UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Cyklus prednášek s doktorandy 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
5083 Z 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Předmět je koncipován jako cyklus přednášek a workshopů vycházejících z výzkumných zájmů studentů doktorských studijních programů Výtvarná umění a Teorie a dějiny výtvarných umění na UMPRUM, jejichž odborné zaměření je relevantní ve vztahu ke katedře Grafiky (zapojeni mohou být případně též doktorandi z jiných kateder a působišť). V rámci cyklu se v daném semestru vystřídají cca čtyři vybraní doktorandi s předem zvolenými tématy (po domluvě s garantem předmětu). Jejich vstupy mohou mít charakter teoretického přehledového výkladu, praktického workshopu, nebo mohou být kombinací obojího.

Předmět umožňuje rozvíjet pedagogickou činnost doktorandů a v praxi ověřovat témata, jimiž se ve svých disertačních projektech zabývají. Studentům, kteří mají předmět zapsán, přináší vhled do aktuálního dění v jednotlivých oborových specializacích a do souvisejících teoretických diskusí a metodologických přístupů. Současně ukazuje proces vzniku akademického projektu velkého rozsahu (disertace), čímž může studentům navazujícího magisterského studia sloužit jako referenční rámec při vlastním řešení absolventských diplomových prací.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Seznam přednášejících a témat bude v každém semestru zveřejněn na školním intranetu a s předstihem rozeslán studentům, kteří mají předmět zapsán.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-podpořit oborovou diskusi a představit studentům aktuální témata z oblasti grafické tvorby, typografie, vizuální komunikace, audiovize, teorie médií atp.;

-prostřednictvím představení procesu vzniku disertačních prací seznámit studenty s možnými strategiemi a nástroji pro výzkum, analýzu a tvůrčí práci, které mohou být využity již v magisterském stupni studia.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-na základě jednotlivých příkladů porozumět výzvám a úskalím, které provázejí proces vzniku výzkumného akademického projektu;

-identifikovat nové okruhy témat, které jednotlivé disertační projekty zkoumají a rozvíjejí;

-posoudit vhodnost volby výzkumných strategií a nástrojů vzhledem k povaze jednotlivých diskutovaných projektů.

Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet5083.html