II.

Předmět je vyučován formou přednášek, seminářů a cvičení, výuka je vedená a intenzivně konzultovaná. Na cyklus přednášek navazují seminární prezentace, dílčí úkoly a cvičení, ve kterých si studenti osvojí základy disciplíny a profese konzervování-restaurování. K vybraným tématům jsou přizváni odborníci z praxe.

Hodnoceny jsou: pracovní nasazení, pravidelná účast na přednáškách a prezentace během seminářů a cvičení, aktivita a odborné a teoretické vědomosti oboru a jejich systematické a kritické vyhodnocení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Co je konzervátorsko-restaurátorský zásah? 2. Profese konzervátora-restaurátora ? standardy. 3. Metody průzkumu a výzkumu (jednotlivé materiály a jejich specifika při konzervování-restaurování). 4. Metody průzkumu a výzkumu (analytické metody). 5. Prezentace: čištění, sekundární vrstvy, retuše. 6. Dokumentace. 7. Legislativa.

8. Preventivní konzervování-restaurování. 9. Etika konzervátora-restaurátora. 10. Proces rozhodování.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

- poskytnout systematický úvod do studia oboru, jeho předpokladů a cílů

- představit profesy konzervátora-restaurátora uměleckořemeslných děl v kontextu všech ateliérů UMPRUM

- obeznámit studenty se základy konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl na teoretické úrovni

Výsledky učení:

Absolvent předmětu prokazuje:

- Znalosti a porozumění disciplíny a profese konzervování-restaurování.

- Znalosti základní terminologie humanitních, přírodovědných a technologických oblastí spojených s konzervováním-restaurováním uměleckořemeslných děl.

- Porozumění základních kroků při realizaci konzervátorsko-restaurátorského zásahu.

Absolvent předmětu umí (má dovednosti):

- Navrhnout postup při tvorbě odborné dokumentace výzkumu, průzkumu a konzervátorsko-restaurátorské intervence v souladu s platní legislativou.

Absolvent předmětu je schopen (má kompetence):

- orientovat se v předpokladech a cílech konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl.

Studijní materiály:

Appelbaum, Barbara: Conservation Treatment Methodology, Elsevier: 2007.

Caple, Chris: Conservation Skills. Judgement, Method and Decision Making, Routlege: NY: 2000.

Horák, Petr ? Nejedlý, Vratislav: Základní pojmy v péči o kulturní dědictví, Univerzita Pardubice: 2013

Kubička, Roman ? Zelinger, Jiří: Výkladový slovník malířství, grafika, restaurování, Praha: Grada Publishing: 2004

Muňoz Viňas, Salvador: Contemporary Theory of Conservation, Elsevier: 2005

Lehmannová, Martina (ed.): Etické kodexy, Český výbor ICOM: 2014

Péče o kulturní dědictví v Evropě, Texty. Projekt Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu, Univerzita Pardubice, 2013

The Decision-Making Model for the Conservation and Restoration of Modern and Contemporary Art, Foundation for the Conservation of Modern Art/Netherlands Institute for Cultural Heritage: 1999

A dále odborná literatura ke konkrétnímu tématu vybíraná ve spolupráci se školitelem.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet6212.html