UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Metodické přístupy v konzervování-restaurování I. - 2

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
6202 ZK 2
Garant předmětu:
Zuzana Bauerová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Zuzana Bauerová
Anotace:

Předmět poskytne průřezový přehled teorií a metodických přístupů v konzervování-restaurování a ochraně památek 20. a 21. století prostřednictvím vybraných osobností, národních a mezinárodních profesních organizací, teoretických prací (vč. základních dokumentů oboru) a praktických realizací konzervování-restaurování a ochrany památek. Metodické přístupy a etické principy konzervování-restaurování jsou představeny v historických, sociálních a kulturních souvislostech s přesahy do současnosti a do aktuálních problémů oborů. Přednášky poskytnou teoretickou základnu ke klíčovým tématem předmětu a vytvoří předpoklady pro nadstavbové nástroje seminářů Metodické přístupy v konzervovaní-restaurovaní II.

Výuka je založená na integrativním a multidisciplinárním přístupu, reflektujícím a respektujícím aktuální volbu a potřeby studentů. Probíhá formou přednášek, kdy vyučující je na jednej straně v pozici přednášejícího a na straně druhé vystupuje jako facilitátor studentského výběru témat a cest k samostatnému řešení dílčích zadání, které budou zároveň hlavní (a dle potřeb konkrétní skupiny obměňovanou) osnovou předmětu. Simultánně s cyklem přednášek probíhá seminář Metodické přístupy v konzervování-restaurování II.

Hodnoceny jsou: pracovní nasazení, aktivita, kreativní přístup, schopnost samostatného řešení zadání, konstruktivnost vstupů a schopnost kritického vyhodnocení teoretických poznatků a praktických dovedností.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Moderní koncept ochrany památek ve Střední Evropě. 2. Terminologie, vývoj, přístupy. 3. Materiálové podstata uměleckořemeslného díla a památky. 4. Tzv. klasické teorie konzervování-restaurování. 5. Aspekty tzv. procesu rozhodování v konzervování-restaurování.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

- poskytnout ucelený přehled nejdůležitějších historických, ekonomických, sociálních a kulturních souvislostí konzervování-restaurování a ochrany památek 20. a 21. století

- představit komplexnost a multidisciplinární charakter oboru konzervování-restaurovní uměleckořemeslných děl a ochrany památek

- doplnit a rozšířit znalosti studentů všech oborů UMPRUM o poznatky teoretické a praktické práce konzervátora-restaurátora, o jejich historických a současných kontroverzích a společenské odpovědnosti

- podnítit kreativitu při přemýšlení a nalézání vhodných přístupů k záchraně, ochraně a prezentaci kulturního dědictví

Absolvent předmětu prokazuje:

- Široké znalosti základních teorií, konceptů a metod konzervování-restaurování a rozumí jejich využití v praxi.

- Široké znalosti základní terminologie humanitních, přírodovědných a technologických oblastí spojených s konzervováním-restaurováním uměleckořemeslných děl.

- Znalosti a porozumění oborů konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl a ochrany památek.

Absolvent předmětu umí (má dovednosti):

- S využitím odborných znalostí na základě rámcově vymezeného úkolu řešit konzervátorsko-restaurátorské problémy konkrétní konzervátorsko-restaurátorské intervence.

- Samostatně vyhledat, utřídit a interpretovat informace relevantní pro řešení dílčího konzervátorsko-restaurátorského problému.

Absolvent předmětu je schopen (má kompetence):

- Dle rámcového zadání rozhodovat v částečně známých souvislostech v oblastech záchrany, ochrany a prezentace kulturního dědictví.

- Srozumitelně shrnout dosažené výsledky výzkumů a intepretací dostupných aspektů tzv. procesu rozhodování v konzervování-restaurování.

Studijní materiály:

Bakoš, Ján: Intelektuál a pamiatka, Bratislava: Kalligram: 2004

Bauerová, Zuzana: Proti času, UMPRUM Praha: 2015

Brandi, Cesare: Teorie restaurování, Kutná Hora: Tichá Byzanc: 2000

Brooks, Mary (eds.): Changing views of Textile Conservation, Los Angeles: GCI: 2011

Dvořák, Max: Katechismus památkové péče, Praha: NPÚ: 2004

Jokilehto, Jukka: A History of Architectural Conservation, Oxford: Butterworth-Heinemann: 2011

Hlobil, Ivo: Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Výbor z textů, Praha: 2008

Hlobil, Ivo ? Kruis, Ivan (eds): Riegl Alois (1858?1905). Moderní památkové péče. Praha: NPÚ: 2003

Muňoz Viňas, Salvador: Contemporary Theory of Conservation, Elsevier: 2005

Norris, Debra ? Gutierrez, Jennifer Jae (eds.): Issues in the Conservation of Photographs, Los Angeles: GCI: 2010

Stanley Price, Nicolas ? Kirby Talley, Jr.M. ? Melucci Vaccaro, Alessandra (eds.): Historical and Philosophical Issues in the Conservation of the Cultural Heritage, Los Angeles: GCI: 1996

The Decision-Making Model for the Conservation and Restoration of Modern and Contemporary Art, Foundation for the Conservation of Modern Art/Netherlands Institute for Cultural Heritage: 1999

A dále odborná literatura ke konkrétnímu tématu vybíraná ve spolupráci se školitelem

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet6202.html