UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Samostatný projekt pro design materiálů 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
6022 ZK 4
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Anotace:

Samostatný projekt je předmět, ve kterém student sám zvolí téma a způsob, jakým je chce řešit. Podmínkou je, že jde o tvůrčí projekt, který je uceleně zpracovaný a není součástí ani náhradou semestrální nebo klauzurní práce. Studijní předmět zahrnuje různé varianty (viz dále), z nichž si student v daném semestru může vybrat. Student má možnost rozpracovat stejný projekt v obou semestrech, avšak v odpovídajícím rozsahu hodin studijního předmětu za daný semestr.

Student může zvolit některou z těchto variant:

Autorský projekt. Student se učí pracovat samostatně na koncepční části projektu, shromažďovat materiály a zpracovávat rešerše k dané problematice, koncipovat projekt, plánovat jednotlivé kroky. V případě praktické realizace se též učí uskutečňovat jednotlivé fáze projektu a po jeho skončení reflektovat výsledky.

Týmový projekt. Student se kromě výše zmíněného učí též pracovat v týmu, hledá v něm svou roli a uplatnění. Osvojuje si mechanismy týmové práce. Týmovým projektem se rozumí spolupráce s minimálně jedním členem kmenového ateliéru či kmenové katedry v rámci UMPRUM.

Mezioborový projekt. Student se kromě výše zmíněného navíc učí pracovat a přistupovat k vytyčenému zadání v rámci mezioborové spolupráce. Mezioborovým projektem se rozumí spolupráce s minimálně jedním studentem či členem jiné katedry v rámci UMPRUM, nebo s externími spolupracovníky.

Téma projektu volí student po konzultaci s vedením ateliéru. Výstup projektu nemusí být nutně praktický, důležitý je spíše samotný postup a vývoj projektu, rešerše, koncepční a praktická příprava. Výstupem práce je ideové a teoretické zpracování projektu, případně jeho praktická realizace.

Student má možnost pokračovat na práci v projektu i během druhého semestru a svůj záměr dovést k realizaci. Druhou variantou je volba nového tématu. Jedná se o předmět, který je záměrně velmi variabilní, a je tedy možné uvést pouze rámcovou osnovu. Ta může být rozložena mezi dva následující semestry či obsažena pouze v jednom z nich.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

-Průzkum témat

-Výběr typu projektu, vymezení tématu

-Shromažďování materiálů

-Koncipování a plánování projektu, přípravy, konzultování projektů kolegů

-Prezentace rozpracovanosti projektu

-Zpracování projektu

-Finalizace a prezentace projektu před ateliérem a vyhodnocení projektu

-Reflexe projektu

Student se v hodnocení zodpovídá vedoucímu svého kmenového ateliéru, konzultace probíhají v průběhu celého semestru, za jejich uskutečnění zodpovídá student či řešitelský tým

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

Student se na konkrétním samostatném úkolu seznámí s problematikou vedení vlastního či týmového projektu, a to od počátečního určení cíle přes rešerše a návrh řešení až po jeho realizaci a reflexi. Důležitou součástí projektu je plánování, komunikace a spolupráce.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-identifikovat svébytné téma, které lze převést na konkrétní projektový záměr;

-uvažovat strukturovaně o koncepci a průběhu zamýšleného projektu;

-určit preferovanou realizační roli (individuální či týmová práce) vzhledem k povaze a náročnosti zvoleného projektu;

-zvažovat možná rizika při realizaci zamýšleného projektu;

-v případě praktické realizace zvažovat a řešit časové a finanční nároky projektu;

-v případě týmové spolupráce koordinovat a rozvíjet skupinové role.

Studijní materiály:

Doporučená:

Kathryn Best, Design Management. Managing Design Strategy, Process and Implementation, Lausanne 2006.

Kathryn Best, The Fundamentals of Design Management, Lausanne 2010.

Russel Bestley - Ian Noble, Visual Research. An Introduction to Research Methodologies in Graphic Design, Lausanne 2005.

Hilary Collins, Creative Research. The Theory and Practice of Research for Creative Industries, Lausanne 2010.

Giep Hagoort, Umělecký management v podnikatelském stylu, Praha 2009.

David Hands, Vision and Values in Design Management, Lausanne 2009.

Michael M. Kaiser, Strategické plánování v umění. Praktický průvodce, Praha 2009.

Marta Smolíková (ed.), Management umění, Praha 2008.

Martin Tomitsch (ed.), Design. Think. Make. Break. Repeat. A Handbook of Methods, Amsterdam 2018.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet6022.html