UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Samostatný projekt pro písmo a ilustraci 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
5037 ZK 4
Garant předmětu:
Filip Kraus, Jan Čumlivski
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Filip Kraus, Jan Čumlivski
Anotace:

Anotace:

Samostatný projekt je předmět, ve kterém student sám zvolí téma a způsob, jakým je chce řešit. Podmínkou je, že jde o tvůrčí projekt, který je uceleně zpracovaný a není součástí ani náhradou semestrální nebo klauzurní práce. Studijní předmět zahrnuje různé varianty (viz dále), z nichž si student v daném semestru může vybrat. Student má možnost rozpracovat stejný projekt v obou semestrech, avšak v odpovídajícím rozsahu hodin studijního předmětu za daný semestr.

Student může zvolit některou z těchto variant:

Autorský projekt. Student se učí pracovat samostatně na koncepční části projektu, shromažďovat materiály a zpracovávat rešerše k dané problematice, koncipovat projekt, plánovat jednotlivé kroky. V případě praktické realizace se též učí uskutečňovat jednotlivé fáze projektu a po jeho skončení reflektovat výsledky.

Týmový projekt. Student se kromě výše zmíněného učí též pracovat v týmu, hledá v něm svou roli a uplatnění. Osvojuje si mechanismy týmové práce. Týmovým projektem se rozumí spolupráce s minimálně jedním členem kmenového ateliéru či kmenové katedry v rámci UMPRUM.

Mezioborový projekt. Student se kromě výše zmíněného navíc učí pracovat a přistupovat k vytyčenému zadání v rámci mezioborové spolupráce. Mezioborovým projektem se rozumí spolupráce s minimálně jedním studentem či členem jiné katedry v rámci UMPRUM, nebo s externími spolupracovníky.

Téma projektu volí student po konzultaci s vedením ateliéru. Výstup projektu nemusí být nutně praktický, důležitý je spíše samotný postup a vývoj projektu, rešerše, koncepční a praktická příprava. Výstupem práce je ideové a teoretické zpracování projektu, případně jeho praktická realizace. Příkladem výstupu může být návrh koncepce výstavy, festivalu, rozpracovaný záměr autorské knihy, popis zamýšlené konkrétní spolupráce s aplikační sférou, filmový scénář, animatik atp.

Student má možnost pokračovat na práci v projektu i během druhého semestru a svůj záměr dovést k realizaci. Druhou variantou je volba nového tématu. Jedná se o předmět, který je záměrně velmi variabilní, a je tedy možné uvést pouze rámcovou osnovu. Ta může být rozložena mezi dva následující semestry či obsažena pouze v jednom z nich.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

Student se na konkrétním samostatném úkolu seznámí s problematikou vedení vlastního či týmového projektu, a to od počátečního určení cíle přes rešerše a návrh řešení až po jeho realizaci a reflexi. Důležitou součástí projektu je plánování, komunikace a spolupráce.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-identifikovat svébytné téma, které lze převést na konkrétní projektový záměr;

-uvažovat strukturovaně o koncepci a průběhu zamýšleného projektu;

-určit preferovanou realizační roli (individuální či týmová práce) vzhledem k povaze a náročnosti zvoleného projektu;

-zvažovat možná rizika při realizaci zamýšleného projektu;

-v případě praktické realizace zvažovat a řešit časové a finanční nároky projektu;

-v případě týmové spolupráce koordinovat a rozvíjet skupinové role.

Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet5037.html